Дубіль Олена Василівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (мобільний): 063-743-56-99

Електронна пошта: olena.rudnytska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

управлінський облік, аналіз, особливості та інноваційні підходи організації системи управлінського обліку.

Курси

Публікації

1. Рудницька О.В. Классификация и оптимизация бизнес-процессов на торговых предприятиях / Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы научное электронное издание. Международный университет “МИТСО”. Минск : Международный ун-т “МИТСО”, 2015. – С. 257-264. https://core.ac.uk/download/pdf/214878538.pdf
2. Рудницька О.В. Управленческий учет процесса реализации товаров на торговых предприятиях / ЭКОНОМИКА И БАНКИ: научно-практический журнал “Полесского государственного университета”. г. Пинск, 2016. № 2. – С. 11-19. https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskiy-uchet-protsessa-realizatsii-tovarov-na-torgovyh-predpriyatiyah/viewer
3. Рудницька О.В. Бюджетування як інструмент управлінського обліку на торговельних підприємствах Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – Вип. 51. – С. 120-125 (Економічні науки). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2016_51_23
4. Рудницька О.В. Управлінський облік товарних запасів у місцях зберігання на торговельних підприємствах Тернопільський національний економічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет, ГО “Науковий клуб” СОФУС”, “Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації”. міжнародний науковий журнал. – 2016. Вип. 3. – C. 45-57. http://ibo.wunu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/288/0
5. Рудницька О.В. Аналіз операційної діяльності за основними бізнес-процесами торговельних підприємств Вісник Тернопільського національного економічного університету: Науковий журнал. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Вип. 4. – С. 128-135. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_4_13
6. Рудницька О.В. Деякі аспекти методики управлінського обліку витрат за основними бізнес-процесами в торгівлі Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (ЛКА, м. Львів). Ч. 2. – Тернопіль: Крок, 2016. – С. 181-184. http://sophus.at.ua/publ/2016_03_31_lviv/sekcija_section_8_2016_03_31/dejaki_aspekti_metodiki_upravlinskogo_obliku_vitrat_za_osnovnimi_biznes_procesami_v_torgivli/122-1-0-1868
7. Рудницький В.С., Рудницька О.В. Використання збалансованої системи показників для оцінки діяльності підприємств Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей девятой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 25-26 октября 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К. К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2018. – С. 258-263.

8. Рудницький В.С., Рудницька О. В., Кундря-Висоцька О. П. та ін. Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: монографія / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Рудницького – Львів, “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2018. – 275 С. ISBN: 978-966-97704-8
9. Рудницький В.С., Рудницька О.В. Принципи формування звітності управлінського обліку за основними бізнес-процесами підприємств торгівлі. Вісник Тернопільського національного економічного університету, Тернопіль, ТНЕУ, 2019 р. Вип. 2 (92).С. 134-145. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2019_2_14
10. Рудницький В.С., Рудницька О.В. Принципи формування звітності управлінського обліку. Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір: збірник тез XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 24 травня 2019 року / Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”. – Львів, 2019. С. 117-118.

11. Рудницька О.В., Рудницький В.С. Сучасний погляд на суть та значення управлінського обліку в розвитку торгівельних підприємств України Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІV міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 80-річчя Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», 21 травня 2020 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». — Львів, 2020. – с. 92-95. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32094/1/

12. Любенко А.М., Кундря-Висоцька О.П., Рудницька О.В. Праксеологічна прагматика дій у розвитку сучасної обліково-аналітичної системи у контексті забезпечення інформаційних запитів/ Financial and credit activity: problems of theory and practice. Харків, 2019. Ч. 2(№ 29). С. 178-187 (Web of science). DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171898

13. Рудницька О.В., Рудницький В.С. Сучасний погляд на суть та значення управлінського обліку в розвитку торгівельних підприємств України Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІV міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 80-річчя Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», 21 травня 2020 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». — Львів, 2020. – с. 92-95. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32094/1/

14. Дубіль О.В., Рудницький В.С. Деякі аспекти регулювання аудиторської діяльності в Україні та контролю якості аудиторських послуг VI Міжнародна науково-практична конференція “Облік, аналіз, аудит та оподаткування: Сучасна парадигма в умовах сталого розвитку”. – Київ: КНЕУ, 10 грудня 2020 р. https://oef.kneu.edu.ua/ua/oef_announcement/opm_konf/

15. В.С. Рудницький, А.М. Любенко, О.П. Кундря-Висоцька, М.А. Вознюк, Дубіль О.В. Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення формування фінансових результатів суб’єктів господарювання: монографія / авт.. кол.; за ред. Д-ра екон. наук, проф. В.С. Рудницького. – Львів: Галич-Прес, 2021. – С. 159-191.

Курси:

  1. Облік і оподаткування в малому бізнесі.

Біографія

Дубіль Олена Василівна (13.07.1990 р., м. Львів) – економіст, кандидат економічних наук (“Управлінський облік основних бізнес-процесів підприємств торгівлі”, 2017). Закінчила магістратуру Львівської комерційної академії (Львівського торговельно-економічного університету) за спеціальністю “Облік і аудит” (2012). З 2013 р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі обліку Львівського торговельно-економічного університету. У 2016 р – асистент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”. З 2018 р. – асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Автор близько 24 публікацій.
Досліджує особливості реалізації збалансованої системи показників та системи управлінського обліку вцілому на підприємствах торгівлі у сучасних умовах господарювання. Серед наукових інтересів – особливості та інноваційні підходи організації системи управлінського обліку у торгівлі в українській економіці.

Методичні матеріали

Розклад