Марець Оксана Романівна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: oksana.marets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Статистичне вивчення домогосподарств, візуалізація даних, R

Курси

Публікації

 1. Рівень життя та його вимірники // Географічні дослідження в Україні на межі тисячоліть. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студен¬тів та аспірантів. Київ, 4-5 травня 2000. – С. 38-39
 2. Деякі теоретичні аспекти оцінки рівня життя //Формування ринкової еконо¬міки в Україні. Науковий збір¬ник. Спецвипуск 8. – Львів: Інтереко, 2001. – С. 499-505.
 3. Поняття домогоспо¬дарство в соціально-економічних дослід¬жен¬нях // Актуальні проблеми форму¬вання економічної системи України. Матеріали міжна¬род¬ної студентсько-аспі¬рантсь¬кої наукової кон¬фе¬рен¬ції. – Львів, 16-17 травня 2002 р. – С. 187-188.
 4. Аналіз деяких аспектів еволюції поглядів на природу та роль домо¬гос-подарства в економіці // Вісник Львівського універ¬ситету. Серія економічна. Вип. 31. Львів, 2002. – С. 303-308.
 5. Межі поширення вироб-ничої функції домогос-подарств в Україні // Доходи та заощадження в умо¬вах трансформації еко¬номіки України. Науковий збірник / За ред. З.Г.Ва-та¬ма¬нюка. – Львів: Інтереко, 2002. – С. 193-199.
 6. Про застосування мето¬дики оцінки діяльності домогоспо¬дарств у системі національного рахівництва // Актуальні проблеми еконо¬мічної теорії. Науковий збір¬ник. Спецвипуск 9. – Львів: Інтереко, 2002. – С. 73-81.
 7. Аналітичний інструментарій дослід¬ження поведінки домогосподарств // Економіка пострадянських країн: стан та перспективи роз¬витку. Матеріали між¬на¬родної студентсько-аспі¬рантсь¬кої наукової конфе¬ренції. – Львів, 7-8 травня 2003 р. – С. 182-184.
 8. Результати виробничої діяльності домогос¬подарств в перехідній економіці України // Ринкова трансформація еко¬но¬міки України: теорія, прак¬тика, перс-пективи. Матеріали міжнародної науково-прак¬тич¬ної кон¬фе¬ренції. – Львів, 24-25 жовтня 2003 р. – С. 151-153.
 9. Ефективність системи надання трансферів українсь¬ким домогос-подарствам // Економіка посткомуністичних країн в умовах глобалізації” Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції Львів, 23-24 квітня 2004. – С. 416-421.
 10. Теоретичні аспекти дос-лідження домогоспо¬дарства // Вісник Львівського універ¬ситету. Серія економічна. Вип. 32. Львів, 2004. – С. 489-494. (у співавторстві з Островерх П.І., Островерх О.М.)
 11. Використання статис¬тичних даних в оцінці соціально-економічних характеристик домогосподарств // Вісник Львівського універ¬ситету. Серія економічна. Вип. 32. Львів, 2004. – С. 416-421.
 12. Модель оцінювання нас-лідків системи оподатку-вання доходів домогос¬по-дарств в Україні // Соціально-економічні дос¬лід¬ження в перехідний пе¬ріод. Статистичне оціню¬ван¬ня економічних явищ у регіоні: методологічні підхо¬ди. Вип. 4 (ХLVIII). Львів: ІРД НАН України, 2004. – С. 375-384.
 13. Джерела та нерівність розподілу доходів домогосподарств у перехідній економіці України // Економіка України в євро-інтеграційних процесах. Нау¬ковий збірник. Мате¬ріа¬ли міжнародної студентсь¬ко-аспірантської наукової конференції Львів, 22-23 жовтня 2004. – Львів: Інтереко, 2004. – С. 95-103.
 14. Домогосподарство в умо¬вах ринкової транс¬фор¬мації економіки України // Вісник Львівського універ¬ситету. Серія економічна. Вип. 33. Львів, 2004. – С. 527-534.
 15. Про показники оцінки депресивних територій // Економічна система України. Матеріали міжнародної нау¬ково-практичної конференції. – Львів, 21-22 жовтня 2005 р. – С. 217-218.
 16. Застосування інструментарію Лоренца-Парето-Джині в оцінці розподілу складових доходів домогосподарств Львівської області // Вісник ЛНУ. Серія економічна. Випуск 37 (2) . Львів, 2006. – С. 64-70 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 17. Методи оцінки нерівності розподілу доходів населення на здоров’я // Вісник ЛНУ. Серія економічна. Вип. 39. – Львів, 2008. – С. 303-308 (у співавторстві з Вільчинська О.М.)
 18. Система національних рахунків як інструментарій макроекономічного аналізу родинного розподілу доходів // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 19.1. – Львів, 2009. – С. 154-164 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 19. Оцінювання ступеню поляризації доходів населення за допомогою зміщених кривих щільності розподілу // // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 19.9. – Львів, 2009. – С. 279-286 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 20. Оцінка ефективності державного регулювання нерівності розподілу доходів // Вісник ЛНУ. Серія економічна. Вип. 41. – Львів, 2009. – С. 382-390 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 21. Аналіз чинної в Україні системи надання пільг ( на прикладі транспортних пільг) // Вісник Львів. Ун-ту. Серія економічна. – 2010. – Вип. 44. – С. 436-443 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 22. Нормативно-правові та практичні аспекти подання податкової звітності в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 22.11. – Львів, 2012. – С. 277-283 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 23. Теоретичні та методологічні підходи до статистичного вивчення податкового навантаження на економіку України // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 286-293 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 24. Theoretical and methodological approaches to the tax burden statistical analysis // The role of statistics in the modern economy model development: Scientific edition 20-th Ukrainian-Polish-Slovak scientific seminar. -Kiev, 2013. P. 20-21.
 25. Trends of socio-economic characteristics of Ukrainian households // Prospects of economic development in the global crisis. – Academic Publishing House of the Agricultural University. – Plovdiv, 2015. P. 299-304 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 26. Представлення статистичної інформації за допомогою графічного методу // International Scientific Journal. – 2015. – № 9. – С.118-126 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/ua/issues/2015/9/563 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 27. Візуалізація даних як важлива складова інформаційної економіки // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 15-17 жовтня 2015 р.. – С. 18-20 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 28. Графічний метод дослідження тенденцій показників домогосподарств України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні Науки. Випуск 14. Частина 3. – С. 165-168 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 29. Теоретичні питання побудови інтегральних індикаторів // Глобальні та національні проблеми економіки . Випуск № 10. Квітень 2016 р. 126 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 30. Використання композитних індикаторів у дослідженнях транскордонних територій: теоретичні аспекти // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва». – Львів, 2016.
 31. Теорія статистики: Навч. посіб. К.:Знання, 2009. – 534 с. (у співавторстві з Матковським С.О.)
 32. Практикум з навчальної дисципліни “Статистика”. Навч. посіб. Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215 с. (у співавторстві з Матковським С.О., М.Л.Вдовин, О.С.Гринькевич та ін.)
 33. Теорія статистики: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. Навч. посіб.    К.:Знання, 2010. – 534 с. (у співавторстві з Матковським С.О.)
 34. Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. Навч. посіб.    Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 260 с. (у співавторстві з Матковським С.О., М.Л.Вдовин, О.С.Гринькевич та ін.)
 35. Митна статистика зовнішньої торгівлі. Навч. посіб. К.: Алерта, 2014. – 238 с. (у співавторстві з М.Л.Вдовин, О.С.Гринькевич)

Біографія

2001 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – „Економічна статистика”; кваліфікація – економіст;

2004 р. – у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економічна теорія» на тему: «Домогосподарство в умовах ринкової трансформації економіки України»;

2002-2003 рр. – працювала на посаді асистента кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка;

2004-2006 рр. – працювала на посаді асистента кафедри статистики Львівського національного Львівського національного університету імені Івана Франка;

з 2006 р. працюю на посаді доцента кафедри статистики Львівського національного Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

Розклад