Міжнародні розрахунки та валютні операції

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Скоморович І. Г.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКБМ-51спрофесор Скоморович І. Г.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

мета навчальної дисципліни – отримання студентами знань про операції, що здійснюються комерційними банками під час обслуговування зовнішньоекономічної діяльності, впровадження у вітчизняну практику міжнародного кредитування та присутності на вітчизняному і міжнародному валютних ринках.

Результати навчання:

знати:

– законодавчу та нормативну базу проведення міжнародних розрахунків в Україні;
– основні принципи побудови зовнішньоекономічного договору;
– механізми, форми та інструменти здійснення міжнародних розрахунків;
– механізми використання платіжних доручень в іноземній валюті;
– механізми використання іменних чеків;
– особливості використання векселів у міжнародних розрахунках;
– порядок здійснення акцептного та акцептно-рамбурсного кредитування;
– особливості проведення міжнародних факторингових, форфейтингових, лізингових операцій..

вміти:

– відкривати та вести поточні та кореспондентські рахунки в іноземній валюті, здійснювати купівлю-продаж та обмін іноземними валютами на міжбанківському валютному ринку та міжнародних ринках;
– використовуючи систему кореспондентських рахунків та наявну технічну базу, здійснювати платежі за відкритими рахунками, формувати платіжні документи за міжнародними стандартами;
– проводити міжнародні розрахунки з використанням акредитивів, налагоджувати роботу банку при використанні експортних та імпортних акредитивів, визначати послідовність дій при інкасовій формі міжнародних розрахунків;
– організовувати роботу з кредитування клієнтів банку в іноземній валюті, здійснювати реєстрацію іноземних кредитів, обслуговувати кредитні лінії міжнародних фінансових організацій;
– надавати банківські гарантії, організовувати роботу щодо отримання від клієнтів необхідних документів та обслуговувати рух документів та коштів у разі настання гарантійного випадку;
– проводити операції на міжнародних валютних ринках за дорученням клієнтів та для власних потреб банку, визначати валютний ризик та управляти ним, здійснювати операції з похідними фінансовими інструментами, які базуються на валютних курсах;
– налагоджувати діяльність валютних кас та пунктів обміну валюти, здійснювати валютно-обмінні операції, організовувати продаж та купівлю дорожніх чеків, здійснювати перекази іноземної валюти за чи з-за кордону та в межах України.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 223 с.
 2. Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посіб.–Львів: Вид-тво Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2004.–244 с.
 3. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.
 4. Руденко З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 616 с.
 5. Скоморович І. Г. Банківські операції : підручник / І. Г. Скоморович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 532 с.
 6. Закон України “Про валюту і валютні операції” від 21 червня 2018 р. № 2473-VІІІ.

Додаткова література:

 1. Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління НБУ № 269 від 19.04.2016 р.
 2. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 201 від 6.09.2001.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ від 21.06.1995 № 444 “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті”.
 4. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою правління НБУ №492 від 12.11.2003 р.
 5. Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затверджений Наказом Міністерством фінансів України № 292 від 09.07.2019.
 6. Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затверджене постановою Правління НБУ № 216 від 28.07.2008 р.
 7. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затверджене постановою Правління НБУ № 520 від 29.12.2000 р.
 8. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затверджене постановою Правління НБУ № 514 від 03.12.2003 р.
 9. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затверджене постановою Правління НБУ № 639 від 15.12.2004 р.
 10. Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій та готівковій формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затверджене постановою Правління НБУ № 290 від 12.08.2005 р.
 11. Положення про прядок здійснення баками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління НБУ № 516 від 03.12.2003 р.
 12. Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затверджене постановою Правління НБУ № 7 від 02.01.2019.
 13. Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затверджене постановою Правління НБУ № 8 від 02.01.2019.
 14. Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками, затверджене постановою Правління НБУ № 6 від 02.01.2019.
 15. Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затверджене постановою Правління НБУ № 3 від 02.01.2019.
 16. Положення про здійснення операцій з валютними цінностями, затверджене постановою Правління НБУ № 2 від 02.01.2019.
 17. Положення про здійснення валютних інтервенцій Національного банку України на валютному ринку України, затверджене постановою Правління НБУ № 26 від 31.01.2019.
 18. Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затверджене постановою Правління НБУ № 1 від 02.01.2019.
 19. Правила функціонування Системи підтвердження угод на валютному ринку України, затверджені постановою Правління НБУ № 10 від 02.01.2019.
 20. Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затверджене постановою Правління НБУ № 5 від 02.01.2019.
 21. Положення про валютний нагляд, затверджене постановою Правління НБУ № 13 від 03.01.2019.

Інтернет-джерела:

 1. bank.gov.ua – сайт Національного банку України.
 2. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база України.
 3. minfin.com.ua – все про фінанси в Україні.

Силабус:

Завантажити силабус