Ковалюк Олексій Миколайович

Посада: професор кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Фінансовий механізм організації економіки держави. Фінансовий менеджмент і фінансовий аналіз підприємства.

Курси

Публікації

1. Ковалюк О. М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики) / О. М. Ковалюк. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 396 с.
2. Реверчук С. К. Інтернет – економіка: бізнес, фінанси, безпека : навчальний посібник / С. К. Реверчук, О. Д. Вовчак, О. М. Ковалюк, І. М. Крупка, Л. І. Лелик. Львів: ВПВ ЛвЦНТЕІ, 2002. – 205 с.
3. Реверчук С. К. Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку : наукова монографія / С.К. Реверчук, О. М. Ковалюк, Л. М. Стрельбицька, М. І. Крупка та ін. Київ: Видавництво Атіка, 2002. – 320 с.
4. Ковалюк О. М. Теорія фінансів: тести : навчальний посібник / О. М. Ковалюк. Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 80 с.
5. Ковалюк О. М. Історичні корені гривні та ефективність грошової реформи в Україні / О. М. Ковалюк // Вісник Львівського університету. “Україна на шляху до ринку”. Серія економічна. Вип. 28. – Львів,1998. – С. 21-26.
6. Ковалюк О. М. Фінанси України княжої доби / О. М. Ковалюк // Фінанси України. – 1998. – №5. – С. 99-102.
7. Ковалюк О. М. Використання фінансових методів в економіці // О. М. Ковалюк // Фінанси України. – 1999. – №2. – С. 125-128.
8. Ковалюк О. М. Застосування математичних моделей у фінансовому механізмі / О. М. Ковалюк // Фінанси України. 2001. – №4. – С. 21-29.
9. Ковалюк О. М. Методологічні основи фінансового механізму / О. М. Ковалюк // Фінанси України. – 2003. – № 4. – С. 51-59.
10. Ковалюк О. М. Важливий крок до зменшення податкового тягаря в Україні / О. М. Ковалюк // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 55-62.
11. Ковалюк О. М. Правове й інформаційне забезпечення фінансового механізму організації економіки / О. М. Ковалюк // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С. 52-56.
12. Ковалюк О. М. Передумови виникнення Української держави і становлення фінансових відносин // О. М. Ковалюк, А. О. Ковалюк. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 37 (1). – Львів. ЛНУ імені Івана Франка. – 2007. – С. 21-25.
13. Ковалюк О. М. Кризові явища в економіці України: зовнішні та внутрішні чинники / О. М. Ковалюк // Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник. – Випуск 19. – Львів: Інтереко, 2009. – С. 50-56.
14. Ковалюк О. М. Сучасна фінансова криза: світові та національні особливості / О. М. Ковалюк // Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник. – Випуск 21, Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – Львів. Видавництво ЛНУ імені Івана Франка. – 2010. – С. 243-248.
15. Ковалюк О. М. Фінансові важелі державного регулювання економіки в умовах подолання кризових явищ / О. М. Ковалюк // Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету – Львів, 2010. – С. 141-145.
16. Ковалюк О. М. Використання сучасних форм фінансування малого підприємництва для швидшого виходу економіки України з кризи / О. М. Ковалюк // Збірник наукових праць. – Випуск 23, частина I, – Львів. Видавництво ЛНУ імені Івана Франка. – 2011. – С. 338-341.
17. Ковалюк О. М. Адаптація класичних принципів фінансового менеджменту до сучасних умов господарювання в Україні / О. М. Ковалюк // Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 26, ч. 1. – 2012. – С. 300-305.
18. Kovalyuk O. M. Developing of the insurance system of Canada / O. M. Kovalyuk, A. O. Kovalyuk // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. – Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, 2013. Nr. 14.– S. 33-43.
19.Ковалюк О. М. Податкові реформи в Україні в контексті класичних принципів оподаткування Адама Сміта. В монографії “”Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Олексія Ковалюка і канд. екон. наук, проф. Володимира Швеця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 440 с. (с. 371-378);
20. Ковалюк О.М., Нікітіна Я.В. Економічне сьогодення: актуальні питання та аспекти інноваційного розвитку: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація “”Перспектива””.-Дніпропетровськ: Видавничий дім “”Гельветика””. 2015.- С. 76- 86;
21. Ковалюк.О.М.,Нікітіна Я.В. Збірник наукових праць “”Формування ринкової економіки в Україні””, м.Львів, ЛНУ імені Івана Франка, квітень 2016р. “”Особливості нарахування та утримання єдиного соціального внеску з урахуванням змін законодавства від 01.01.2016″”.. Ч.1.- 2016.- С.240-246.
22. Колібаба О. А. Контроль витрат на виробництво молочної продуції в системі управлінського обліку в Україні / О. М. Ковалюк, О. А. Колібаба // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку // Вісник національного університету “”Львівська Політехніка””.- 2014. – № 794. С. 263-267;
23. Колібаба О. А. Обліковий аспект співвідношення понять: центр відповідальності, центр витрат, контрольна точка витрат / О. М. Ковалюк, О. А. Колібаба // Науковий вісник Івано-Франківського університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості.- 2015.- №2 – С. 103-112;
24. Ковалюк О.М., Раделицький Ю.О. Моделі формування системи місцевих бюджеті в країнах Європи. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – Львів: видавництво ЛНУ імені Івана Франка. – 2018. – Вип. 55. – С. 144-157.

Біографія

КОВАЛЮК Олексій Миколайович народився 2 січня 1942 року в селі Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області. У 1955 році закінчив Старокутську семирічну, а в 1958 – Кутську середню школу, після чого поступив до Чернівецького фінансового технікуму (тепер це фінансово-економічний університет), після закінчення якого в 1960-1961 роках працював у Надвірнянському райфінвідділі Івано-франківської області старшим економістом фінансування народного господарства. В 1961-1964 роках служив в армії. Після закінчення служби навчався у Київському інституті народного господарства (тепер Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана). Після завершення навчання в 1968-1972 роках працював на заводі електронних приладів (тепер “Полярон”) ст. інженер-економістом планового відділу, цеху інтегральних схем. В 1972- 1991 роках працював у ВНДПІСірка (Всесоюзному науково-дослідному і проектному інституті сірчаної промисловості) на посадах старшого інженера-економіста, зав. лабораторією нормування сировини і матеріалів, провідним науковим співробітником. В1969-1991 роках працював по сумісництву старшим викладачем у Львівському державному університеті імені Івана Франка. де в 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Шляхи зниження матеріаломісткості промислового виробництва”(на прикладі сірчаної промисловості).
З 1991 року (по переводу) і по теперішній час працює постійно у Львівському національному університеті імені Івана Франка: доцентом, професором кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, з 1992 року по 2003 рік – деканом фінансово-економічного факультету Інституту післядипломної освіти, а з 2007 року – зав. кафедри обліку і аудиту.
У 2004 році захистив докторську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему “Фінансовий механізм організації економіки України”.
З 2013 року – член Української асоціації письменників.
Хобі – художня література. Опублікував чотири художні книжечки: “Старокутські етюди” (1996), “Варшиця” (2006), “Золото” Кутської синагоги” (2011) та “Коефіцієнт” Духовності Людини” (2011).
Перелік курсів:
1. Історія фінансів.
2. Фінанси.
3. Фінансовий менеджмент.
4. Фінансовий аналіз.
5. Методи наукових досліджень.

Нагороди

У 2001 році нагороджено Почесною Грамотою Міністерства Освіти України.
У 2003 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.
17 вересня 2015 р. присвоєно почесне звання заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Розклад