Національні рахунки та державні фінанси (Економічна аналітика та бізнес статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Лутчин Н. П.ЕКТМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКТМ-51сдоцент Лутчин Н. П.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни є набуття майбутніми фахівцями тео­ретичних знань про систему національних рахунків та інших макроекономічних міжнародних стандартів (статистика державних фінансів, статистика платіжного балансу, статистика грошово- кредитного сектору) та практичних навичок щодо статистичного дослідження інформації та розробки макроекономічних прогнозів.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

 • вивчення студентами основних категорій, принципів побудови, показників системи національних рахунків з метою здійснення економічного аналізу і моделювання на макрорівні та розробки заходів щодо регулювання ринкової економіка;
 • оволодіння методикою побудови кількісних моделей економіки на базі системи національних рахунків та інших міжнародних макроекономічних стандартів (статистика державних фінансів, платіжного балансу, статистика грошово-кредитного сектору);
 • проведення базисних та нормативних прогнозних розрахунків на основі статистичного аналізу, враховуючи тенденції та закономірності, що сталися в економіці.

Рекомендована література

 1. Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система національних рахунків:практикум,Навчальний посібник/ за ред, Матковського С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2009,-204 с.
 2. Моторин Р.М.. Моторина Т.М. Система національних рахунків: Навчальний посібник.- К.:КНЕУ. 2001.-336 с.
 3. Підгорний А.З., Милашко О.Г.Система національних рахунків: навчальний посібник, – Одеса,ОДЕУ, 2009 р. – 121 с

Допоміжна

 1. Методологічні положення розрахунку валового внутрішнього продукту. – К.: вид-во ДСС, 2018.
 2. Методологічні положення державного статистичного спостереження “Квартальні національні рахунки” – К.: вид-во ДСС,2021
 3. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження “Регіональні рахунки”.-Київ.: вид-во ДСС,2020.
 4. Національні рахунки України за 2019 рік. Статистичний збірник. – К., 2021, 227 с.
 5. Посібник щодо змін в Європейській системі національних та регіональних рахунків (ЕSA) 2010 року в порівнянні з 1995 роком .Євростат,2014.- 80 с.
 6. System of National Accounts 2008. United Nations, Department of Economic and Social Affairs,2010.-720 p.
 7. Financial Production, Flows and Stocks in the System of National Accounts. United NationsEuropean Central Bank, New York, 2014

Інформаційні ресурси

 1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua
 2. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.stat.lviv.ua
 3. National accounts and globalization [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: https://unece.org/statistics/economic-statistics

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус