Методологія і організація наукових досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Гринів Л. С.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ЕККМ-51с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень” є формування у студентів знань та навичок щодо використання методів наукового пізнання, застосування їх при дослідженні сучасних тенденцій та особливостей розвитку національної економіки.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень” є:

 • з’ясувати сутність поняття „наукове пізнання” та методологію його формування;
 • вивчити методи наукових досліджень;
 • ознайомитися з системним аналізом розвитку економічної науки;
 • дослідити сучасні еколого-соціальні ризики та моделі їх запобігання в економіці;
 • засвоїти сутність та найважливіші засади методології державного програмування в економіці, вивчити
 • методи програмування та моделювання економічних та еколого-економічних процесів;
 • дослідити перспективні вектори розвитку національної економіки та визначити пріоритетні напрямки їх наукових досліджень;
 • визначити роль і сутність наукового обґрунтування програм розвитку національної економіки та наукові методи їх вирішення;
 • з’ясувати еколого-економічні проблеми сучасної економіки;
 • ознайомитися із моделями розвитку Української школи фізичної економії;
 • з’ясувати механізми реалізації програмних цілей в економіці.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • поняття та особливості науково-дослідницької діяльності;
 • загальну методологію наукового дослідження;
 • системний, структурно-функціональний, системно-діяльнісний підходи до наукового дослідження;
 • сучасні методи наукового пізнання;
 • філософські та загальнонаукові принципи в економічному дослідженні;
 • особливості економічної системи як об’єкту дослідження, прості та складні економічні структури;
 • синергетичний метод економічного дослідження;
 • принципи розвитку та історизму в економічних дослідженнях;
 • головні функції публікації результатів наукового дослідження.

вміти :

 • застосовувати науковий метод для отримання достовірного знання;
 • застосовувати теоретико-методологічний апарат сучасної економічної науки;
 • розрізняти функції, які виконує наука, визначити мету науки;
 • розрізняти структурні елементи процесу пізнання;
 • розрізняти чим характеризується наукова теорія;
 • розрізняти елементи апарату дослідження;
 • розрізняти рівні методологічного аналізу;
 • здійснювати спостереження, експерименти;
 • визначити тему, об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження, наукову новизну;
 • виокремлювати етапи гіпотези;
 • написати тези доповіді, наукову статтю, реферат;
 • скласти структуру магістерської роботи, оформити магістерську роботу;
 • виявляти та усувати типові помилки в написанні та оформленні магістерської роботи.

Рекомендована література

 1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 455 с.

 2. Алексеев Г.Н. Энергоэнтропика. – М.: Знание, 1983. – 192 с.

 3. Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа. – К.: Наукова думка, 1997. – 416 с.

 4. Аристотель. Сочинения: Пер. с древнегреческой: В 4 Т. — М.: Мысль, 1983. -Т.4. – 830с.

 5. Аршавский И. // Химия и жизнь. – Москва, 1996. – № 1-3,- С.45 -51.

 6. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навчальний посібник. – К.: Заповіт, 1996. – 240 с

 7. Баландин Р.К. Экология: Человек и природа. – М.: ОЛМА-ПРЕСС,

 8. Бачинський Г.О. та ін. Основи соціоекології: Навч. посібник /за ред. Г.О.Бачинського. – К.: Вища школа, 1995. – 238с.

 9. Блауг М. Зкономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело, 1994. – 720с.

 10. Борисенко А.А. К теории самоорганизующихся систем // Вісник СумДУ. – 2000. – № 16. – С. 3-8.

 11. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. — М.: Наука, 1994. – 360с.

 12. Вернадский В.И. Размьішления натуралиста. Кн. 2. Научная мысль как планетарное явление. – М.: Наука, 1997. -150с.

 13. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. М.: Наука, 1965. -324с.

 14. Винер Н. Кибернетика и общество. – М.: Иностр. л-ра, 1958. – 200 с.

 15. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові: Пер. з анг. – К.: Основи, 1993. – 238с.

 16. Гнатюк Л.В. Сознание как энергетическая система. Введение в философию настоящего. – Сумы: Університет. книга, 1999. – 400 с.

