Моделювання фінансового менеджменту

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Комар М. І.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕККМ-51сКомар М. І.

Опис курсу

Метою дисципліни є оволодіння математичним інструментарієм моделювання процесів управління фінансовими ресурсами підприємств, .

Основними цілями вивчення дисципліни “Моделювання фінансового менеджменту” є:

 • сформувати теоретичну та методологічну базу, що дозволить оволодіти практикою використання економіко-математичних моделей у фінансовому управлінні;
 • ознайомити з основними методиками аналізу фінансів підприємств;
 • розкрити основні питання, щодо розробки та реалізації політики управління капіталом;
 • навчити студентів використовувати на практиці статичні та динамічні методи аналізу та оцінки інвестиційних проектів та портфелів фінансових інструментів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати:

сучасні методи аналізу фінансових систем; економіко-математичні моделі аналізу, оцінювання, прогнозування та вдосконалення системи керування фінансами підприємства; методи та моделі оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств; методи фінансової діагностики; методи оптимізації структури капіталу; методи оцінювання фінансових ризиків та діагностики банкрутства.

вміти:

застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для прийняття фінансових рішень; проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, розраховувати показники фінансової ефективності діяльності; планувати фінансово-інвестиційну діяльність підприємства; формувати оптимальну структуру капіталу підприємства; проводити аналіз фінансових ризиків та здійснювати діагностику ризику банкрутства.

Рекомендована література

Основна

 1. Вовк В. М., Паславська І.М. Інвестування : навч. посібник. Дрогобич : Коло, 2011. 465 с.
 2. Вовк В. М., Паславська І.М. Інвестування та його оптимізаційні моделі : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 286 с.
 3. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посіб. / Т. С. Клебанова та ін. Харків : Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2015. 656 с.
 4. Кривов’язюк І. Б. Економічна діагностика : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 456 с.
 5. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Київ: КНЕУ, 2004. 560 с.
 6. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 554 с.
 7. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: підручник. Київ : Знання, 2013. 375 с.

Додаткова

 1. Brigham E. ,  Houston J. F. Fundamentals of Financial Management. 14 Ed. Cengage Learning, 2015. – 832 p.
 2. Wilmott , Rasmussen H. New directions in mathematical finance / Edited by Paul Wilmott and Henrik Rasmussen. Chichester: Wiley, 2002. 192 p.
 3. Reilly F.K., Brown K.C. Investment analysis and portfolio management / 7-th ed. Cincinnati, Ohio: South-Western; London: Thomson Learning, 1162p.
 4. Верба В. А., Гребешкова О. М. Управління розвитком компанії : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2011. 482 с.
 5. Воронкова А. Є. Діагностика стану підприємства: монографія. Харків : ІНЖЕК, 2006. 447 с.
 6. Інвестиційний менеджмент / В.М. Гриньова та ін. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004. 368 с.
 7. Данилюк М.О, Савич В.І. Фінансовий менеджмент. К.: ЦНЛ, 2004. 204 с.
 8. Діагностика стану підприємства: теорія і практика : монографія / Воронкова А. Е. та ін. 2-ге вид. Харків : Харк. нац. екон. ун-т., 2008. 520 c.
 9. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2008. 564с.
 10. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
 11. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : Знання, 2012. 815 с.
 12. Островська Г. Й. Фінансовий менеджмент: підручник. Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. 512 с.
 13. Панасенко О. В., Прокопович С. В. Фінансова математика : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 263 с.
 14. Партин Г.О., Селюченко Н.Є. Фінансовий менеджмент : навч. посібн. Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010. 332 с.
 15. Паславська І.М. Узгодження фінансово-інвестиційної програми підприємства із застосуванням моделі часової оптимізації інвестиційного портфеля. Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: економіка та підприємництво. Запоріжжя: Гуманітарний університет „ЗІДМУ”, 2004. №1. С. 189–194.
 16. Поддєрьогін А.М., Наумова Л.Ю. Фінансова стійкість підприємств в економіці України : монографія. Київ : КНЕУ, 2011. 184 с.
 17. Сохацька О. М. Фінансовий інжиніринг: навч. посіб. Київ : Кондор, 2011. 660 с.
 18. Островська О. А., Соколова О. Б. Управління фінансовою санацією підприємства: практикум : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2013. 176 с.
 19. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / за заг. ред. Школьник І. О. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 368 с.

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: www.mf.gov.ua
 3. Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua
 4. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 5. Офіційний сайт Львівської національної бібліотеки України ім. В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус дисципліни Моделювання фінансового менеджменту

Завантажити силабус

Силабус: Силабус дисципліни Моделювання фінансового менеджменту на 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус