Методологія державного програмування економіки (2016)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Квак М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є формування базових знань з методології програмування і стратегічного планування національної економіки, необхідних для прийняття раціональних управлінських рішень у подальшій професійній діяльності.

Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних умінь для розуміння сучасних проблем програмування та стратегічного планування національної економіки і застосування методологічних засад їх розв’язання.

Після вивчення цієї дисципліни студенти повинні:

знати:

 • теоретичні основи стратегічного планування та прогнозування соціально-економічного розвитку країни як форми державного регулювання економіки;
 • економічну суть прогнозування та макроекономічного програмування економіки;
 • теоретичні засади програмування;
 • найважливіші аспекти передбачення;
 • проблеми прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності;
 • суть і шляхи вирішення глобальних проблем сучасності.

вміти:

 • застосувати теоретичні знання та практичні навики у сфері програмування та стратегічного планування національної економіки;
 • враховувати сучасні технології наукового передбачення та розробки сценаріїв глобального розвитку для модернізації діючих планово-прогностичних функцій та максимально вигідного позиціонування України, підсилення її конкурентних позицій у світовій економіці.

Рекомендована література

Базова:

 1. Закон України від 23 березня „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” (Відомість Верховної Ради України, 2000, №25, ст.195).

 2. Закон України „Про державні цільові програми” (Відомість Верховної Ради України, 2004, № 25, ст.352).

 3. Постанова Кабінету Міністрів України №621 від 26 квітня 2003 р. „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту держбюджету” www.rada.gov.ua

 4. Постанова Кабінету Міністрів України №1007 від 21 липня 2006 року „Про затвердження стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” www.rada.gov.ua

 5. Постанова Кабінету Міністрів України №106 від 31 січня 2007 р. „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм” www.rada.gov.ua.

 6. Закон України „Про основи національної безпеки України” № 964-ІV від 19.06.2003

 7. Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 10.

 8. Державне та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в Україні / НАН України. Ін-т екон. Прогнозування; За ред. Б. Є. Кваснюка. – К., 2001. – 88 с.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України № 1007 від 21 липня 2006 року „Про затвердження стратегій регіонального розвитку на період до 2015 року”

 10. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навч. посібник. – К.: Професіонал, 2004. – 284 с.

 11. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: Навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2004. – 207 с.

 12. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки. Монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010. – 288 с

 13. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.

 14. Гукалюк А.Ф., Сенишин О.С. Економіко-математичне моделювання процесу розробки оптимальної виробничої програми як ефективного напрямув організації процесу ділового планування // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – с. 204-211.

 15. Домарадзька Г.С., Гладун Т.М., Фещур Р.В. Прогнозування і макроекономічне планування: навч посіб. – Львів: Магнолія-2006, 2007. – 211с.

 16. Желюк Т.Л. Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні і прикладні аспекти: моногр. / Т.Л. Желюк. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010. – 512 с.

 17. Касьяненко В.О., Старченко Л.В. Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2006. – 184 с.

 18. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / М.В. Жук, Т.В. Бауліна. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 348 с.

 19. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995. – 193 с.

 20. Национальная экономика: планирование, программирование, прогнозирование: Метод. разраб. по курсу полит. экономии для студентов экон. фак. / Иван. гос. ун-т, Каф. полит. Экономии. – 1993. – 64 с.

 21. Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 408 с.

 22. Планування та прогнозування в умовах ринку. – Навч. посіб. / Під ред. Г.В.Воронкової. – К.: Професіонал, 2006. – 607 с.

 23. Присенко Г.В., Равікович Є.І. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 378 с.

 24. Савченко В.Ф. Особливості програмного управління економікою в Україні. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – №9. – С.28-32.

 25. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред.. В.М. Гейця. – К.: Фенікс, 2003. – 106 с.

 26. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

 27. Яцура В.В., Сенишин О.С., Горинь М.О. Соціально-економічне прогнозування: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 412 с.

Допоміжна:

 1. Брайсон, Дж. М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій / Дж. М. Брайсон. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с.

 2. Веймер, Д. Аналіз політики: Концепції і практика / Д. Веймер, Е. Вайнінг. – К. : Основи, 1998. – 654 с.

 3. Возженников, А. В. Национальная безопасность: теория, практика, стратегия / А. В. Возженников. – М. : НПО «МОДУЛЬ», 2000. – 240 с.

 4. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання. – Х.: Форт, 2000. – 238 с.

 5. Глобалізація і безпека розвитку / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 415 с.

 6. Глобальные трансформации и стратегия развития / Рук. авт. кол. Белорус О.Г. – К., Орияне, 2000. – 424 с.

 7. Гогвуд, Б. Аналіз політики для реального світу / Б. Гогвуд, Л. Ган. – К. ; Основи, 2004. – 396 с.

 8. Горбулін, В. П. Системно-концептуальні засади національної безпеки України / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : ДП «НВЦ» «Євроатлантикінформ», 2007. – 592 с.

 9. Данн, В. Н. Державна політика: вступ до аналізу / В. Н. Данн. – Одеса. : АО БАХВА, 2005. – 504 с.

 10. Колбеч, Г. К. Політика: Основні концепції в суспільних науках / Г. К. Колбеч. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 127 с.

 11. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя) – К., 1997. – 455 с.

 12. Мінцберг, Г. Зліт і падіння стратегічного планування / Г. Мінцберг.– К. : Вид-во Олексія Капусти, 2008. – 412 с.

 13. Напрями стабілізації економічного розвитку України: Збірник наукових праць / За ред. Л.К. Безчасного. – К.: Ін-т економіки НАН України 2002. – 150 с.

 14. Парсонс, В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики / В. Парсонс. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 549 с.

 15. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: України, 1997. – 237 с.

 16. Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред.. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001. – 538 с.

 17. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 – 2015 роки) „Шляхом європейської інтеграції” / За ред.. Гальчинського А.С. і Гейця В.М. К., Міністерство з економіки та питань європейської інтеграції України, К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416с.

 18. Тертичка, В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні / В. Тертичка.– К. : Основи, 2002. – 750 с.

 19. Томас, Р. Количественный анализ хозяйственных операций и управленческих решений / Р. Томас. – М. : Изд-во «Дело и сервис», 2003. – 432 с.

 20. Україна: прогрес на шляху сталого розвитку. Інформаційно-аналітичний огляд виконання „Порядку денного на XX століття” / Б.М. Данилишин. – К.: ЗАТ „НІЧЛАВА”, 2002. – 218 с.

 21. Хасси, Д. Стратегия и планирование / Д. Хасси. – СПб. : Питер, 2001. – 384 с.

 22. Хлобистов Є.В. Екологічна безпека у складі національної безпеки держави // Стратегічна панорама.-2004. – №1. – с. 79-83

 23. Эдоус, М. Методы принятия решений / М. Эдоус, Р. Стэнфорд. – М.: Изд-во ЮНИТИ, 1997. – 590 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму