Міжнародні валютно-кредитні відносини і розрахунки

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Мрочко М. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКФ-31сМрочко М. С.
ЕКФ-33сМрочко М. С.
ЕКФ-32сМрочко М. С.

Опис курсу

Короткий опис дисципліни: розкриває способи та інструменти ринкового і державного регулювання валютних відносин, напрями реалізації валютної політики, особливості основних елементів національної і світової валютних систем, механізм проведення валютних операцій, співпрацю держави з міжнародними валютно-кредитними організаціями.

 

Мета дисципліни: формування необхідних знань та умінь, спрямованих на розвиток у студентів компетентностей у сфері проведення міжнародних розрахунків, валютних операцій, складання платіжних балансів.

Цілі дисципліни: розкрити закономірності розвитку, основні принципи і форми організації міжнародних валютно-кредитних відносин, дослідити історію розвитку міжнародних валютно-кредитних відносин.

Після завершення курсу здобувач буде:

– знати: теоретичні основи предмету як окремої галузі наукового знання; головні проблеми міжнародних валютно-кредитних відносин та функціонування міжнародних валютно-кредитних систем; економічну сутність і режими валютного курсу, особливості розрахунку валютного курсу, котирування валюти, види конвертованості валюти, сутність міжнародної валютної ліквідності; суть і структуру валютного ринку; види валютних операцій; форми міжнародних розрахунків; способи та інструменти ринкового та державного регулювання валютних відносин;

–   вміти: орієнтуватися у головних напрямах реалізації валютної політики; розкрити сутність міжнародних валютно-кредитних відносин; дати характеристику основних елементів національної і світової валютних систем; порівняти й оцінити ефективність системи золотого стандарту, Бреттон-Вудської, Ямайської валютної систем; охарактеризувати види та механізм проведення валютних операцій; визначити способи та інструменти ринкового і державного регулювання валютних відносин; оцінити ефективність співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними організаціями; узагальнювати фактологічний матеріал з вивченого предмету.

Рекомендована література

 1. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навчальний посібник / О. І. Береславська ; Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 367 с.
 2. Гроші та кредит : підручник / М. І. Крупка, С. С. Мрочко, Б. М. Вишивана та ін.; За заг. ред. д.е.н., проф. М. І. Крупки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 408 с.
 3. Лебідь О. В. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч. посіб. / О.В. Лебідь ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. –  199 с.
 4. Патика Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини : навч. посіб. / Н.І. Патика. – Київ : Знання, 2012. – 566 с.
 5. Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text.
 6. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua.
 7. Останні дані макроекономіки, фінансового законодавства, ринку цінних паперів, фінансова, податкова енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.fin.org.ua/
 8. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/
 9. Офіційний сайт Європейського центрального банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ecb.int/home/html/index.en.html
 10. Офіційний сайт Міжнародного банку розрахунків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : bis.org.
 11. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.іmf.org
 12. Офіційний сайт Національного бюро економічних досліджень США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nber.org
 13. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.wb.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус