Облік і оподаткування в галузях (секторах) економіки ( 071 “Облік і оподаткування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Кріль Я. Я.
826доцент Кріль Я. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Облік і оподаткування в галузях (секторах економіки” є вивчення особливостей та специфічних рис системи обліку, оподаткування та підсумкової звітності на підприємствах різних галузей (секторів) економіки України.

Вирішення наведених завдань дозволить студентові: самостійно здійснювати бухгалтерський облік господарських операцій; формувати показники для заповнення форм бухгалтерської звітності; контролювати процес формування її показників, аналізувати інформацію бухгалтерських звітів та готувати пропозиції щодо покращення господарської діяльності підприємств та організацій, приймати рішення у складних економічних умовах; адекватно діяти в умовах зміни методик обліку.

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI/ Верховна Рада України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від №996-XIV від 16.07.99р., із змінами і доповненнями / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
 1. Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування [Електронний ресурс]: наказ Міністерства аграрної політики України від 27.09.07 № 701. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN32622.ht ml.
 2. Про захист прав споживачів [Електронний ресурс]: закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.
 3. Про фермерське господарство [Електронний ресурс]: закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/973-15.
 4. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами [Електронний ресурс]: наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 13.03.95 № 37. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0079-95.
 5. Порядок подання фінансової звітності: Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 /Верховна рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF.
 6. Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 /Верховна рада України. URL:: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 1. П(С)БО 7 “Основні засоби”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999  № 246 зі змінами і доповненнями / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0751-99
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 /Верховна рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. / Верховна Рада. URL:www.minfin.gov.ua
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999  № 318 зі змінами і доповненнями /Верховна рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00\
 6. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти» [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 250. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01.
 7. П(С)БО 30 «Біологічні активи», затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року N 790 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05#Text
 8. Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0202-94Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с
 9. Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика К.: Знання, 2006 р
 10. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки/ Навч. посібник – 3-тє вид., перероб. і доповнене. Даньків Й.Я. та ін.  К.: Знання, 2007
 11. Задорожний З. В., Ковальчук Є. К., Панасюк В. М., Бродовська О. Г. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) : навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 192 с.
 12. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. [Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”] / Малюга Н.М., Лебедзевич Я.В., Горецька Л.Л., Дивидюк Т.В.; За редакцією проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ. 2000 – 480с.
 13. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: посібник [Текст]: / І. Б. Чернікова, Г. С. Дергільова, І. В. Нестеренко. – Х.: Видавництво «Форт», 2015. – 200 с
 14. Вербило О. Ф. Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах [Текст]: підручник / О. Ф. Вербило, Т. Г. Камінська, Н. М. Коробова. – Київ: Каравела, 2014. – 367 с.
 15. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності підручник: / Н. О. Гура. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.
 16. Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст]: підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – Чернігів: ЧДТУ, – 2013. – 451 с.
 17. Лень В. С. Облік і аудит у страхових організаціях [Текст]: навчальний посібник / В. С. Лень. – К: ЦУЛ, – 2009. – 408 с.
 18. Максімова В. Ф. Облік в галузях економіки підручник / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Т. Г. Степова; за ред. В. Ф. Максимової. – Одеса: ОДЕУ, 2010.

Силабус:

Завантажити силабус