Національна економіка ІІІ

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1професор Гринів Л. С.ЕКЕА-11с

Опис курсу

«Національна економіка ІІІ» присвячена поглибленому вивченню напрямків розвитку економіки України, критичному переосмисленню як державної економічної політики, стану формування бізнес-середовища та створення інноваційної моделі. Вивчення цієї дисципліни сприятиме тому, що аспірант зможе визначити тематику наукового дослідження завдяки оволодінню системними теоретичними та прикладними знаннями про сталий розвиток національної економіки та методів удосконалення аналітичного інструментарію її дослідження. Оволодіння знаннями з даного курсу відкриває для аспіранта нові можливості системного бачення національної економіки як складної екологосоціогосподарської системи держави.

Мета вивчення навчального курсу полягає у формуванні у слухачів інтегральних знань щодо поєднання економічних та природничих законів, закономірностей та механізмів, що складають об’єктивні передумови для переходу національної економіки до сталого розвитку, а також практичних навиків аналізу та оцінки інститутів, що покликані забезпечувати перехід економіки України до сталого розвитку, виходячи з її національних інтересів.

Задля досягнення поставленої мети визначено наступні цілі:
1) проаналізувати стан розвитку та структуру національної економіки;
2) засвоїти міждисциплінарні підходи до вивчення національної економіки як складної екосоціогосподарської системи держави;
3) здійснити аналіз інституційного середовища розвитку національної економіки;
4) виявити та дослідити критерії забезпечення економічної, соціальної та екологічної безпеки держави;
5) дослідити резерви покращення структурного базису національної економіки;
6) окреслити стратегічні напрями і завдання на шляху до формування економіки сталого розвитку в Україні.

Рекомендована література

Базова:

 1. Закон України від 23 березня „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” (Відомість Верховної Ради України, 2000, №25, ст.195).
 2. Закон України „Про державні цільові програми” (Відомість Верховної Ради України, 2004, № 25, ст.352).
 3. Закон України „Про державну статистику” (Відомість Верховної Ради України №2938-VІ (2938-17) від 13.01.2011 р.).
 4. Закон України „Про стимулювання розвитку регіонів” (Відомість Верховної Ради України, 2009, №151, ст. 756).
 5. Постанова Верховної Ради України „Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 05.03.1998 (Відомість Верховної Ради України, 1998, №38-39, ст.248).
 6. Постанова Кабінету Міністрів України №621 від 26 квітня 2003 р. „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту держбюджету” www.rada.gov.ua
 7. Постанова Кабінету Міністрів України №1007 від 21 липня 2006 року „Про затвердження стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” www.rada.gov.ua
 8. Постанова Кабінету Міністрів України №106 від 31 січня 2007 р. „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм” www.rada.gov.ua.
 9. Закон України „Про основи національної безпеки України” № 964-ІV від 19.06.2003
 10. Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 10.
 11. Концепція сталого розвитку (проект) // Світ. – 1997. – №12. – 22 с.
 12. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року // Економіка АПК, №11, 2007р.
 13. Державне та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в Україні / НАН України. Ін-т екон. Прогнозування; За ред. Б. Є. Кваснюка. – К., 2001. – 88 с.
 14. Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень прийняття на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003-2015 роки від 26.04.03 № 634 // Організаційний вісник України. – 2003. – №111. – ст.847.
 15. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Концепції загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості україни на період до 2017 року” від 18.09.2007 р. www.rada.gov.ua
 16. Постанова Кабінету Міністрів України № 1007 від 21 липня 2006 року „Про затвердження стратегій регіонального розвитку на період до 2015 року”
 17. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний аспекти: моногр / Міжнародна рада з науки (ІСЗИ) [та ін.];наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ „КПІ”, 2010. – Ч.1. „Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей”. – 282 с.
 18. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний аспекти: моногр / Міжнародна рада з науки (ІСЗИ) [та ін.];наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ „КПІ”, 2010. – Ч.2. „Україна в індикаторах сталого розвитку”. – 280 с.
 19. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / М.В. Жук, Т.В. Бауліна. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 348 с.
 20. Основи стійкого розвитку: посібник / За аг ред.. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми: ВТД „Універсальна книга”, 2006. – 325 с.
 21. Приходченко А. А. , Вовк В. І., Заіка Н. І. Стратегія сталого розвитку. – Дніпро-дзержинськ: Видавництво ДДТУ, 2008. – 413 с.
 22. Садовенко А. П., Середа В. І., Масловська Л. У. Сталий розвиток суспільства: навч. посіб. – К.: 2009. – 236 с.
 23. Стратегія сталого розвитку: навч. пос. / Боголюбов В. М., Прилипко В. А. – Херсон: Олді-Плюс, 2009. – 323 с.
 24. Сучасний економічний: загрози, проблеми, перспективи [Текст]: монографія / М. В. Фоміна, В. В. Приходько, І. Р. Мішина. – Донецьк: Дон НУЕТ, 2008. – 203 с.

Допоміжна:

 1. Борщук Є.М., Загорський В.С. Екологічні основи економіки. Л., „Інтелект-Захід”, 2005. – 306 с.
 2. Основи стійкого розвитку. За ред. Мельника Л.Т., Суми „Університетська книга”, 2005.
 3. A Programme for Sustainsble Development for the Eeropean Union (Brussels, Belgium)
 4. Sustainable Development on the National, Regional and Local Level – Polish Experiences and their Possible Implementation in Ukraine. Edited by S. Kozlowsky, A. Haladyj. Publishing House of Catholic University of Lublin 2006

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму