Моделювання фінансового менеджменту

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Паславська І. М.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕККМ-51сдоцент Паславська І. М.

Опис курсу

Метою дисципліни є оволодіння математичним інструментарієм моделювання процесів управління фінансовими ресурсами підприємств, .

Основними цілями вивчення дисципліни “Моделювання фінансового менеджменту” є:

 • сформувати теоретичну та методологічну базу, що дозволить оволодіти практикою використання економіко-математичних моделей у фінансовому управлінні;
 • ознайомити з основними методиками аналізу фінансів підприємств;
 • розкрити основні питання, щодо розробки та реалізації політики управління капіталом;

навчити студентів використовувати на практиці статичні та динамічні методи аналізу та оцінки інвестиційних проектів та портфелів фінансових інструментів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати:

 • сучасні методианалізу фінансових систем; економіко-математичні моделі аналізу, оцінювання, прогнозування та вдосконалення системи керування фінансами підприємства; методи та моделі оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств; методи фінансової діагностики; методи оптимізації структури капіталу; методи оцінювання фінансових ризиків та діагностики банкрутства.

вміти:

застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для прийняття фінансових рішень; проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, розраховувати показники фінансової ефективності діяльності; планувати фінансово-інвестиційну діяльність підприємства; формувати оптимальну структуру капіталу підприємства; проводити аналіз фінансових ризиків та здійснювати діагностику ризику банкрутства.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Антонов В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології: навч. посіб. /В.М. Антонов, Г.К. Яловий – Х. : Центр навчальної літератури, 2005 – 431 с.
 2. Вовк В. М. Інвестування : навч. посібник / В. М. Вовк, І. М. Паславська. – Дрогобич : Коло, 2011. – 465 с.
 3. Вовк В. М. Інвестування та його оптимізаційні моделі : навч. посібник / В. М. Вовк, І. М. Паславська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 286 с.
 4. Кривов’язюк І.Б. Економічна діагностика :навч. посібн. / І.Б. Кривов’язюк. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 456 с.
 5. Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях: навч. посіб. /О.В. Плотніков – К.: Кондор, 2004 – 250 с.
 6. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу : навч. посіб. / К. В. Ізмайлова. – К. : МАУП, 2003. – 146 с.

 

Додаткова література:

 1. Бондарь О.В. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / О.В. Бондарь, О.В. Мозенков, Т.С. Клебанова та ін. – Харків: ВД “ІН-ЖЕК”, 2003. – 272с. –
 2. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / В. В. Вітлінський, П. І. Верчен-ко. – К. :КНЕУ, 2000. – 292 с.
 3. Гилка У. Л. Посібник з вибору методів фінансово-економічного аналізу підприємств / У. Л. Гилка, Ю. О. Клочко. – К. : ДУІКТ, 2009. – 58 с.
 4. Лазаришина І. Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика : монографія / І. Д. Лазаришина. – Тернопіль, 2006. – 182 с.
 5. Клебанова Т.С. Прогнозування соціально-економічних процесів. Навчальний посібник / Клебанова Т.С., Курзенев В.А., Наумов В. М., Гур’янова Л.С. та ін. – Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2015. – 656 с.
 6. Верхоглядова Н. І. Фінансовий аналіз суб’єктів господарської діяльності промислових підприємств / Н. І. Верхоглядова. — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. ‒ 203 с.
 7. Ващенко Л. О. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення / Л. О. Ващенко, П. М. Сухарев. – Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2007. — 185 c.
 8. Діагностика стану підприємства: теорія і практика : монографія / [Воронкова А. Е., Вечерковські Р. З., Воронков Д. К. та ін.]. — [2-ге вид.]. — Х. : Харк. нац. екон. ун-т., 2008. — 520 c.
 9. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання / Л. А. Лахтіонова. ‒ К. : КНЕУ, 2001. ‒ 388 с.
 10. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К. :КНЕУ, 2003. – 554 с.
 11. Панасенко О. В. Фінансова математика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Панасенко, С. В. Прокопович ; Харківський національний економічний універ-ситет ім. С.Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (43,6 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Куз-неця, 2017. – 263 с.
 12. Управління фінансовою санацією підприємства. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. А. Островська, О. Б. Соколова. – К. : КНЕУ, 2013. – 176 с.
 13. Фінансовий аналіз [Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. Школьник І. О. [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 368 с.
 14. Фінансовий аналіз: теорія і практика. Навч. посіб. / О. Я. Базілінська — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с.
 15. Цал-Цалко Ю. С. Статистичний аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація :монографія / Ю. С. Цал-Цалко. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 505 с.
 16. Швиданенко Г. О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства / Г. О. Швиданенко, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2002. – 192 с.
 17. Fundamentals of Financial Management / Eugene F. BrighamJoel F. Houston. – 14 Ed. – Cengage Learning, 2015. – 832 p.

 

Інформаційні ресурси

 1. gov.ua/e-resources/
 2. bank.gov.ua.
 3. http://pfts.ua/tradeinfo/indexes/shares-indexes
 4. https://managementhelp.org/businessfinance/index.htm

Силабус:

Завантажити силабус