 17. Голубець М. Від біосфери до соціосфери. – Львів: Поллі, 1997. – 250с.

 18. Голубець М. Плівка життя. – Львів: Поллі, 1997. – 185с.

 19. Гринів Л.С Стійкість економічних систем: ноосферний підхід. //Вісник ЛНУ. Серія економічна. – Львів: світ, 2000. – Вип. 29. – С. 208-212.

 20. Гринів Л.С, Гарасевич О.Л. Методологічні проблеми сталого розвитку ті інновації в наукових дослідженнях // Матеріали міжн.конф. “Духовні’ відродження – основа стратегії сталого розвитку України” – Львів: Укр. ДЛТУ, 2001.-С.256-260.

 21. Гринів Л.С. Ентропія еколого-економічних процесів.//Вісник Комерційної Академії. Серія економічна. Випуск 3. – Львів : Коопосвіта, 1998. – С.213-220,

 22. Гринів Л.С. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. //Соціально економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (регіональна політика) (Щорічник наукових праць). Випуск ХХ/НАН України. ІРД. – Львів, 2000. – С.41-48.

 23. Гринів Л.С. Проблеми макроекономічних параметрів збалансованою природокористування.//Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип. VI. – Львів, ЛНУ, 2000. – С.406-413.

 24. Гринів Л.С. Регіональна політика і соціоекологічна термодинаміка. //Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Основи формування регіональної соціально-економічної політики (Щорічник наукових праць). Випуск УПІ/НАН України. ІРД. – Львів, 1999. – СІ25-134.

 25. Гринів Л.С. Рекреаційна індустрія Українських Карпат в системі національної економіки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Становлення нової економічної системи в Україні»: У 2 ч. – Львів, 1994. – Ч. 2. – С. 31-33.

 26. Гринів Л.С. Соціоекологічна функція національної економіки./Перехідна економіка: проблеми теорії і практики: Наук.зб. Випуск V. – Львів, ЛНУ, 1999. С.370-377.

 27. Гринів Л.С. Структура, ентропія та розвиток регіональних соціоекосистем. // Регіональна економіка. – 1998. – № 1. – С. 36-42.

 28. Гумилев Л.Н. Знтогенез и биосфера Земли. – Л.: Из-во ЛГУ, 1989.- 234с.

 29. Данилишин Б.М., Шостак Л. Устойчивое развитие в системе природно-ресурсньїх ограничений. – К.: СОПС НАНУ, 1999. – 367с.

 30. Дзюбик С, Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994. – 334с.

 31. Долішній М.І., Гринів Л.С. Соціоекологічна функція регіональної економі¬ки. // Вісник НАН України.- 2000. – № 3. – С.25-35.

 32. Економічна теорія / З.Г.Ватаманюк, І.М.Грабинський, С.М.Панчишин та ін.. / За ред. З.Т.Ватаманюка і С.М.Панчишина – Львів: Либідь, 1999. – 384с.

 33. Занг Вай-Бин. Синергетическая экономика. Время и перемены в нели¬нейной экономической теории: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 335 с.

 34. Злупко С.М. Екогомологія – наука XXI століття //Універсум. – 1998. – №3-4.

 35. Злупко СМ. Економічна думка України: Навч. noci6. – Льв1в: ЛНУ iM. Івана Франка, 2000. – 496 с.

 36. Клаус Г. Кибернетика и философия. – М., 1963. – С.25-28.

 37. Лавриненко В.Н., Ратников В.П. Коцепции современного естествознания. -М: ЮНИТИ, 1997. – 150с.

 38. Трохимчук С. Українське державотворення. — Львів: ЛДУ, 1997. – 80с.

 39. Манків Г. Макроекономіка: Пер. з анг. С.Панчишина і інш. – К.: Осноин. 2000.- 588с

 40. Мельник Л.Г. Экологическая экономика: Учебник. – Сумы: Издательство «Университетская книга», 2001. – 350 с.

 41. Мельник Л.Г. Экономика развития: Учебное пособие. – Сумы: Издательство «Университетская книга», 2000. – 450 с.

 42. Николис Г, Пригожий И. Познание сложного: Введение. – М.: Мир, 1990.

