Моделі та структури даних (122 “Комп’ютерні науки”, освітня програма “Консолідована інформація” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Твердохліб І. П.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Моделі та структури да­них” є формування у студентів знань і навичок обґрунтування рішень з дослідження та вибору моделей і структур даних для ефективного по­дання структури інформації предметної області об’єкта/процесу у додатках автоматизації процесів інформаційно-аналітичної діяльності.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати та розуміти:

 • базові поняття теорії алгоритмів;
 • теоретичні показники міри ефективності алгоритмів;
 • методи аналізу алгоритмів;
 • базові методи побудови алгоритмів;
 • базові лінійні структури даних, операції над ними, їх подання у пам’яті комп’ютера, принципи підтримки у мовах програмування;
 • типові нелінійні структури даних, методи подання у пам’яті комп’ютера, теоретичні оцінки ефективності алгоритмів їх опра­цювання, реалізації у мовах програмування;
 • сутність типових інформаційних відношень на основі структур даних;
 • основи теорії сортування, теоретичні оцінки ефективності методів сортування;
 • поняття моделі даних, класифікацію моделей даних, сфери застосування;
 • особливості методології інформаційного моделювання предметних областей з використанням моделей даних;
 • методику автоматизації побудови моделей даних предметних областей за допомогою CASE-засобів;
 • поняття і види моделей знань, їх сфери застосування;
 • основи методології інформаційного моделювання предметних областей з використанням моделей знань;
 • методику автоматизації побудови моделей знань предметних областей за допомогою CASE-засобів;

вміти:

 • оцінити ефективність алгоритму типовими методами (методом твірної функції, методом рекурентних співвідношень);
 • використати у кодах програм мовою C# базові лінійні структури даних;
 • використати у кодах програм мовою C# поширені нелінійні структури даних;
 • опрацювати типові інформаційні відношення (пошук, кодування, ущільнення тощо);
 • побудувати семантичну модель предметної області у формі ER-моделі;
 • автоматизувати проектування моделей даних у середовищі CASE-засобу ErWin Data Modeler;
 • формалізувати подання структури інформації з предметної області моделями знань;
 • автоматизувати проектування моделей знань за допомогою відповідних CASE-засобів;
 • здійснити доцільний вибір структур даних, моделей даних і моделей знань для подання інформації у пам’яті комп’ютера під час розроблення програмного додатка.областей з використанням моделей знань;методику автоматизації побудови моделей знань предметних областей за допомогою CASE-засобів.

Рекомендована література

Основна:

 1. Креневич А.П. Алгоритми і структури даних. Підручник. – К.: ВПЦ “Київський Університет”, 2021. – 200 с.
 2. Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний інтелект: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів. – К,: Вид. дім “КМ Академія”, 2002. – 366 с.
 3. Перевозчикова О.Л. Інформаційні системи і структури даних: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. дім «Києво-Мо­гилянська академія», 2007. – 287 с.
 4. Литвин В.В.  Технології менеджменту знань: навч. посібник / В.В. Литвин; за заг. ред. В.В. Пасічника. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 260 с. – (Серія “Консолідована інформація”,  вип. 2)
 5. Документація по C#. C# programming guide. [Електронний ресурс]. – URL:  https://learn.microsoft.com/uk-ua/dotnet/csharp/ programming-guide/
 6. Об’єктно-орієнтоване програмування. Частина 1. Основи об’єкт­но-орієнтованого програмування на мові C#.: Навчальний посіб­ник. / Д.В. Настенко, А. Б. Нестерко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 76с.

Додаткова:

 1. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest. Introduction to Algorithms. – London and New York: MIT Press and McGraw-Hill, 1990. – 960 p.
 2. Резніченко В.А. 60 років базам даних //Проблеми програмування. – 2021 (№3, №4); – 2023 (№1).
 3. Теорія алгоритмів: Навч. посібник / Л.М Клакович, С.М. Левицька, О.В. Костів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 140 с.
 4. Сидоренко В.В., Константинова Л.В., Смірнов С.А. Організація баз даних: Навчальний посібник. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 274 с.
 5. Вступ до моделювання знань [Електронний ресурс].   URL: http://www.makhfi.com/KCM_intro.htm

Силабус:

Завантажити силабус