Монетарна політика (Monetary Policy)

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Лобозинська С. М.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКБМ-61спрофесор Лобозинська С. М.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

дисципліна «Монетарна політика» спрямована підготовку фахівців високої кваліфікації, здатних самостійно здійснювати на належному рівні аналіз стану грошово-кредитного ринку та критично оцінювати правильність застосування монетарних інструментів керівними органами країни, а також формування у студентів вмінь самостійно визначати ефективні методики та процедури монетарного регулювання впливу чинників на ключові макроекономічні індикатори економічного розвитку країни.

 

Результати навчання:

  • знати:

сутність регулювання грошово-кредитного ринку через прямі та непрямі інструменти; принципи транспарентності монетарної політики, правила застосування монетарної політики; режими монетарної політики, механізми підтримки стабільності національної грошової одиниці, інструменти підтримки ліквідності банківської системи, трансмісійний механізм монетарної політики; канали забезпечення взаємодії монетарної та фіскальної політик.

  • вміти:

адекватно оцінювати правильність застосування грошово-кредитного інструментарію, прогнозувати стан грошово-кредитного ринку; виявляти недоліки у проведенні монетарної політики, надавати кваліфіковані рекомендації щодо вдосконалення монетарної політики у перспективі.

 

Мова викладання: українська, англійська

Рекомендована література

Основна література:
1. Woodford, M. Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, Princeton University, Ch. 1–3, 2003.
2. Walsh, C. E.. Monetary Theory and Policy. The MIT Press, Cambridge, Mass,Ch. 1–5,2003.
3. Galí, J. New perspectives on monetary policy, inflation, and the business cycle. Working Paper No. 8767, Advances in Economic Theory, Cambridge University Press, 2002.
4. Galí, J The Effects of a Money-Financed Fiscal Stimulus, CEPR Discussion Paper 10165, Septembe, 2014.
5. Cf. Corsetti, G., Dedola, L., Leduc, S. Optimal Monetary Policy in Open Economies. In B.M. Friedman and M. Woodford (Eds.). Handbook of Monetary Economics, vol. III. Amsterdam, 2018.
6. Leeper, Eric, Zhou, X. Inflation’s Role in Optimal Monetary-Fiscal Policy” NBER Working Paper No. 19686, November 20
7. Piaskowski H.Monetary Policy Operations and the Financial System. Ulrich Bindseil. Oxford University Press. 2014.
8. Unconventional monetary policy tools: a cross-country analysis. Committee on the Global Financial System. Bank for Interational Settlements. CGFS Papers. No 63.2019
9. MC Compendium. Monetary policy frameworks and central bank market operations. Bank for Interational Settlements.2019. 96 p.
10. Глущенко С.В. Монетара політика:теоретико-методологічні аспекти:підручник для студ .вищ.навч. закладів. К.: НаУКМА, 2017.64 с.
11. Лобозинська С. М. Грошово-кредитне регулювання ЛНУ. [Текст]: підрозділ монографії: Державне регулювання банківської системи України/ В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 416 с.
12. Макаренко М.І. Ефективність грошово-кредитного регулювання макроекономічної динаміки [Текст]: монографія/ М. І. Макаренко, К.М. Жулінська. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – 204 с.
13. Ніконенко У. М. Еволюція монетарної політики України в умовах ринкової трансформації економіки [Текст]: монографія/У.М. Ніконенко, О. І. Копилюк. – Львів: Українська академія друкарства, 2014. – 254 с.
14. Улюкаев А.В. Современная денежно-кредитная політика: проблемі и перспективі. – 2-е узд. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2010. – 208 с.
15. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная політика: теория и практика: учеб. Пособие. – М. :Экономисть, 20О8. – 652 с.

Інформаційні та Інтернет ресурси:
1. Вісник НБУ;
2. Бюлетень НБУ;
3. https://finance.ua/ua/;
4. https://minfin.com.ua/ua/;
5. https://bank.gov.ua/
6. www.uabanker.net
7. www.rada.gov.ua –

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус