Марець Оксана Романівна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: oksana.marets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Статистичне вивчення домогосподарств, візуалізація даних, R

Курси

Публікації

 1. Рівень життя та його вимірники // Географічні дослідження в Україні на межі тисячоліть. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студен¬тів та аспірантів. Київ, 4-5 травня 2000. – С. 38-39
 2. Деякі теоретичні аспекти оцінки рівня життя //Формування ринкової еконо¬міки в Україні. Науковий збір¬ник. Спецвипуск 8. – Львів: Інтереко, 2001. – С. 499-505.
 3. Поняття домогоспо¬дарство в соціально-економічних дослід¬жен¬нях // Актуальні проблеми форму¬вання економічної системи України. Матеріали міжна¬род¬ної студентсько-аспі¬рантсь¬кої наукової кон¬фе¬рен¬ції. – Львів, 16-17 травня 2002 р. – С. 187-188.
 4. Аналіз деяких аспектів еволюції поглядів на природу та роль домо¬гос-подарства в економіці // Вісник Львівського універ¬ситету. Серія економічна. Вип. 31. Львів, 2002. – С. 303-308.
 5. Межі поширення вироб-ничої функції домогос-подарств в Україні // Доходи та заощадження в умо¬вах трансформації еко¬номіки України. Науковий збірник / За ред. З.Г.Ва-та¬ма¬нюка. – Львів: Інтереко, 2002. – С. 193-199.
 6. Про застосування мето¬дики оцінки діяльності домогоспо¬дарств у системі національного рахівництва // Актуальні проблеми еконо¬мічної теорії. Науковий збір¬ник. Спецвипуск 9. – Львів: Інтереко, 2002. – С. 73-81.
 7. Аналітичний інструментарій дослід¬ження поведінки домогосподарств // Економіка пострадянських країн: стан та перспективи роз¬витку. Матеріали між¬на¬родної студентсько-аспі¬рантсь¬кої наукової конфе¬ренції. – Львів, 7-8 травня 2003 р. – С. 182-184.
 8. Результати виробничої діяльності домогос¬подарств в перехідній економіці України // Ринкова трансформація еко¬но¬міки України: теорія, прак¬тика, перс-пективи. Матеріали міжнародної науково-прак¬тич¬ної кон¬фе¬ренції. – Львів, 24-25 жовтня 2003 р. – С. 151-153.
 9. Ефективність системи надання трансферів українсь¬ким домогос-подарствам // Економіка посткомуністичних країн в умовах глобалізації” Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції Львів, 23-24 квітня 2004. – С. 416-421.
 10. Теоретичні аспекти дос-лідження домогоспо¬дарства // Вісник Львівського універ¬ситету. Серія економічна. Вип. 32. Львів, 2004. – С. 489-494. (у співавторстві з Островерх П.І., Островерх О.М.)
 11. Використання статис¬тичних даних в оцінці соціально-економічних характеристик домогосподарств // Вісник Львівського універ¬ситету. Серія економічна. Вип. 32. Львів, 2004. – С. 416-421.
 12. Модель оцінювання нас-лідків системи оподатку-вання доходів домогос¬по-дарств в Україні // Соціально-економічні дос¬лід¬ження в перехідний пе¬ріод. Статистичне оціню¬ван¬ня економічних явищ у регіоні: методологічні підхо¬ди. Вип. 4 (ХLVIII). Львів: ІРД НАН України, 2004. – С. 375-384.
 13. Джерела та нерівність розподілу доходів домогосподарств у перехідній економіці України // Економіка України в євро-інтеграційних процесах. Нау¬ковий збірник. Мате¬ріа¬ли міжнародної студентсь¬ко-аспірантської наукової конференції Львів, 22-23 жовтня 2004. – Львів: Інтереко, 2004. – С. 95-103.
 14. Домогосподарство в умо¬вах ринкової транс¬фор¬мації економіки України // Вісник Львівського універ¬ситету. Серія економічна. Вип. 33. Львів, 2004. – С. 527-534.
 15. Про показники оцінки депресивних територій // Економічна система України. Матеріали міжнародної нау¬ково-практичної конференції. – Львів, 21-22 жовтня 2005 р. – С. 217-218.
 16. Застосування інструментарію Лоренца-Парето-Джині в оцінці розподілу складових доходів домогосподарств Львівської області // Вісник ЛНУ. Серія економічна. Випуск 37 (2) . Львів, 2006. – С. 64-70 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 17. Методи оцінки нерівності розподілу доходів населення на здоров’я // Вісник ЛНУ. Серія економічна. Вип. 39. – Львів, 2008. – С. 303-308 (у співавторстві з Вільчинська О.М.)
 18. Система національних рахунків як інструментарій макроекономічного аналізу родинного розподілу доходів // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 19.1. – Львів, 2009. – С. 154-164 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 19. Оцінювання ступеню поляризації доходів населення за допомогою зміщених кривих щільності розподілу // // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 19.9. – Львів, 2009. – С. 279-286 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 20. Оцінка ефективності державного регулювання нерівності розподілу доходів // Вісник ЛНУ. Серія економічна. Вип. 41. – Львів, 2009. – С. 382-390 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 21. Аналіз чинної в Україні системи надання пільг ( на прикладі транспортних пільг) // Вісник Львів. Ун-ту. Серія економічна. – 2010. – Вип. 44. – С. 436-443 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 22. Нормативно-правові та практичні аспекти подання податкової звітності в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 22.11. – Львів, 2012. – С. 277-283 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 23. Теоретичні та методологічні підходи до статистичного вивчення податкового навантаження на економіку України // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 286-293 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 24. Theoretical and methodological approaches to the tax burden statistical analysis // The role of statistics in the modern economy model development: Scientific edition 20-th Ukrainian-Polish-Slovak scientific seminar. -Kiev, 2013. P. 20-21.
 25. Trends of socio-economic characteristics of Ukrainian households // Prospects of economic development in the global crisis. – Academic Publishing House of the Agricultural University. – Plovdiv, 2015. P. 299-304 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 26. Представлення статистичної інформації за допомогою графічного методу // International Scientific Journal. – 2015. – № 9. – С.118-126 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/ua/issues/2015/9/563 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 27. Візуалізація даних як важлива складова інформаційної економіки // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 15-17 жовтня 2015 р.. – С. 18-20 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 28. Графічний метод дослідження тенденцій показників домогосподарств України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні Науки. Випуск 14. Частина 3. – С. 165-168 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 29. Теоретичні питання побудови інтегральних індикаторів // Глобальні та національні проблеми економіки . Випуск № 10. Квітень 2016 р. 126 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 30. Використання композитних індикаторів у дослідженнях транскордонних територій: теоретичні аспекти // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва». – Львів, 2016.
 31. Теорія статистики: Навч. посіб. К.:Знання, 2009. – 534 с. (у співавторстві з Матковським С.О.)
 32. Практикум з навчальної дисципліни “Статистика”. Навч. посіб. Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215 с. (у співавторстві з Матковським С.О., М.Л.Вдовин, О.С.Гринькевич та ін.)
 33. Теорія статистики: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. Навч. посіб.    К.:Знання, 2010. – 534 с. (у співавторстві з Матковським С.О.)
 34. Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. Навч. посіб.    Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 260 с. (у співавторстві з Матковським С.О., М.Л.Вдовин, О.С.Гринькевич та ін.)
 35. Митна статистика зовнішньої торгівлі. Навч. посіб. К.: Алерта, 2014. – 238 с. (у співавторстві з М.Л.Вдовин, О.С.Гринькевич)

