Методи наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Ковалюк О. М.ЕКОМ-51с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКОМ-51спрофесор Ковалюк О. М.

Опис курсу

Ознайомлення студентів з різними методами, які вони зможуть використати при написанні магістерських робіт: аналіз, синтез,індукція, дедукція, порівняння, абстрагування, логічний та історичний методи.

Рекомендована література

1. Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень / В.Є. Юринець. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
2. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень / А.М. Єріна. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004.
3. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень / Д.М. Стеченко. – К.: Знання, 2005.

Силабус:

Завантажити силабус