Методи наукових досліджень (122 “Комп’ютерні науки”, ОПП “Консолідована інформація”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Приймак В. І.ЕКІМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКІМ-51спрофесор Приймак В. І.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Розглянуто історію становлення та розвитку науки, її роль у розвитку природи та суспільства. Описано організацію та методологію науково-дослідної діяльності, як працювати з літературними джерелами, виконувати пошук, відбір, оброблення та аналіз інформації, зокрема з використання інформаційно-комунікаційних техноло­гій, формулювати цілі і завдання дослідження, узагальнювати наукову інформацію, робити певні висновки і рекомендації. Викладено методику підготовки і оформлення курсових, дипломних кваліфікаційних робіт, інформаційно-аналітичних документів, статей та інших наукових публікацій. Охарактеризовано теорію і практику конкретних наукових досліджень у сфері комп’ютерних наук

 

Результати навчання:

 • основоположні поняття про науку і наукові дослідження;
 • закономірності розвитку науки;
 • загальні правила проведення наукових досліджень та інтерпретації отриманих даних;
 • технологію роботи над науковою працею;
 • основні поняття про наукову інформацію та форми її викладення;
 • наукові здобутки у сфері комп’ютерних наук;
 • методи наукових досліджень у сфері комп’ютерних наук, зокрема, математичні методи для аналізу формалізованих моделей предметної області певного проєкту в процесі його реалізації і супроводження;
 • стандарти і вимоги до науково-технічних текстів у галузі комп’ютерних наук;
 • вимоги до оформлення наукової роботи та алгоритм її захисту;
 • вимоги до академічної доброчесності,

вміти:

 • розв’язувати проблеми комп’ютерних наук, необхідні для проведення досліджень;
 • доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері комп’ютерних наук до фахівців і нефахівців;
 • застосовувати отримані знання для виконання наукового дослідження;
 • проводити наукове дослідження;
 • правильно формулювати зміст, предмет і об’єкт дослідження;
 • формувати структуру наукової роботи та інформаційну базу для її проведення;
 • проводити пошук і порівняльний аналіз бібліографічних джерел у відповідності до поставленої мети, визначати неповноту наявної науково-технічної інформації;
 • застосовувати методи наукового дослідження та виконувати аналіз і оцінку одержаних результатів;
 • оформляти наукову роботу та оприлюднювати її результати.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму