Моделювання фінансово-економічних систем

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Паславська І. М.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКК-41сдоцент Паславська І. М.
ЕКк-42сдоцент Паславська І. М.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентами сучасних знань та формувань навиків практичного застосування економіко-математичного моделювання для аналізу фінансових систем.

Завдання: сформувати теоретичну та методологічну базу здійснення аналізу фінансових систем; ознайомити з головними методами дослідження фінансових ризиків; ознайомити з методами побудови та аналізу лінійних та нелінійних моделей управління фінансами; ознайомити із сучасними методами аналізу фінансових систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: методи та моделі оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств; моделі формування оптимальної структури портфеля підприємства; методи оптимізації структури капіталу; методи оцінювання фінансового стану підприємства;

вміти: здійснювати аналіз, оцінку та моделювання інвестиційної діяльності підприємства; здійснювати оцінку фінансового стану підприємства; здійснювати оптимізацію структури капіталу підприємства.

Рекомендована література

Основна література:
1. Паславська І.М., Дацків Н.І., Антонів В.Б. Моделювання фінансового менеджменту. Львів, 2023. 384 с.
2. Вовк В. М. Інвестування : навч. посібник / В. М. Вовк, І. М. Паславська. – Дрогобич : Коло, 2011. – 465 с.
3. Вовк В. М. Інвестування та його оптимізаційні моделі : навч. посібник / В. М. Вовк, І. М. Паславська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 286 с.
4. Єлісєєва О. К. Методи та моделі оцінки і прогнозування фінансового стану підприємств : монографія / О. К. Єлісєєва, Т. В. Решетняк. – К. : ДДМА, 2007. – 208 с.
5. Кривов’язюк І.Б. Економічна діагностика :навч. посібн. / І.Б. Кривов’язюк. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 456 с.
6. Управління фінансовою санацією підприємства. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. А. Островська, О. Б. Соколова. — К. : КНЕУ, 2013. — 176 с.
7. Фінансовий аналіз [Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. Школьник І. О. [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 368 с.
8. Фінансовий аналіз: теорія і практика. Навч. посіб. / О. Я. Базілінська — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с.
9. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: навч.посібн. / Д.М. Черваньов. –К.:Знання-Прес, 2003. –622 с.
10. Fundamentals of Financial Management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston. – 14 Ed. – Cengage Learning, 2015. – 832 p.

Додаткова література:
1. Гилка У. Л. Посібник з вибору методів фінансово-економічного аналізу підприємств / У. Л. Гилка, Ю. О. Клочко. – К. : ДУІКТ, 2009. – 58 с.
2. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу : навч. посіб. / К. В. Ізмайлова. – К. : МАУП, 2003. – 146 с.
3. Лазаришина І. Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика : монографія / І. Д. Лазаришина. – Тернопіль, 2006. – 182 с.
4. Цал-Цалко Ю. С. Статистичний аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація : монографія / Ю. С. Цал-Цалко. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 505 с.

Інформаційні ресурси
1. https://nbuv.gov.ua/e-resources/
2. https://www.wikiaccounting.com/top-5-best-financial-management-book/
3. https://www.managementstudyguide.com/financial-management.htm
4. https://managementhelp.org/businessfinance/index.htm

Силабус: Силабус дисципліни Моделювання фінансово-економічних систем

Завантажити силабус