Методи статистичного аналізу маркетингових досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Лутчин Н. П.

Опис курсу

Навчальна дисципліна
«МЕТОДИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Анотація дисципліни

Семестр: 6
Викладач: к.е.н., доц. Лутчин Наталія Павлівна
Кафедра: Статистики
Короткий опис дисципліни: Навчальна дисципліна “Методи статистичного аналізу маркетингових досліджень” є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів з економіки. Предметом вивчення навчальної дисципліни є кількісна сторона масових явищ і процесів, які відбуваються на ринках продукції, сировини, капіталів і робочої сили, методологія розрахунку і аналізу найважливіших показників, які використовуються у практичній роботі маркетингових служб, сучасні методи обробки та аналізу маркетингової інформації, а також системи організації вітчизняного та зарубіжного ринків інформаційних послуг.

Рекомендована література

Основна
1. Багиев Г.Л., Богданова Г.Л. Маркетинг-статистика. М., 2011. 128 с.
2. Липчук В.В. Маркетинг та його статистичне забезпечення: Навчальний посібник. Львів: Вид. «Сполом», 2000 р.
3. Статистичне забезпечення маркетингу: навч. посібник.[ В.Б. Заходжай, Л.В. Романова, Н.А.Головач та ін. ]; під кер. та наук. ред. В.Б.Захожая. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2015 р. – 400 с.

Допоміжна
4. Крамченко Л.І. Статистика ринку товарів та послуг: навч. посібник.Львів: В-во ЛКА, 2002. – 188 с.
5. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг: навч.посібник. К.:КНЕУ, 2005. – 419 с.
6. Статистика ринків. Підручник/наук.ред.Парфенцева Н.О..-К.:ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007.-863 с.