Митна статистика і аналіз ЗЕД

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Марець О. Р.ЕКТМ-51с,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

Зовнішньоекономічна діяльність – важлива частина господарської діяльності підприємства. Ступінь законодавчого регулювання цього виду економічної діяльності є досить високий, що вимагає від аналітиків володіння низкою навичок та вмінь.

Метою викладання навчальної дисципліни «Митна статистика і аналіз ЗЕД» є: формування у студентів знань про методологію організації митної статистики, а також умінь і навичок їх застосування для розв’язання дослідницьких та управлінських проблем аналізу та прогнозування зовнішньоекономічної діяльності на макроекономічному рівні.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р. Митна статистика зовнішньої торгівлі: навч.посіб. / [Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р.]. – К.: Алерта, 2015. – 238 с.
 2. Матковський С.О. Теорія статистики: навч.посібник / С.О.Матковський, О.Р. Марець. – К.: Знання, 2010. – 534с.
 3. Міжнародна статистика : підруч. для студентів екон. спец. / А. В. Сидорова, Я. В. Кіосак; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Каштан, 2013. – 383 c.
 4. Митний кодекс від 13.03.2012 року № 4495-VI.
 5. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 р. № 959-ХІІ, зі змінами та доповненнями.

 

Додаткова:

 1. Закон України “Про валюту і валютні операції” від 21.06.18 р. № 2473-VIІІ, зі змінами та доповненнями.
 2. Методологічний посібник зі статистики зовнішньої торгівлі товарами, затверджений наказом Держстату від 28.12.2012 №546
 3. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі товарами, затверджені наказом Держстату від 29.12.2017 №354
 4. Методологічні положення зі статистики зовнішньої торгівлі послугами, затверджені наказом Держстату від 08.02.2013 №43 із змінами, затвердженими наказами Держстату від 07.03.2014 №58 та від 31.12.2014 №419
 5. Наказ Мінфіну від 25.12.1995 № 207 «Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами».

 

Інтернет-джерела:

 1. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 2. Всі документи бази даних “Законодавство України”. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/a
 3. 3. Державна Митна Служба. URL: https://customs.gov.ua/
 4. 4. Онлайн-портал з відкритими знеособленими даними митної бази. URL: https://bi.customs.gov.ua/trade/#/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус