Облік і оподаткування малого бізнесу (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Дубіль О. В.ЕКо-31с, ЕКо-32с, ЕКо-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКо-31сДубіль О. В.
ЕКо-32сДубіль О. В.
ЕКо-33сДубіль О. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і оподаткування малого бізнесу» є висвітлити теоретичні основи та методологічні аспекти обліку у малому бізнесі, елементи його організації зі врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Завданнями вивчення дисципліни «Облік і оподаткування малого бізнесу» є:
– вивчити суть і теоретичні основи обліку у малому бізнесі;
– засвоїти методику обліку руху грошових коштів у малому бізнесі;
– вивчити процедуру обліку дебіторської заборгованості у малому бізнесі;
– засвоїти методику обліку запасів у малому бізнесі;
– набути навичок щодо застосування методів оцінки руху запасів у малому бізнесі;
– розкрити методику обліку результатів інвентаризації запасів у малому бізнесі;
– вивчити процедуру обліку основних засобів і нематеріальних активів у малому бізнесі;
– набути навичок щодо формування і обліку фінансових результатів у малому бізнесі;
– засвоїти методику обліку власного капіталу у малому бізнесі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :

знати: принципи організації і методику ведення обліку у малому бізнесі, як процесу формування інформаційної системи для прийняття обґрунтованих та ефективних фінансових рішень.

вміти: відображати в обліку господарські операції за різними ділянками обліку активів у малому бізнесі, формувати баланс, звіт про фінансові результати, аналізувати дані звітності для прийняття ефективних управлінських рішень і планування майбутнього розвитку підприємства; використовувати облікову інформацію для контролю за поточною діяльністю підприємства, оцінки ефективності господарювання.

Рекомендована література

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. №436 – IV (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755 – VI (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. №435 – IV (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996 – XIV (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/996-14
5. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. №1576-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
6. Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21 грудня 2000 р. (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2157-14
7. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012, № 4618-VI (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/996-14
8. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24 травня 1995 року №88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
9. Наказ Міністерства фінансів України «Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку» від 29 грудня 2000 p. № 356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF00062.html
10. Наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2011 р. №720 «Про затвердження Методичних рекомендацій із застосування реєстрів бухгалтерського обліку малими підприємствами» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/2081-720.html
11. Наказ Міністерства фінансів України «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11
12. Наказ Міністерства фінансів України «Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерському обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
13. Наказ Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 р. №186 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва» (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01
14. Наказ Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 р. №579 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0800-15
15. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№3.rada.gov.ua/laws /show /z0336-13
16. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1223/23755 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. № 137 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 червня 1999 № 391/3685 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 і зареєстровано Міністерством юстиції України 18 травня 2000 № 288/4509 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242 і зареєстровано Міністерством юстиції України 2 листопада 1999 № 75088/4043 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 і зареєстровано Міністерством юстиції України 02 листопада 1999 № 751/4044 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№1. rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237 і зареєстровано Міністерством юстиції України 25 жовтня 1999 № 725/4018 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20 і зареєстровано Міністерством юстиції України 11 лютого 2000 № 85/4306 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№3.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 і зареєстровано Міністерством юстиції України 17 травня 2000 № 284/4505 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 559 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 грудня 2001 № 1050/6241 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181 і зареєстровано Міністерством юстиції України 10 серпня 2000 № 487/4708 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№3. rada.gov.ua/laws/show/z0487-00
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 і зареєстровано Міністерством юстиції України 14 грудня 1999 № 860/4153 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№1.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 січня 2000 № 27/4248 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2. rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 і зареєстровано Міністерством юстиції України 20 січня 2001 № 47/5238 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 р. № 205 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 травня 2001 № 433/5624 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 р. № 163 і зареєстровано Міністерством юстиції України 23 липня 1999 № 499/3792 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№3.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 р. № 193 і зареєстровано Міністерством юстиції України 17 серпня 2000 № 515/4736 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00
32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2002 р. № 147 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 березня 2002 № 269/6957 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0269-02
33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 р. № 303 і зареєстровано Міністерством юстиції України 23 червня 2001 № 539/5730 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01
34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 р. № 344 і зареєстровано Міністерством юстиції України 30 липня 2001 № 647/5838 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01
35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 і зареєстровано Міністерством юстиції України 14 лютого 2011 № 189/18927 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№0.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 601 і зареєстровано Міністерством юстиції України 10 листопада 2003 № 1025/8346 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03
37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 листопада 2003 р. № 617 і зареєстровано Міністерством юстиції України 17 листопада 2003 № 1054/8375 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№1.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03
38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 р. № 817 і зареєстровано Міністерством юстиції України 13 січня 2005 № 35/10315 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05
39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 р. № 412 і зареєстровано Міністерством юстиції України 03 червня 2005 № 612/10901 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№1.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05
40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 р. № 415 і зареєстровано Міністерством юстиції України 26 травня 2006 № 610/12484 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06
41. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 липня 2013 р. № 849 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації і проведення моніторингу умов ведення бізнесу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п
42. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 794 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-2011-п
43. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 795 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/795-2011-п
44. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28 лютого 2000 р. № 419 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п
45. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Український фонд підтримки підприємництва» від 25 серпня 1995 р. №687 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/687-95-п
46. Буряк П.Ю. Облік на малих підприємствах :навчальний посібник / П.Ю. Буряк, Л.Ю. Шевців. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 438 с.
47. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2005. – 302 с.
48. Васільєва Л. М. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за спрощеною формою: [навчальний посібник] / Л. М. Васільєва, Н. В. Бондарчук. – Дніпропетровськ : 2011. – 260 с.
49. Верига Ю. А. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва : навч. посіб. / Ю. А. Верига. – К. : ЦУЛ, 2014. – 264 с.
50. Гура Н.О., Мельник Т.Г., Моторина Т.М. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч.посіб. – Знання, 2007. – 303 с.
51. Джулій Л. В. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: [навчальний посібник] / Л. В. Джулій, В. Г. Стрижова. – Хмельницький : ТУП, 2012. – 199 с.
52. Дробязко С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : [Навч. посіб. / за заг. ред. П. Й. Атамаса] / Дробязко С. І., Козир Т. М., Холод С. Б. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.
53. Макаренко А.П. Облік в малих підприємствах :навчальний посібник /А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова ; Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 328 с.
54. Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: Навчальний посібник – Київ: ЦНЛ, 2004. – 325 с.
55. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посібник / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, Л.А. Мартинюк, Т.В. Черняк; За ред. проф. Л.І. Вороніної. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2006. – 237 с.
56. Милявська Е.П., Жабін О.І. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 162 с.
57. Михайлов М.Г., Полятикіна Л.І., Славкова О.П. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.
58. Свідерський Є. І., Свідерський Д. Є. Облік діяльності суб’єктів малого підприємництва: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
59. Хом’як Р. Л., Скибінська З.М. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. -205 с.
60. Чабанюк О.М. Спрощена система оподаткування :загальні положення, облік і звітність : навчально-практичний посібник / О.М. Чабанюк, Т.В. Мединська. – Київ : Алерта, 2013. – 207 с.