Чопко Наталія Степанівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 032-239-44-87

Електронна пошта: nataliya.chopko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Регулювання сфери соціального забезпечення в Україні; фінансове забезпечення розвитку підприємств аграрного сектора; теоретичні і прикладні проблеми стратегічного та фінансового управління; організації підприємницької діяльності та управлінського консультування.

Курси

Публікації

 1. Чопко Н.С. Стратегічний аналіз рівня залученості та лояльності персоналу в організації/ Н. Чопко, М. Вівчар, М. Смолій // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 40/2020. [Видання включено до наукометричної бази даних Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List]
 2. Чопко Н. С. Вдосконалення системи стратегічного управління розвитком молодіжними громадськими організаціями в Україні / Копильчак Б. В., Чопко Н. // Проблеми економіки. – 2020. – № 1(43). – С. 89-98. [Видання включено до наукометричної бази даних Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List]
 3. Сенишин О.С. Досвід розвинутих країн у сфері державного програмування охорони довкілля та його адаптація до умов України / Сенишин О.С., Чопко Н.С., Мункачій І.З. // Науковий погляд: економіка та управління.- 2020.- №1(67).- 47-53.
 4. Chopko N. S. Integral estimate of the effectiveness of performance of indices of the state targeted pragrams for protection of natural environment in Ukraine / О. Senyshyn, N. Chopko, I. Zhuk // Baltic Journal of Economic Studies: scientific journal. – Vol. 3 (2017) .– No
  5December.–Riga: Baltija Publishing,2017.– P.391-399.
 5. Чопко Н. С. Розвиток малого бізнесу в Україні та світі: стан та перспективи / Н. Чопко, О. Главацька // Вісник Одеського національного університету. “Економіка”. – 2017. – Т.22. – Вип.12 (65). – С. 78-82. [Видання включено до наукометричних баз даних Google Scholar, Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List]
 6. Chopko N. Youth NGOs in the Context of the Implementation of the State Youth Policy in Ukraine / N. Chopko, B. Kopylchak // Evropský časopis ekonomiky a managementu : науково-теоретичний журнал. – Czech Republic, 2017. – Issue 4. – Volume 5.  [Видання включено до міжнародної наукометричної бази даних International Scientific Indexing].
 7. Чопко Н.С. Роль персоналу у формуванні ділової репутації організації / Н. Чопко, І.Зозуля, О.Сверчкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – 2015. – Вип.15. – С. 74-77. [Видання включено до наукометричних баз даних Google Scholar, Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List]
 8. Чопко Н.С. Системи соціального забезпечення в Україні: напрями реформування / Н. Чопко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 33, Ч 2. – С. 136-139.
 9. Корпоративне управління: Навч. посібник. / М. О. Горинь, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 642 с.
 10. Чопко Н.С., Сенишин О. С. Розвиток аграрного сектора економіки як передумова зміцнення продовольчої безпеки України / О.С. Сенишин, Н.С. Чопко // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України : колективна монографія. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразина, 2013. – С. 164-180.
 11. Чопко Н.С. Фінансова база розвитку підприємств аграрного сектора // Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи : колективна монографія / М. О. Горинь, Н. О. Дзюбенко, Л. О. Дроздовська, О. П. Жук, М, В. Замроз, О. В. Кривень, О. Я. Литвин, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, В. В. Яцура; за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 352 с.
 12. Чопко Н.С. Методологічні принципи державного регулювання фінансової бази розвитку підприємств аграрного сектора / Чопко Н.С. // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. / ДонДУУ. – Т. ХIV, вип. 288: Управління розвитком фінансово-економічної системи регіону в умовах світових інтеграційних процесів. Серія: Економіка. – Донецьк: Ноулідж, 2014. –С. 494- 502.
 13. Чопко Н.С. Стратегічні пріоритети державної політики розвитку підприємств аграрного сектора / Чопко Н.С. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна / головний редактор В.В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 1. – С. 285 – 293.
 14. Чопко Н.С. Методика оценки наращивания экспортного потенциала продовольственного комплекса Украины / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко // European science review. – 2014. – № 2 . – С. 236-240.
 15. Чопко Н.С. Інституційне забезпечення регулювання аграрного сектора України / Н.С. Чопко // Вісник ОНУ імені І.І.Мечнікова. Серія : економіка. – 2013 – Т.18. – Вип. 2/1 – С. 211–216.
 16. Чопко Н.С. Фінансова база розвитку підприємств аграрного сектора: теоретичний аспект / Н.С. Чопко // Вісник ОНУ імені І.І.Мечнікова. Серія : економіка. – 2013 – Т.18. – Вип. 4/3 – С. 180-183.
 17. Чопко Н.С. Теоретико-методологическая оценка структуры природно-ресурсного потенциала развития продовольственного комплекса / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко // European Applied Sciences. – 2013. – № 4 . – С. 128-132.
 18. Чопко Н.С. Чинники розвитку підприємств аграрного сектора України / О.О. Кундицький, Н.С. Чопко // Экономика и управление. – 2012. – № 6. – С. 54–58.
 19. Чопко Н.С. Зарубіжний досвід кредитування підприємств аграрного сектора України / О. О. Кундицький, Н. С. Чопко. // Міжнародна економічна політика : наук. журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” ; голов. ред. Д. Г. Лук’яненко. – 2012. – Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 2. – С. 211–216.
 20. Чопко Н.С. Функціонування спеціальних режимів оподаткування підприємств в аграрному секторі // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів : Інтереко, 2011. – Спецвип. 24. – С. 398–402.Чопко Н.С. Державна фінансова підтримка розвитку підприємств аграрного сектору // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія економічна. Вип. 45. – Львів, 2011. – С. 314-317.

Біографія

У 2006 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України за спеціальністю «Менеджмент організацій» (кваліфікація менеджер-економіст).

Кандидат економічних наук з 2013 року зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема кандидатської дисертації: «Державне регулювання фінансової бази розвитку підприємств аграрного сектору».

У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Методичні матеріали

 1. Методичні рекомендацій щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни “Бізнес-адміністрування” (ГЗ 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність 073 “Менеджмент”) / Упорядники: проф. Кундицький О.О., проф. Сенишин О.С., доц. Горинь М.О., доц. Жук О.П., доц. Харко В.Ю., доц. Чопко Н.С. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ ім І. Франка, 2020. – 24с.
 2. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни „Організація підприємницької діяльності” для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент та адміністрування” / Упоряд.: Чопко Н.С., Дроздовська Л.О. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 102 с.
 3. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент та адміністрування. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 48 с.
 4. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни „Операційний менеджмент” для студентів галузі знань 0306 „Менеджмент та адміністрування”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 48 с.
 5. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни “Основи управлінського консультування” для студентів напрям підготовки „Менеджмент”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 64 с.
 6. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для студентів напрям підготовки „Менеджмент”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 64 с.
 7. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни “Стратегічний менеджмент” для студентів напрям підготовки „Менеджмент” / Упоряд.: Яцура В.В., Чопко Н.С. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 48 с.

Розклад