Рудницька Олена Василівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту, лаборант кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

управлінський облік, аналіз, особливості та інноваційні підходи організації системи управлінського обліку.

Курси

Публікації

1. Рудницька О.В. Классификация и оптимизация бизнес-процессов на торговых предприятиях / Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы научное электронное издание. Международный университет “МИТСО”. Минск : Международный ун-т “МИТСО”, 2015. – С. 257-264.
2. Рудницька О.В. Управленческий учет процесса реализации товаров на торговых предприятиях / ЭКОНОМИКА И БАНКИ: научно-практический журнал “Полесского государственного университета”. г. Пинск, 2016. № 2. – С. 11-19.
3. Рудницька О.В. Бюджетування як інструмент управлінського обліку на торговельних підприємствах Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – Вип. 51. – С. 120-125 (Економічні науки).
4. Рудницька О.В. Управлінський облік товарних запасів у місцях зберігання на торговельних підприємствах Тернопільський національний економічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет, ГО “Науковий клуб” СОФУС”, “Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації”. міжнародний науковий журнал. – 2016. Вип. 3. – C. 45-57.
5. Рудницька О.В. Аналіз операційної діяльності за основними бізнес-процесами торговельних підприємств Вісник Тернопільського національного економічного університету: Науковий журнал. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Вип. 4. – С. 128-135.
6. Рудницька О.В. Деякі аспекти методики управлінського обліку витрат за основними бізнес-процесами в торгівлі Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (ЛКА, м. Львів). Ч. 2. – Тернопіль: Крок, 2016. – С. 181-184.
7. Рудницький В.С., Рудницька О.В. Використання збалансованої системи показників для оцінки діяльності підприємств Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей девятой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 25-26 октября 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К. К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2018. – С. 258-263.
8. Рудницький В.С., Рудницька О. В., Кундря-Висоцька О. П. та ін. Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: монографія / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Рудницького – Львів, “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2018. – 275 С.
9. Рудницький В.С., Рудницька О.В. Принципи формування звітності управлінського обліку за основними бізнес-процесами підприємств торгівлі. Вісник Тернопільського національного економічного університету, Тернопіль, ТНЕУ, 2019 р. Вип. 2 (92).С. 134-145.
10. Рудницький В.С., Рудницька О.В. Принципи формування звітності управлінського обліку. Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір: збірник тез XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 24 травня 2019 року / Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”. – Львів, 2019. С. 117-118.

Біографія

Рудницька Олена Василівна (13.07.1990 р., м. Львів) – економіст, кандидат економічних наук (“Управлінський облік основних бізнес-процесів підприємств торгівлі”, 2017). Закінчила магістратуру Львівської комерційної академії (Львівського торговельно-економічного університету) за спеціальністю “Облік і аудит” (2012). З 2013 р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі обліку Львівського торговельно-економічного університету. У 2016 р – асистент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”. З 2018 р. – асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Автор близько 24 публікацій.
Досліджує особливості реалізації збалансованої системи показників та системи управлінського обліку вцілому на підприємствах торгівлі у сучасних умовах господарювання. Серед наукових інтересів – особливості та інноваційні підходи організації системи управлінського обліку у торгівлі в українській економіці.

Розклад