Моделювання економічної динаміки

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Паславська І. М.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКК-41сдоцент Паславська І. М.
ЕКк-42сдоцент Паславська І. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8ЕКК-41сдоцент Паславська І. М.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок побудови та аналізу математичних моделей динаміки розвитку економічних процесів.

Завдання: оволодіння теоретичними знаннями та інструментарієм моделювання динаміки економічних процесів; набуття вмінь постановки і самостійного розв’язання задач аналізу, прогнозування, прийняття рішень та управління ризиком з використанням моделей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: типи економічного розвитку; методи побудови трендових моделей; методи прогнозування на основі трендових моделей; сутність та причини цмклічного розвитку економіки; методи якісного аналізу економічних систем; методи дослідження рівноваги та нерівноваги, стійкості та нестійкості економічних систем; принципи побудови лінійних та нелінійних макроекономічних динамічних моделей; принципи побудови стохастичних моделей економічної динаміки; еволюційну теорію економічних змін;

вміти: розробляти економіко-математичні моделі прогнозування розвитку економічних систем, перевіряти їхню адекватність; будувати прогноз динаміки розвитку економічних процесів; аналізувати соціально-економічні об’єкти і процеси з використанням класичних методів моделювання; проводити системний аналіз і моделювати соціально-економічні системи різних рівнів; розробляти математичні моделі динаміки розвитку економічних процесів. аналізувати соціально-економічні об’єкти і процеси з використанням класичних методів моделювання; розробляти структурні моделі економічної динаміки; будувати прогноз динаміки розвитку економічних процесів; досліджувати стійкість системи згідно теорії її самоорганізації, а також виявляти сценарії переходу до хаосу; розробляти математичні моделі динаміки розвитку економічних процесів.

Отримані знання можуть бути використані у практичній діяльності в управлінні економіко-виробничими та фінансовими системами.

Рекомендована література

Основна література:
1. Баранкевич М.М. Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі : Навч. посіб. / Баранкевич М.М., Антонів В.Б. – Дрогобич: Коло, 2009. – 348 с.
2. Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Здрок В.В., Паславська І.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 244 с.
3. Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки : монографія; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2011. – 423 с.
4. Гарматій Н.М., Мартиняк І.О., Ціх Г.В. Класичні та сучасні моделі економіки: навч. посібник. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2023. 300с.
5. Дискретні моделі економічної динаміки: навчальний посібник / В. С. Григорків, О. І.Ярошенко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 96 с.
6. Диференціальні моделі економічної динаміки: основи теорії та приклади: навчальний посібник / В. С. Григорків, М. В. Григорків, Л. В. Скращук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 214 с.
7. Моделювання економічної динаміки: підручник / Ю. Б.Бродський, К. В. Молодецька. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 132 с.
8. Моделі економічної динаміки для фахівців з інформаційних технологій: Навчальний посібник/ О. М. Гладка, І. М. Карпович, А. М. Сінчук. – Рівне: РДГУ, 2019. – 158 с.

Додаткова література:
1. 1. Артеменко В.Б. Моделювання і прогнозування економічних рядів динаміки : Нвч. посіб. – Львів : Вид. Львівської комерційної академії, 2003. – 228 с.
2. Бандура О.В. Деякі аспекти аналізу макроекономічної динаміки: ресурсна (енергетична) модель економічного циклу. – Миколаїв: В-во «ІЛЛІОН», 2004. -176 с.
3. Моделирование экономической динамики: Учебное пособие/ Клебанова Т.С., Дубровина Н.А., Полякова О.Ю., Раевнева Е.В., Милов А.В., Сергиенко Е.А., – 2-е изд., стереотип. – Х.: Изд. дом «ИНЖЭК», 2005. -244 с.

Інформаційні ресурси
1. https://nbuv.gov.ua/e-resources/
2. https://buklib.net
3. http://www.ukrstat.gov.ua/

Силабус: Силабус дисципліни Моделювання економічної динаміки

Завантажити силабус