Облік і оподаткування комерційної діяльності ( 071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Кріль Я. Я.
826доцент Кріль Я. Я.

Опис курсу

У сучасних умовах ринкові відносини виявляються в різноманітних формах. Найбільш масштабно і багатогранно вони відображаються в комерціалізації, для якої характерний вільний вибір виду підприємницької діяльності, поширення товарно-грошових відносин на господарську, економічну, соціальну діяльність, розвиток товарних зв’язків, товарно-грошовий обмін продуктів праці відповідно до законів ринку. Всі ці аспекти приводять до того, що у сучасній економіці України спостерігається активізація комерційної діяльності підприємств, що об’єктивно зумовлена розвитком конкурентного середовища та появою нових управлінських технологій, орієнтованих на задоволення потреб ринку. З огляду на
це дедалі більшого значення набуває комерційне підприємництво як важливий фактор розвитку ринку товарів і послуг.

Поняття «комерційна діяльність» отримало офіційне визнання. Згідно з п. 1 ст. 42 глави 4 Господарського кодексу України, господарську комерційну діяльністю (підприємництво) розуміють як самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку

Рекомендована література

 1. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.
 1.  Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки/ Навч. посібник – 3-тє вид., перероб. і доповнене. Даньків Й.Я. та ін.  К.: Знання, 2007 .
 2. Задорожний З. В., Ковальчук Є. К., Панасюк В. М., Бродовська О. Г. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) : навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 192 с.
 3. . Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: посібник [Текст]: / І. Б. Чернікова, Г. С. Дергільова, І. В. Нестеренко. – Х.: Видавництво «Форт», 2015. – 200 с.
 4. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності підручник: / Н. О. Гура. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.
 5.  Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст]: підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – Чернігів: ЧДТУ, – 2013. – 451 с.
 6. Лень В. С. Облік і аудит у страхових організаціях [Текст]: навчальний посібник / В. С. Лень. – К: ЦУЛ, – 2009. – 408 с.
 7. Максімова В. Ф. Облік в галузях економіки підручник / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Т. Г. Степова; за ред. В. Ф. Максимової. – Одеса: ОДЕУ, 2010. – 606 с.
 8. Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Кадацька А. М., Баранік О. О. Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2018. 469 с.
 9. Облік в галузях економіки: торгівля: Конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки «Облік і аудит» / Укладач А. В. Хмелюк. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. – 66 с.
 10. Самородова Н. М., Москаленко О. В. Облік в галузях економіки: Навчально-методичний посібник / Н. М. Самородова, О. В. Москаленко. – Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2014. – 156 c
 11. Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік в галузях економіки: навч. посібник. Київ : КНЕУ. 2008. 233с.
 12. Інтернет-ресурсиwww.rada.gou/uawww.dtkt.com.ua

  www.buhgalteria.com.ua

  www.visnik.com.ua

  www.sta.gov.com.ua

Силабус:

Завантажити силабус