 43. Михасюк І. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації. —Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2000. – 39с

 44. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1999. – 288 с.

 45. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. — М.: Мир, 1979. — 512 с.

 46. Ноосферогенез i гармонійний розвиток / В.Я. Шевчук, Г.О. Білявський, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький. – К.: Геопринт, 2002. – 127 с.

 47. Осипов А.И. Самоорганизация и хаос (Очерк неравновесной термодинамики). – М.: Знание, 1986. – 65с

 48. Подолинський С.А. Труд человека и его отношение к распределению знергии // Слово, СПб. – 1880. – № 4. – С.135-147.

 49. Прыкин Б.В. Новейшая теоретическая зкономика. – М.: БАНКИ, 1998. — С.168-198.

 50. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник – М.: : Мысль,1990. С. 485-486.

 51. Рубин А.Б. Биофизика. Кн. 1. Теоретическая биофизика. – М.: Высшая Школа, 1987.-319с.

 52. Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов. – М., 1984.-С.90

 53. Руденко М. Енергія прогресу. – К.: Молодь, 1998.- 527с.

 54. Самюелсон П. Економіка.: Підручник. – Львів: Світ, 1993.- 493с.

 55. Серія економічна. Випуск 29. – Львів: Світ, 2000. – С.208-212.

 56. Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. – М.: Наука, 1997.- 340(

 57. Тодоро М.П. Зкономическое развитие. – М.: ЮНИТИ, МГУ, 1997. – 595с.

 58. Троица. (DR-001). Центр Апологетических исследований, 2001. http://orthodox.compclub.lviv.ua/nhtm/otkrov/pisa2.htm.

 59. Туниця Ю.Ю. Эколого-зкономическая зффективность природопользования. –

 60. Україна. Людський розвиток. Звіт. -К.: ПРООН, 1998 – С.УШ-ІХ.

 61. Фонкич К. Пошук ренти та групи інтересів за перехідного періоду в Україні.// Економіст. – 2000. – № 3. – С.54-60.

 62. Хакен Г. Синергетика. М., 1980.- 324с.

 63. Христианство. Энциклопедический словарь: В 3 т. / Ред. кол.: С.С. Аверинцев (гл. ред.) и др. – М.: Научн. изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1995. – Т. 2. – 670 с.

 64. Чалий О.В. Синергетичні принципи освіти та науки. – К.: АПН Украши, 2000. – 253 с.

 65. Шукшин В. Верую! // Беседы при ясной луне. – М.: Изд-во «Советская Россия», 1975. – С. 120-128.

 66. Энгельс Ф. Диалектика природы. – М.: Политиздат, 1982. – С. 165-250

 67. Юхновський І. Термодинаміка і стійкість політичної системи.//Універсум. 1993.-№ 1.-С.З-5.

 68. Яковец Ю.В. Циклы, кризисы, прогнозы. – М.: Наука, 1999. – С.7-42.

 69. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 1992. 174с.

 70. Cleveland, C.J., Costanza, R., Hall, C.A.S., Kaufmann, R., 1984. Energy and the US economy: a biophysical perspectives. Science 255, – P. 890-897.

 71. Common, M., Perrings, C, 1992. Towards an ecological economics of sustain-ability. Ecolog. Econ. 6, – P. 7-34.

 72. Costanza, R, Ecological Economics: The Science and Management of Sustain-ability. Columb:a University Press, New York.- 435 p.

 73. Costanza, R.,Daly H.E., 1992. Natural capital and sustainable development. Conserv, Biol. 6, -P.37-46.

 74. Daly H.E., Towards an Environmental Macroeconomics. The International Soci¬ety for Ecological Economics., Washington D.C., 1990. – P. 3-7.

 75. Hryniv L. Environment Situation in Agriculture in Ukraine.//Central and Eastern European Sustainable Agriculture Network FAO of UN, Rome, 1999 – P.270-289

 76. Kohn J. Sustainable development: Prospects and Challenges. – Brussels: VUBPress, 1998. -P. 145-169.

 77. Pareto, Vilfredo. Manual of Political Economy, 1971 (цит. по: Блаут М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело ЛТД, 1994. -С. 540-543).