Мікроекономіка (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Косарчин М. В.ЕКо-21с, ЕКо-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКо-21сКосарчин М. В.
ЕКо-22сКосарчин М. В.

Опис курсу

Ринкова трансформація економіки України вимагає глибокої модернізації підготовки фахівців з економіки та управління. Одним з інструментів цієї модернізації є вивчення «Мікроекономіки» – науки, що почала формуватися в останній третині ХІХ ст. Ця галузь економічного знання вивчає ефективність функціонування окремих механізмів економічної системи та складників національної економіки. Особливу увагу мікроекономіка приділяє вивченню поведінки окремих економічних одиниць, які використовують обмежені ресурси задля отримання найбільшої вигоди.

У курсі «Мікроекономіка» студенти вивчають суть основних інструментів мікроеко­номічного аналізу – попиту, пропозиції, ринкової ціни, зміст концепцій еластичності попиту і пропозиції, приклади застосування мікроекономічного інструментарію для аналізу державного регулювання економіки. Важливе місце займає вивчення теорій поведінки споживача – теорії граничної корисності та теорії індиферентності. Окремі теми присвячено аналізу теорії виробництва і граничного продукту.

Окрім цього, студенти вивчають базові моделі аналізу ринкових структур – досконалу конкуренцію і чисту монополію. Відтак за допомогою цих моделей досліджують реальні ринкові структури – монополістичну конкуренцію і олігополію. Наприкінці вивчають ціноутворення на ринках факторів виробництва та побічні наслідки економічної діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

– засвоїти поняттєво-категоріальний апарат та інстру­ментарій мікроекономіки;

– розуміти механізми ціноутворення на ринках товарів і послуг;

– вміти аналізувати взаємозв’язки між продуктовими і ресурсними ринками;

– розуміти і пояснювати можливі наслідки державного втручання в економіку.

Рекомендована література

Базова

 1. Ватаманюк О.З. Мікроекономіка: теорія і практикум. Навчальний посібник / О.З.Ватаманюк. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2007. – 280 с.
 2. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навчальний посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Є.Й.Майовець та ін.] ; за ред. О.З.Ватаманюка. 2-е вид., випр. і доп. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2011. – 656 с.
 3. Економічна теорія: практикум. Навчальний посібник / [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2010. – 374 с.
 4. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / За ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – Кн. 2 : Мікроекономіка. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 390 с.
 5. Макконнелл К.Р. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. У 2 ч. / К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю. – Пер. з англ. – Львів: Просвіта, 1999. – Ч.2.: Мікроекономіка. – 650 с.
 6. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. /С. М. Панчишин, П. І. Островерх, І. В. Грабинська та ін. ; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. − 4-те вид., виправл. та доп. − Л. : Апріорі, 2020. − Кн. 1: Вступ до макроекономіки. Макроекономіка. − 648 с. – Тема 4. Ринок і його механізм. С. 120-165

 

Допоміжна

 1. McConnell C.R. Economics. Principles, Problems, and Policies / C.R.McConnell, S.L.Brue, Flynn S.M. – 18th ed. – New York etc.: McGrow-Hill / Irwin, 2009. – 785 p.
 2. Косік А.Ф. Мікроекономіка / А.Ф.Косік, Г.Е.Гронтковська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.
 3. Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник / Г.Е.Гронтковська, А.Ф.Косік. – 2-ге вид., перероб.і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2008. – 418 с.
 4. Краснікова Л.І. Практикум з мікроекономіки : тести, проблемні ситуації, вправи: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Л. І. Краснікова, І. Г. Лук’яненко; Національний ун-т “Києво-Могилянська академія”. – К. : Києво-Могилянська академія, 2005. – 317 с.
 5. Харів Б.Я. Збірник задач з мікроекономіки. Навчальний посібник / Б.Я.Харів. – Рівне, 2003. – 168 с.
 6. Pindyck R.S. Microeconomics / R.S.Pindyck, D.L.Rubinfeld. – 8th ed. – Pearson education Inc. – Boston et al., 2013. – 743 p.

Матеріали

Методичні поради і плани практичних занять Mikroekonomika

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус