Об’єктно орієнтоване програмування

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Дацко М. В.ЕКк-21с, ЕКк-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКк-21сдоцент Дацко М. В.
ЕКк-22сдоцент Дацко М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКк-21сдоцент Дацко М. В.
ЕКк-22сдоцент Дацко М. В.

Опис курсу

Дисципліна формує необхідні знання, вміння, навички для раціонального використання сучасних інформаційних засобів та прикладного програмного забезпечення. Систематизує типові алгоритми для подальшого використання у практиці та навчальному процесі з використанням парадигми об’єктно-орієнтованого програмування, розвиває у студентів креативне мислення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати

–    основні етапи процесу проектування програмного забезпечення;

–    типові алгоритмічні конструкції;

–    принципи об’єктно-орієнтованого програмування;

–    алгоритмічні підходи для отримання ефективних економічних рішень;

–    підходи до оцінки ефективності алгоритмів.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

вміти:

–    складати програми із використання типових алгоритмів;

–    використовувати програмне забезпечення та інтегрувати його роботу;

–    проводити відладку програмних продуктів інструментальними засобами;

–           оцінити ефективність застосування різноманітних алгоритмів.

Рекомендована література

Основна

  1. Васильєв О. М. Програмування мовою Python / О.М. Васильєв. Тернопіль : Видавництво “Навчальна книга-Богдан”, 2021. 503 с.
  2. Висоцька В.А., Оборська О.В. Python: алгоритмізація та програмування: навчальний посібник. Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2021. 514 с
  3. Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування. Поглиблений курс. К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. 623 с.
  4. Маттес Ерік. Пришвидшений курс Python : практичний, проєктно-орієнтований вступ до програмування / Ерік Маттес ; з англійської переклала Ольга Бєлова. Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. 556 с
  5. Основи програмування. Python. Частина 1 [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”, спеціалізації “Інформаційні технології в біології та медицині” / А. В. Яковенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові данні (1 файл: 1,59 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 195 с.
  6. Програмування числових методів мовою Python : підруч. / А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий ; за ред. А. В. Анісімова. К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. 640 с. ISBN 978-966-439-693-3

 

ДОПОМІЖНА

  1. Алещенко О.В. Програмування-2. Об’єктно-орієнтоване програмування: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. [Електронний ресурс]. Київ : Кафедра ОТ, НТУУ “КПІ”, 2021. Режим доступу: https://cloud.comsys.kpi.ua/s/ExxaNc48WjjnAqY
  2. Алещенко О.В. Програмування-2. Об’єктно-орієнтоване програмування: конспект лекцій. [Електронний ресурс]. Київ : Кафедра ОТ, НТУУ “КПІ”, 2021. Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1_09ZizH-0YBZ1z13HX5j9giRQg42EC5Y?usp=sharing
  3. Бублик В. В. Об’єктно-орієнтоване програмування : підручник для студентів, які навчаються за напрямами “Комп’ютерні науки”, “Комп’ютерна інженерія”, “Програмна інженерія”, “Системна інженерія”, “Інформатика”, “Прикладна математика” / В.В. Бублик.  Київ : ІТ-книги, 2015. 637 с.

Силабус: 2023

Завантажити силабус