Облік і оподаткування в банку

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Лобозинська С. М.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКО-41спрофесор Лобозинська С. М.
ЕКО-42спрофесор Лобозинська С. М.

Опис курсу

Дисципліна «Облік та оподаткування в банку» є завершальною нормативною дисципліною зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування в банку» для освітньої програми підготовки бакалавра, яка викладається в 8 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення нормативної дисципліни «Облік та оподаткування в банку» є оволодіти студентами спеціалізації «Облік і оподаткування» теоретичними знаннями з питань методології відображення в інформаційній системі стану активів, пасивів та фінансово-господарських процесів банку, методикою оподаткування діяльності банку, правильності визначення валових доходів та витрат банку, а також набуття практичних вмінь і навичок облікової роботи в банку.
Цілі вивчення дисципліни: з’ясувати особливості формування облікової системи в банку та специфіку оподаткування його діяльності, вивчення порядку відображення в облікових реєстрах операцій з власним капіталом, депозитних, кредитних, розрахункових та касових операцій, вивчення системи податків та зборів, якими обкладається банківська установа, оволодіння методикою розрахунку податків та зборів, що сплачує банк, формування навиків правильності заповнення фінансової та податкової звітності.
Після завершення цього курсу студент буде :
знати й розуміти:
– основні елементи методології банківського обліку,
– порядок реєстрації, накопичення, передавання та зберігання інформації про діяльність банку,
– особливості оподаткування банків;
– порядок нарахування та сплати обов’язкових зборів та платежів до державного та місцевого бюджетів;
– порядок складання та заповнення фінансової та податкової звітності.
уміти:
– вірно відображати за допомогою подвійного запису кредитні, депозитні, касові, розрахункові, валютні операції,
– правильно відображати в обліку валові доходи, валові витрати, накопичену амортизацію та фінансовий результат банку;
– заповнювати аналітичні та синтетичні реєстри банківського обліку;
– обраховувати податкові зобов’язання та здійснювати бухгалтерські проведення щодо сплати податків та зборів;
– заповнювати фінансову та податкову звітність.

Рекомендована література

Основна література:
1. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: навч. посіб./ Київ : Знання, 2007. – 630 с.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996 (зі змінами та доповненнями)URL : http:// zakon1.rada.gov.ua/go/996-14.
3. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12. 2000 року № 2121-III URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu
6. Податковий кодекс України //https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#
7. Постанова Правління Національного банку України від 11.09.2017 № 89 “Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку” URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17
8. Постанова Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75 “Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України” URL: https://zakon.rada.4gov.ua/laws/show/v0075500-18
9. Фінансовий облік у банках: навч. посіб. / А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз; /за ред. А. М. Герасимовича ; ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2010. – 549 с.
10. Коренєва О. Г. Облік у банках : підручник / О. Г. Коренєва, Н. Г. Маслак, Н. Г. Слав’янська. – Суми : Університетська книга, 2015. – 668
11. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] : підручник/ Н. Б. Литвин. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 676 с.
12. Парасій-Вергуненко І. М. Управлінський облік і аналіз у банках: навч. посіб. / І. М. Парасій-Вергуненко, В. Б. Кириленко, Т. В. Ларікова ; ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2012. – 644 с.
Інформаційні та Інтернет ресурси:
1. https://finance.ua/ua/;
2. https://minfin.com.ua/ua/;
3. https://bank.gov.ua/

Силабус:

Завантажити силабус