Облік і аудит (242 “Туризм”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
61Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Кріль Я. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік і аудит» є

 1. набуття теоретичних знань з бухгалтерського обліку при вивчанні предмету та об’єктів бухгалтерського обліку, його методів та принципів ведення, загальних питань облікової політики підприємства;
 2. опанування практичних навичок щодо складання первинних документів, правильного відображення в бухгалтерському обліку типових господарських операцій підприємства, групування та узагальнення їх в облікових регістрах;
 3. ознайомлення з обліковим циклом підприємства; з порядком узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку та складанням бухгалтерського балансу;
 4. опрацювання законодавчої та нормативної бази, яка регламентує загальні питання ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
 5. вивчення ключових аспектів аудиту

Рекомендована література

 

 1. Господарський кодекс вiд 16.01.2003 № 436-IV/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84р. № 8073 – Х/ Верховна Рада України. URL:http://zakon.rada.gov.ua.
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI/ Верховна Рада України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
 4. Кодекс Законів про працю України, прийнятий Законом УРСР від 10.12.71 р. / Верховна Рада України. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від №996-XIV від 16.07.99р., із змінами і доповненнями / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
 6. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.
 7. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/265/95-%D0%B2%D1%80.
 8. Порядок подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02. 2000 р. № 419/ Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF.
 9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99.
 10. Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73/ Верховна Рада України. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
 11. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів №433 від 26 березня 2013р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.help/law/433/.
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 року № 246/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.help/article/polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku-9-zapasi.
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20/ Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290/ Верховна Рада України. URL: http://rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.
 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00.
 16. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021.
 17. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ Міністерства фінансів України України від 10.01.07р. №2/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07.
 18. Порядок заповнення податкової накладної: Наказ Міністерства фінансів України від 12.2015 р. № 1307/ Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16/paran10#n10.
 19. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від05.1995 № 88 зі змінами і доповненнями/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0168-95.
 20. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України № 561 від 30.09.2004 р.
 21. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Держпромполітики України  від 09.07.2007 р. № 37. –  URL:: http//www.zakon.rada.gov.ua.

Матеріали

Матеріали доступні зареєстрованим користувачам за ссилкою:

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3719

Курс атестований

Методичні рекомендації туризм

Силабус:

Завантажити силабус