Об’єктно-орієнтовані технології проектування інформаційних систем (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Троханяк С. Р.ЕКМ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-21сдоцент Троханяк С. Р.

Опис курсу

Дисципліна “Об’єктно-орієнтовані технології проектування інформаційних систем” є вибірковою дисципліною для освітньої програми з підготовки магістра, яка викладається у 7-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення дисципліни “Об’єктно-орієнтовані технології проектування інформаційних систем” є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань, вмінь і навичок використання об’єктно-орієнтованої технології проектування інформаційних систем.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати і розуміти:

 • основні парадигми об’єктно-орієнтованого програмування;
 • життєвий цикл програмного забезпечення ІС;
 • принципи проектування ІС;
 • технології створення ІС.

вміти:

 • формувати вимоги до створення ІС;
 • аналізувати вимоги до створення ІС;
 • проектувати ІС;
 • застосовувати інструментальні засоби для створення ІС.

Рекомендована література

 1. Васильєв О.М. Програмування мовою Python / О.М. Васильєв. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. — 504 с.
 2. Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем : учебник / А. М. Вендров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 544 с.
 3. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем : учебник / В. А. Гвоздева, Ю. И. Лаврентьева. – М. : ИД “Форум”: ИНФРА-М, 2007. – 320 с.
 4. Грекул В. И. Проектирование информационных систем : учебн. пособ. / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 300 с.
 5. Ларман К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Введение в объектно-ориентированный анализ, проектирование и итеративную разработку / Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: ИД «Вильямс», 2013. – 736 с.
 6. Мюллер Р. Д. Базы данных и UML: Проектирование. – М.: Лори, 2002. – 420 с.
 7. Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Журавльова І.В., Мінухін С.В.. «Проектування інформаційних систем». – 2002.
 8. Р. Фатрелл, Д. Шафер, Л. Шафер. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат. – М.: Вильямс, 2003. – 1136 с.

Силабус:

Завантажити силабус