Методологія підготовки наукової публікації

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Демчишак Н. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Методологія підготовки наукової публікації” є формування необхідних знань та умінь, спрямованих на розвиток у аспірантів компетентностей, пов’язаних із здатністю готувати якісні наукові публікації.

Після завершення курсу аспірант буде:

        знати: види наукових публікацій, структуру наукової статті, наукометричні бази фахових видань; специфіку розміщення публікації в міжнародних і вітчизняних фахових періодичних виданнях, опублікування результатів власних експериментальних досліджень; індекси цитування науковців; диференційні ознаки наукового стилю і дискурсу; лексичні  особливості наукових текстів у сфері економіки; специфіку композиції наукових праць різних видів; норми і правила цитування; принципи академічної доброчесності;

–    вміти: аналізувати, оцінювати, співставляти результати власних досліджень і представляти їх у вигляді публікації; апробувати результатів дисертаційної роботи на міжнародних і вітчизняних наукових конференціях; підготувати наукові публікації залежно від специфіки тематики наукових пошуків; уникати типових помилок при описі наукових результатів дослідження й оформленні їх у вигляді статей і тез доповідей; відрізняти плагіат від публікацій з високим рівнем унікальності; редагувати наукові тексти; застосовувати набуті знання в процесі підготовки дисертації та в перспективі у роботі, як наукового чи науково-педагогічного працівника.

Рекомендована література

Основна література:

1.  Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с.

2. Методологія наукових досліджень : навч. посіб./ В.С. Антонюк, Л.Г. Полонський, В.І. Аверченков, Ю.А. Малахов. К.: НТУУ КПІ, 2015. 274 с.

3. Мокін Б.І., Мокін О.Б. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2014. 180 с.

4.  Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2006. 312 с.

5.  Шишкіна Є.К., Носирєв О.О. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. Харків: Діса плюс, 2014. 200 с.

Додаткова література:

6. Колесников О.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб., 2-ге вид., вип. та доп. К.: ЦУЛ, 2011. 194 с.

7. Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посіб. / С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, О.С. Гринькевич та ін. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 378 с.

8. Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 178 с.

9.  Селігей П. О. Науковий стиль української мови: ресурси оновлення // Мовознавство. 2006.  № 2-3. С. 174–186.

10.  Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (зі змінами та доповненнями).

 Інформаційні ресурси:

11. Актуальний перелік наукових фаховий видань України. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

12. Актуальні проіндексовані у наукометричній базі Scopus журнали та видання. URL: https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED

13. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

14. Законодавство України. URL: rada.gov.ua.

15. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua

16. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua

17. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2

Силабус:

Завантажити силабус