Моделі економічної динаміки

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8доцент Паславська І. М.ЕКК-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8ЕКК-41сдоцент Паславська І. М.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок побудови та аналізу математичних моделей динаміки розвитку економічних процесів.

Завдання: оволодіння теоретичними знаннями та інструментарієм моделювання динаміки економічних процесів; набуття вмінь постановки і самостійного розв’язання задач аналізу, прогнозування, прийняття рішень та управління ризиком з використанням моделей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: типи економічного розвитку; методи побудови трендових моделей; методи прогнозування на основі трендових моделей; сутність та причини цмклічного розвитку економіки; методи якісного аналізу економічних систем; методи дослідження рівноваги та нерівноваги, стійкості та нестійкості економічних систем; принципи побудови лінійних та нелінійних макроекономічних динамічних моделей; принципи побудови стохастичних моделей економічної динаміки; еволюційну теорію економічних змін;

вміти: розробляти економіко-математичні моделі прогнозування розвитку економічних систем, перевіряти їхню адекватність; будувати прогноз динаміки розвитку економічних процесів; аналізувати соціально-економічні об’єкти і процеси з використанням класичних методів моделювання; проводити системний аналіз і моделювати соціально-економічні системи різних рівнів; розробляти математичні моделі динаміки розвитку економічних процесів. аналізувати соціально-економічні об’єкти і процеси з використанням класичних методів моделювання; розробляти структурні моделі економічної динаміки; будувати прогноз динаміки розвитку економічних процесів; досліджувати стійкість системи згідно теорії її самоорганізації, а також виявляти сценарії переходу до хаосу; розробляти математичні моделі динаміки розвитку економічних процесів.

Отримані знання можуть бути використані у практичній діяльності в управлінні економіко-виробничими та фінансовими системами.

Рекомендована література

  1. Артеменко В.Б. Моделювання і прогнозування економічних рядів динаміки : Нвч. посіб. – Львів : Вид. Львівської комерційної академії, 2003. – 228 с.
  2. Баранкевич М.М. Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі : Навч. посіб. / Баранкевич М.М., Антонів В.Б. – Дрогобич: Коло, 2009. – 348 с.
  3. Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Здрок В.В., Паславська І.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 244 с.
  4. Ляшенко Е.И., Меркулова Т.В., Тимохин В.Н. Экономическая динамика : Конспект лекций с магистерской специальности «Прикладная экономика». Том ІІ. – Донецк : Изд. ДНУ, 2004. – С. 275-381.
  5. Моделирование экономической динамики: Учебное пособие/ Клебанова Т.С., Дубровина Н.А., Полякова О.Ю., Раевнева Е.В., Милов А.В., Сергиенко Е.А., – 2-е изд., стереотип. – Х.: Изд. дом «ИНЖЭК», 2005. -244 с.
  6. Моделювання економічної динаміки : [Практикум] / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький, І. М. Паславська. – Львів : «Магнолія 2006», 2013. – 256 с.