Моделювання економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит
85Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Вовк В. М.ЕКК-41с
826професор Вовк В. М.ЕКК-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7ЕКК-41сдоцент Вовк В. Р.
ЕКк-42спрофесор Вовк В. М., доцент Вовк В. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Вовк В. Р.
ЕКк-42сдоцент Вовк В. Р.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Моделювання економіки» є формування теоретичних знань про методологію, методику та інструментарій економіко-математичного моделювання, а також набуття практичних навичок у галузі моделювання діяльності економічних об’єктів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Моделювання економіки» є засвоєння теоретичних основ побудови економіко-математичних моделей та методів проведення модельних експериментів; формування знань про становлення, функціонування та розвиток систем підтримки прийняття управлінських рішень; набуття необхідних вмінь у галузі побудови систем моделей та алгоритмів пошуку оптимальних управлінських рішень; набуття практичних навичок використання й адаптації сучасного інструментарію оптимізації управлінських рішень у визначеній предметній сфері.

Рекомендована література

  1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки : навчальний посібник / В. В. Вітлінський. –К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
  2. Вовк В. М. Основи системного аналізу: навчальний посібник / В. М. Вовк, З.Б. Дрогомирецька. –Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 250 с.
  3. Берегова Г. І. Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник / Г.І. Берегова, А. Ю. Сидоренко. – Львів: Вид-во УБС НБУ, 2008. – 140 с.
  4. Григорків В. С. Моделювання економіки : навчальний посібник / В. С. Григорків. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 320 с.
  5. Економіко-математичне моделювання : навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль : ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.
  6. Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки : навчальний посібник/ В.Р. Кігель. – К. : “Кондор”, 2003. – 158 с.
  7. Клебанова Т. С.,Економіко-математичне моделювання / Т. С. Клебанова, О.В. Раєвнєва, С. В. Прокопович та ін. – Харків: ІНЖЕК, 2010. – 352 с.
  8. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки / Т. С. Клебанова, М.О. Кизим, О. І. Черняк, О. В. Раєвнєва та ін. – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 456 с.
  9. Малиш К. А. Моделювання економічних процесівринкової економіки : навчальний посібник / К. А.Малиш. – К.: МАУП, 2004. – 120 с.
  10. Мамонов К. А. Економіко-математичне моделювання : навчальний посібник / К.А. Мамонов, Б. Г. Скоков, Н. Ф. Чечетова. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 231 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму