Моделі фінансового менеджменту

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Комар М. І.
1016доцент Комар М. І.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Комар М. І.
1016ЕККМ-51сдоцент Комар М. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Моделі фінансового менеджменту” є усвідомлення сутності основних понять фінансового менеджменту, отримання фундаментальних знань про кількісні методи і моделі прийняття фінансових рішень у організаційно-економічних системах, а також розвиток практичних навичок у галузі  управління фінансовою діяльністю підприємства.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Моделі фінансового менеджменту” є засвоєння методології та методики проведення аналізу фінансового стану підприємства та набуття досвіду застосування методів економіко-математичного моделювання фінансової діяльності підприємств в процесі прийняття рішень.

Рекомендована література

  1. Антонов В. М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології: навчальний посібник для студ ВНЗ / В. М. Антонов, Г. К. Яловий. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 432 с.
  2. Данилюк М. О. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / М. О. Данилюк, В.І. Савич. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 204 с.
  3. Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків: монографія / А. Б. Камінський. – К.: КНЕУ, 2006. – 304 с.
  4. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник – 3-тє вид., випр. і допов. / Л. О. Коваленко, Л. М.Ремньова. – К.: Знання, 2008. – 483 с.
  5. Методи і системи прийняття фінансових рішень: підручник / О. С. Олексюк, В.Г. Мельничук, П. І. Штабалюк та ін. – Тернопіль: ДП ТВПК «Збруч», 2001. – 260с.
  6. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент: підручник / А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
  7. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 268 с.
  8. Тимохин В. П. Прийняття управлінських рішень на підприємстві: теорія і практика / В.П. Тимохин, Р. М. Лепа. – Донецьк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 269 с.
  9. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: навчальний посібник / Д. М.Черваньов. – К.: Знанння-Прес, 2003. – 622 с.
  10. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: підручник. / В. М. Шелудько. – К.:Знання, 2006. – 439 с.