Національна економіка ІІ (2016)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Ходико Д. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032

Опис курсу

Метою вивчення курсу є формування теоретичних знань та практичних навичок для виконання системного аналізу проблем розвитку та шляхів структурно-інституційних перетворень національної економіки України

Основними завданнями вивчення курсу є:

 • формування інтегрованого бачення національної економіки як цілісної природосоціогосподарської системи;
 • поглиблення знань про просторово-структурний розподіл факторів розвитку національної економіки України, про роль екосистемного, людського та інвестиційно-інноваційного фактору у формуванні перспектив розвитку національної економіки;
 • зясування ролі соціально-політичних чинників та зацікавлених сторін у створенні та функціонуванні механізмів інституційного регулювання національної економіки;
 • формування практичних навиків оцінки екосистемного, людського та інвестиційно-інноваційного потенціалу розвитку національної економіки України;
 • формування навиків аналізу зацікавлених сторін у національній економіці України.

За результатами вивчення курсу студенти повинні

знати: системні теорії національної економіки, її підсистеми та структури, механізми інституційного та макроекономічного регулювання підсистем та економіки в цілому; пріоритети, рушійні сили та індикатори сталого розвитку і національної безпеки; концепції природного капіталу, чинники регуляторного впливу на забезпеченість природним капіталом; концепції людського чинника в економіці та проблеми його розвитку в економіці України, чинники регуляторного впливу на людський фактор розвитку економіки; концепції та індикатори капітального інвестування та інноваційного розвитку; можливості регуляторного впливу на інвестиційно-інноваційний розвиток; концепції та моделі інституційного регулювання економіки, особливості інституційно-регуляторного середовища національної економіки України; просторові аспекти розвитку національної економіки; концепції, моделі, стратегічні пріоритети, ресурси, та напрями структурних перетворень у національній економіці України.

вміти: оцінювати попит та пропозицію на природний капітал у національній економіці у просторово-структурному розрізі, міжнародну позицію України у забезпеченості природним капіталом; виділяти чинники регуляторного впливу на розподіл природного капіталу; оцінити забезпеченість робочою силою та людським капіталом, її територіально-галузеві диспропорції в економіці України; оцінити забезпеченість капіталом та фінансову стійкість виробництва у національній економіці, розподіл інноваційного потенціалу, потреб у інвестиціях та передачі технологій в економіці України; визначати основні зацікавлені сторони та механізми їх інституційної взаємодії; аналізувати моделі просторового розвитку національної економіки, міжрегіональної та транскордонної економічної співпраці; визначати індикатори структурної стійкості та ефективності структурних перетворень у національній економіці.

Рекомендована література

 1. Аджемоглу Д., Робінсон Дж. Чому нації занепадають? – К.: Наш Формат, 2016.
 2. Велике переродження. Уроки перемоги капіталізму над комунізмом. / А.Аслунд. С.Дянков. (ред.). – Львів: Вид-во Старого Лева, 2015.
 3. Гаврилишин О. Капіталізм для всіх чи для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень. – Київ: Києво-Могилянська Академія, 2007. – 384 с.
 4. Гринів Л.С. Екологічна економіка: Навч. посібник/ Л.С.Гринів. – Львів: «Магнолія 2006», 2009 – 358с.
 5. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка Навч. посібн. – Львів: “Магнолія – 2006”, 2009. – 464с.
 6. Економіка України: національна стратегія розвитку: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 444с.
 7. До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє : доповідь Римському Клубові / Б. Д. Гаврилишин ; Упоряд. В. Рубцов . – 3-тє вид., доп . – Київ : Університетське видавництво “Пульсари”, 2009 . – 247 с.
 8. Заблоцький Б.Ф. Реґіональна економіка: Навч. посібник. – Львів: Новий світ-2000, 2007. – 548 с.
 9. Остром, Е. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії. – Київ, 2012.
 10. Пікетті, Т. Капітал у ХХІ столітті. – К.: Наш Формат, 2016.
 11. Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека держави: Монографія / [За заг. ред. О.С. Власюка, А.І. Мокія]. – Львів: Апріорі, 2012. – 836 с.