Біографія

2001 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – “Економічна статистика”; кваліфікація – економіст;

2004 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна теорія» на тему: «Домогосподарство в умовах ринкової трансформації економіки України»;

2002-2003 рр. – працювала на посаді асистента кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка;

2004-2006 рр. – працювала на посаді асистента кафедри статистики Львівського національного Львівського національного університету імені Івана Франка;

з 2006 р. працюю на посаді доцента кафедри статистики Львівського національного Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

 • 2021-2023 рр – Проєкт регіонального розвитку «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів» (2021-2023 рр.). Проєкт реалізується у рамках секторальної бюджетної підтримки ЄС (за напрямом «Інноваційна економіка та інвестиції  області у 2021-2023 роках). Посилання на сайті Міністерство розвитку громад та територій України. Залучення в ЛНУ імені Івана Франка коштів державного бюджету (3,8 млн грн.) у рамках у рамках виконання цього проєкту.
 • 2018-2020 рр – Проект регіонального розвитку «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) і закладів вищої освіти (ЗВО) прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення». Проект реалізується за рахунок коштів держбюджету в рамках підтримки Європейським Союзом регіональної політики в Україні.

Нагороди

Excel Essentials for the Real World (Complete Excel Course) Excel Essentials for the Real World (Complete Excel Course)
by Udemy, completed on Feb 2023

Google Sheets – The Comprehensive MasterclassGoogle Sheets – The Comprehensive Masterclass
by Udemy, completed on Aug 2022

Introduction to Power BI by DataCamp, completed on NOV 26, 2021
DAX in Power BI by DataCamp, completed on NOV 28, 2021
Data Modeling in Power BI by DataCamp, completed on NOV 27, 2021

Tableau Fundamentals Track (22 hours, 4 Courses) by DataCamp, completed on NOV 07, 2021
Statistical Techniques in Tableau by DataCamp, completed on NOV 12, 2021
Case Study: Analyzing Customer Churn in Tableau by DataCamp, completed on NOV 19, 2021

TECH SUMMER FOR TEACHERS Softserve 22.06–16.07.2021
Data Scientist with R Track by DataCamp (88 hours, 22 Courses), completed on Jul 12, 2021
Вдосконалення Викладацької Майстерності ЛНУ імені Івана Франка 01.10.2020-23.01.2021

Data Analyst with R Track by DataCamp (64 hours, 19 Courses), completed on JUL 29, 2019
Advanced Excel – Top Excel Tips & Formulas udemy completed on Feb 17, 2019

Розклад