Митно-тарифна політика

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Ткачик Л. П.ЕКДМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКДМ-51сдоцент Ткачик Л. П.

Опис курсу

Мета: формування у студентів системи знань щодо основних теоретико-методологічних засад розвитку митно-тарифної політики держави в умовах глобалізації та практичних навичок щодо застосування митних тарифів як інструменту реалізації зовнішньоекономічної політики та національної безпеки України.
Завданням дисципліни є оволодіння студентами теоретичним, а також нормативним і прикладним матеріалом щодо: основних засад формування митно-тарифної політики держави; механізму функціонування тарифної системи України та оцінки наслідків тарифного регулювання; структури та ефективності системи митного оподаткування; визначення правової природи митної вартості як об’єкта оподаткування; організації та здійснення митного контролю та митного оформлення; поняття товарної номенклатури; системи митних режимів; міжнародного співробітництва та інтегрування митної системи України у світову систему господарювання; напрямів розвитку та удосконалення законодавства про митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах ринкової економіки і правової держави, структурування нормативного матеріалу у навчальному процесі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– теоретико-методичні аспекти формування митно-тарифної політики держави;
– особливості застосування інструментарію митно-тарифного регулювання в Україні;
– основні принципи та механізм проведення митних процедур.
вміти:
– оцінювати ефективність системи митного оподаткування та наслідки митно-тарифного регулювання;
– проводити процедури митного контролю і митного оформлення;
– нараховувати митні платежі при ввезенні товарів на митну територію України.

Рекомендована література

1. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія / І. Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 543 с.
2. Борисенко О. П. Зовнішньоекономічна політики держави: концепція, стратегія, механізми реалізації : монографія / О. П. Борисенко. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – 404 с.
3. Гребельник О. П. Митна справа [Текст] : підручник. 4-те вид. оновл. та доповн. / О. П. Гребельник – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 472 с.
4. Гребельник О.П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної системи : монографія / О.П. Гребельник. – К. : Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2001. – 488 с.
5. Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М Кленського, П.В. Пашка. – К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. – 284 с.
6. Ківалов С. В. Митна політика України : підручник / С. В. Ківалов, Б. А. Кормич. – Одеса : Юридична література, 2002.
7. Митна енциклопедія : [у двох томах]. Т.2 / редкол.: І. Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 536 с.
8. Митна служба України в системі державного управління : підручник / С. М. Серьогін, В.В. Ченцов, П. В. Пашко, Н. А. Липовська та ін. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2008. – 361 с.
9. 46. Митна справа: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки ; [М.І. Крупка, О.В. Грін, О.Т. Замасло та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 572 с.
10. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року, № 4495-VI / www.rada.gov.ua
11. Основи митної справи в Україні: підручник / За ред. П. В. Пашка. – К.: Знання, 2008. – 651 с.
12. Пашко П.В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації) : монографія / П.В. Пашко. – Львів : ІРД НАН України, 2009. – 628 с.
13. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
14. Про Митний тариф України: Закон України від 19.09.2013 року № 584 VII.

Силабус:

Завантажити силабус