Стратегії сталого розвитку

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Теребух М. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є формування базових знань з проблеми взаємодії людини і довкілля, необхідних для прийняття рішень у подальшій професійній діяльності відповідно до принципів сталого розвитку.

Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних умінь для розуміння сучасних проблем сталого розвитку національної економіки і застосування ефективних механізмів їх розв’язання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

  • сутність та принципи стратегій сталого розвитку суспільства;
  • основні відомості про глобальні економічні проблеми людства;
  • якісні і кількісні критерії стійкості соціально-економічних систем;
  • економічні, соціально-політичні, екологічні та етичні проблеми розвитку суспільства;
  • проблеми прийняття управлінських рішень в умовах антропогенного тиску, що зростає;

вміти :

  • оцінити можливість переходу України до сталого розвитку;
  • вибрати оптимальну стратегію переходу України на шлях сталого розвитку;
  • запропонувати механізми та інструментарій забезпечення переходу України до сталого розвитку.

Рекомендована література

Базова:

1. Закон України від 23 березня „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” (Відомість Верховної Ради України, 2000, №25, ст.195).

2. Закон України „Про державні цільові програми” (Відомість Верховної Ради України, 2004, № 25, ст.352).

3. Закон України „Про державну статистику” (Відомість Верховної Ради України №2938-VІ (2938-17) від 13.01.2011 р.).

4. Закон України „Про стимулювання розвитку регіонів” (Відомість Верховної Ради України, 2009, №151, ст. 756).

5. Постанова Верховної Ради України „Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 05.03.1998 (Відомість Верховної Ради України, 1998, №38-39, ст.248).

6. Постанова Кабінету Міністрів України №621 від 26 квітня 2003 р. „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту держбюджету” www.rada.gov.ua

7. Постанова Кабінету Міністрів України №1007 від 21 липня 2006 року „Про затвердження стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” www.rada.gov.ua

8. Постанова Кабінету Міністрів України №106 від 31 січня 2007 р. „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм” www.rada.gov.ua.

9. Закон України „Про основи національної безпеки України” № 964-ІV від 19.06.2003

10. Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 10.

11. Концепція сталого розвитку (проект) // Світ. – 1997. – №12. – 22 с.

12. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року // Економіка АПК, №11, 2007р.

13. Державне та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в Україні / НАН України. Ін-т екон. Прогнозування; За ред. Б. Є. Кваснюка. – К., 2001. – 88 с.

14. Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень прийняття на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003-2015 роки від 26.04.03 № 634 // Організаційний вісник України. – 2003. – №111. – ст.847.

15. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Концепції загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості україни на період до 2017 року” від 18.09.2007 р. www.rada.gov.ua

16. Постанова Кабінету Міністрів України № 1007 від 21 липня 2006 року „Про затвердження стратегій регіонального розвитку на період до 2015 року”

17. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний аспекти: моногр / Міжнародна рада з науки (ІСЗИ) [та ін.];наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ „КПІ”, 2010. – Ч.1. „Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей”. – 282 с.

18. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний аспекти: моногр / Міжнародна рада з науки (ІСЗИ) [та ін.];наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ „КПІ”, 2010. – Ч.2. „Україна в індикаторах сталого розвитку”. – 280 с.

19. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 – 240 с.

20. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / М.В. Жук, Т.В. Бауліна. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 348 с.

21. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред.. В.М. Гейця. – К.: Фенікс, 2003. – 106 с.

22. Основи стійкого розвитку: посібник / За аг ред.. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми: ВТД „Універсальна книга”, 2006. – 325 с.

23. Приходченко А. А. , Вовк В. І., Заіка Н. І. Стратегія сталого розвитку. – Дніпро-дзержинськ: Видавництво ДДТУ, 2008. – 413 с.

24. Садовенко А. П., Середа В. І., Масловська Л. У. Сталий розвиток суспільства: навч. посіб. – К.: 2009. – 236 с.

25. Стратегія сталого розвитку: навч. пос. / Боголюбов В. М., Прилипко В. А. – Херсон: Олді-Плюс, 2009. – 323 с.

26. Сучасний економічний: загрози, проблеми, перспективи [Текст]: монографія / М. В. Фоміна, В. В. Приходько, І. Р. Мішина. – Донецьк: Дон НУЕТ, 2008. – 203 с.

Допоміжна:

1. Білявський Г.О., Падун М.М., Мудруй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995.

2. Борщук Є.М., Загорський В.С. Екологічні основи економіки. Л., „Інтелект-Захід”, 2005. – 306 с.

3. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання. – Х.: Форт, 2000. – 238 с.

4. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації. – Луцьк: Настир’я, 2001. – 528 с.

5. Глобалізація і безпека розвтку / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 415 с.

6. Глобальные трансформации и стратегия развития / Рук. авт. кол. Белорус О.Г. – К., Орияне, 2000. – 424 с.

7. Лук’яніхіна В.О. Екологічний менеджмент. – Суми: Унів. Книга, 2002. – 314 с.

8. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя) – К., 1997. – 455 с.

9. Мельник Л.Г. Екологічна економіка. – Суми: ВТд: „Університетська книга”, 2003.

10. Напрями стабілізації економічного розвитку України: Збірник наукових праць / За ред. Л.К. Безчасного. – К.: Ін-т економіки НАН України 2002. – 150 с.

11. Основи стійкого розвитку. За ред. Мельника Л.Т., Суми „Університетська книга”, 2005.

12. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: України, 1997. – 237 с.

13. Посібник з впровадження місцевих екологічних програм дій у Центральній та Східній Європі. Інститут сталих спільнот, Монпельєр, Вермонт, США за сприяння Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи, Сентендре, Угорщина, лютий 2002

14. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. – Львів: „Новий світ” 2003.

15. Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред.. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001. – 538 с.

16. Сприяння сталому економічному зростанню в Україні / За ред. Стефана фон Крамона-Таубаделя, Ірини Акімової. – К.: Альфа-Принт, 2001. – 349 с.

17. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 – 2015 роки) „Шляхом європейської інтеграції” / За ред.. Гальчинського А.С. і Гей ця В.М. К., Міністерство з економіки та питань європейської інтеграції України, К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416с.

18. Україна в контексті „Порядку денного на XX ст.” / Упорядкував.: В.І. Вовк та інші. – К.: Нора-Прінт, 1998. – 80 с.

19. Україна: прогрес на шляху сталого розвитку. Інформаційно-аналітичний огляд виконання „Порядку денного на XX століття” / Б.М. Данилишин. – К.: ЗАТ „НІЧЛАВА”, 2002. – 218 с.

20. Хлобистов Є.В. Екологічна безпека у складі національної безпеки держави // Стратегічна панорама.-2004. – №1. – с. 79-83

21. A Programme for Sustainsble Development for the Eeropean Union (Brussels, Belgium)

22. Daly, H.E., Towards an Environmental Macroeconomics. The International Society for Ecological Economics, Washington D.C., 1990. – P. 3-7

23. Serafy, S. El, “The Environment as Capital’ in Constanza (ed.), Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability, Columbia Press, New York, 1991

24. Sustainable Development on the National, Regional and Local Level – Polish Experiences and their Possible Implementation in Ukraine. Edited by S. Kozlowsky, A. Haladyj. Publishing House of Catholic University of Lublin 2006