Об’єктно-орієнтоване програмування (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Троханяк С. Р.ЕКІМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКІМ-51сдоцент Троханяк С. Р.

Опис курсу

Дисципліна “ Об’єктно-орієнтоване програмування” є вибірковою дисципліною для освітньої програми з підготовки магістра, яка викладається у 9-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення дисципліни “ Об’єктно-орієнтоване програмування” є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань, вмінь і навичок використання об’єктно-орієнтованої технології програмування, ефективного використання її в процесі комп’ютерного моделювання різних систем.

  Результати навчання:

знати:

 • основні парадигми об’єктно-орієнтованого програмування;
 • основні типи даних;
 • управляючі конструкції які визначають хід виконання програми;
 • механізми обробки виняткових ситуацій та помилок;
 • принципи роботи із потоками введення та виведення;
 • проблеми розробки програмних систем

вміти:

 • Розробляти програмні системи засобами об’єктно-орієнтованого програмування мовою Java;
 • Виконувати тестування та налагодження програми.
 • Відлагоджувати та реалізовувати програми в одному із IDE (Netbeans).

Рекомендована література

 1. Бегун А.В. Алгоритмізація і програмування: об’єктно- орієнтоване програмування . Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005 – 176с.
 2. Бегун А.В. Об’єктно- орієнтоване програмування . Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2008 – 130с.
 3. Г. Буч. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения: пер. с англ. – М.: Конкорд, 1992. – 512 с.
 4. Д. Вебер, Технология JAVA в подлиннике: пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 1104 с.
 5. Хабибуллин И.Ш. Самоучитель Java. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 464 с.
 6. Бишоп Д. Єффективная работа: Java 2. – СПБ.: Питер Л.: Издательская группа BHV, 2002. – 592 с.
 7. Глушаков С.В. Программирование на Java 2: Учебный курс. – Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 536 с.
 8. Майкл Морган. Java 2. Руководство разработчика.: Пер. с англ..: Уч. пос. – М.: Издательский дом “Вільямс”, 2000. – 720 с.
 9. Джим Яворски, Пол Дж. Перроун. Система безопасности Java. Руководство разработчика.: Пер. с англ..: Уч. пос. – М.: Издательский дом “Вільямс”, 2001. – 528 с.
 10. П. Ноутон, Г. Шилдт. Java 2: пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вільямс”, 2002. – 1036 с.

Силабус:

Завантажити силабус