Моделювання фінансового менеджменту

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Комар М. І.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕККМ-51сКомар М. І.

Опис курсу

Метою дисципліни є оволодіння математичним інструментарієм моделювання процесів управління фінансовими ресурсами підприємств, .

Основними цілями вивчення дисципліни “Моделювання фінансового менеджменту” є:

 • сформувати теоретичну та методологічну базу, що дозволить оволодіти практикою використання економіко-математичних моделей у фінансовому управлінні;
 • ознайомити з основними методиками аналізу фінансів підприємств;
 • розкрити основні питання, щодо розробки та реалізації політики управління капіталом;
 • навчити студентів використовувати на практиці статичні та динамічні методи аналізу та оцінки інвестиційних проектів та портфелів фінансових інструментів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати:

сучасні методи аналізу фінансових систем; економіко-математичні моделі аналізу, оцінювання, прогнозування та вдосконалення системи керування фінансами підприємства; методи та моделі оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств; методи фінансової діагностики; методи оптимізації структури капіталу; методи оцінювання фінансових ризиків та діагностики банкрутства.

вміти:

застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для прийняття фінансових рішень; проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, розраховувати показники фінансової ефективності діяльності; планувати фінансово-інвестиційну діяльність підприємства; формувати оптимальну структуру капіталу підприємства; проводити аналіз фінансових ризиків та здійснювати діагностику ризику банкрутства.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Вовк В. М., Паславська І.М. Інвестування : навч. посібник. Дрогобич : Коло, 2011. 465 с.
 2. Вовк В. М., Паславська І.М. Інвестування та його оптимізаційні моделі : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 286 с.
 3. Кривов’язюк І. Б. Економічна діагностика : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 456 с.
 4. Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів: підручник / КозирС.В., Слєсарєв В.В., Ус С.А., Хом’як Т.В. Дніпро: НТУ «ДП», 2022. 163с.
 5. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посіб. / Т.С. Клебанова та ін. Харків : Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2015. 656 с.
 6. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Київ : КНЕУ, 2004. 560 с.
 7. Фінансовий менеджмент : підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с.
 8. Фінансовий менеджмент: підручник / А.М. Поддєрьогін, Н.Д. Бабяк та ін.; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. Київ: КНЕУ, 2017 534 с.

Додаткова література:

 1.  Brigham E., Ehrhardt M.. Financial Management: Theory & Practice 16th Editio. Cengage Learning, 2020. 1186 p.
 2. Васьківська К. В., Сич О. А. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. 236 с.
 3. Верба В. А., Гребешкова О. М. Управління розвитком компанії : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2011. 482 с
 4. Воронкова А. Є. Діагностика стану підприємства: монографія. Харків : ІНЖЕК, 2006. 447 с.
 5. Галущак М. П., Галущак О. Я., Кужда Т. І. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. Тернопіль: ФОП Паляниця, 2021. 160 с.
 6. Діагностика стану підприємства: теорія і практика : монографія / Воронкова А. Е. та ін. 2-ге вид. Харків : Харк. нац. екон. ун-т., 2008. 520c.
 7. Жигалкевич Ж.М., Кам’янська О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 214 с.
 8. Інвестиційний менеджмент / В.М. Гриньова та ін. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004. 368 с.
 9. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз: підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2008. 564с.
 10. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
 11. Островська Г. Й. Фінансовий менеджмент: підручник. Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. 512 с.
 12. Островська О. А., Соколова О. Б. Управління фінансовою санацією підприємства: практикум : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2013. 176 с.
 13. Панасенко О. В., Прокопович С. В. Фінансова математика : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 263 с.
 14. Партин Г.О., Селюченко Н.Є. Фінансовий менеджмент : навч. посібн. Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010. 332 с.
 15. Поддєрьогін А.М., Наумова Л.Ю. Фінансова стійкість підприємств в економіці України : монографія. Київ : КНЕУ, 2011. 184 с.
 16. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : Знання, 2012. 815 с.
 17. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / за заг. ред. Школьник І. О. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 368 с.

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: www.mf.gov.ua 
 3. Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua 
 4. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус дисципліни Моделювання фінансового менеджменту

Завантажити силабус

Силабус: Силабус дисципліни Моделювання фінансового менеджменту на 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус дисципліни Моделювання фінансового менеджменту на 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус