Місцеві фінанси (для ЕКФ)

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Кульчицький М. І.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКФМ-51сдоцент Жмурко Н. В.
ЕКФМ-52спрофесор Кульчицький М. І.

Опис курсу

силабус навчальної дисципліни “Місцеві фінанси”

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Місцеві фінанси”складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Місцевим фінансам  сьогодні відводиться провідна роль у вирішенні регіональних проблем адміністративно – територіальних громад України.

Зазначені обставини обумовлюють важливість вивчення питань пов’язаних із функціонуванням місцевих фінансів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” є фінансові ресурси та відносини щодо їхнього формування, розподілу та використання.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни “Місцеві фінанси” забезпечується отриманими знаннями з курсів: “Фінанси”,“Бюджетна система”.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни “Місцеві фінанси”є теоретико – методологічні основи і організаційно – правовий механізм функціонування місцевих фінансів в Україні, формування, розподіл та використання фінансових ресурсів на місцевому рівні.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Місцеві фінанси”є: ознайомлення з поняттям місцевих фінансів та місцем їх у фінансовій системі України, визначення сутності місцевих бюджетів їх доходів та видатків та їх казначейського виконання, формування знань про планування та фінансування видатків місцевих бюджетів, міжбюджетні відносини та їх складові, ознайомлення з процедурою програмно – цільового бюджетного планування, засвоєння теоретичних основ управління місцевими фінансами та фінансового контролю на місцевому рівні, ознайомлення з процедурою фінансового забезпечення об’єктів комунальної власності та основами організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

Теоретичну та методологічну базу місцевих фінансів.

Законодавчо – нормативну базу місцевих фінансів.

Відповідну фахову термінологію.

Принципи функціонування місцевих фінансів в Україні.

– Закономірності у сфері фінансових відносин.

Стан місцевих фінансів держави.

– Розрахунки між розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів.

вміти:

 Розробляти достатню кількість альтернативних варіантів управлінських рішень на основі використання інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій.

  Планувати величину, склад і структуру доходів бюджетів усіх рівнів.

–  Проводити планування витрат бюджетів, забезпечувати необхідний склад видатків бюджету, збалансування бюджетів.

  Планувати суму надходжень до бюджету, розраховувати розміри закріплених доходів, витрат за функціональною класифікацією, складати бюджети.

  Здійснювати процедури аналізу з урахуванням конкрет­них умов.

  Здійснювати факторний аналіз використання ресурсів.

–   Контролювати  оптимальність використання ресурсів.

  Визначати шляхи раціонального використання бюджетних коштів, економії видатків бюджетів різних рівнів.

  Організовувати залучення та ефективне використання державного боргу.

–  Розробляти і застосовувати в практичній роботі кошториси доходів і видатків бюджетних установ.

 Ефективно використовувати матеріальні та фінансові ресурси органів місцевого самоврядування.

  Аналізувати математичні моделі динамічного розвитку економічних процесів.

Рекомендована література

  1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к-96-ВР.
  2. Бюджетний кодекс України : офіційний текст. – К.: Атіка.2010. – 128 с.
  3. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI// Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №№ 13-14, 15-16, 17. – с. 112.
  4. Місцеві фінанси. Підручник. За редакцією О.П.Кириленко. – К.; “Знання”. – 2006. – 667с.
  5. Кульчицький М.І. Місцеві фінанси: практикум. Навчальний посібник. – Л.; Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2011. – 302с.
  6. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни “Місцеві фінанси”. Для студентів денної форми навчання. Львів. 2012. – 66 с.
  7. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни “Місцеві фінанси” Для студентів денної форми навчання. Львів. 2012. – 42 с.