Облік і звітність в державному секторі економіки (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Юрченко О. Б.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКО-41сдоцент Юрченко О. Б.
ЕКО-42сдоцент Юрченко О. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Облік і звітність в державному секторі економіки” є вивчення системи обліку та звітності, їх особливостей в установах державного сектору економіки.
Завданнями вивчення дисципліни “Облік і звітність в державному секторі економіки” є:
– ознайомлення з особливостями обліку і звітності в державному секторі економіки, зокрема формами обліку, планом рахунків, первинними документами та обліковими реєстрами;
– вивчення складу витрат і доходів в державному секторі економіки; специфіки їх обліку;
– ознайомлення з принципами та формами грошових розрахунків в в державному секторі економіки;
– вивчення складу необоротних та оборотних активів в державному секторі економіки та специфіки обліку операцій з їх руху;
– вивчення складу зобов’язань та особливостей їх обліку в державному секторі економіки;
– ознайомлення з фондами в державному секторі економіки та методикою їх обліку;
– ознайомлення з пакетом звітності, що формується і подається в державному секторі економіки.

Рекомендована література

1. Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України, № 2456-VI від 08.07.2010 р. (зі змінами і доповненнями). Електронний ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України” №996-ХІV від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями). Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/go/996-14‎.
3. Зміни до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затверджені наказом Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013 р. Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/go/z1742-13.
4. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом МФУ № 333 від 12.03.2012 р. Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/go/z0456-12.
5. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом МФУ № 754 від 21.06.2012 р. Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/go/z0354-13.
6. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена Наказом ДКУ № 68 від 27.07.2000 р. Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0570-00‎.
7. Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 21 грудня 2016 року N 1127. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 23 січня 2015 року N 11. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
9. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 23 січня 2015 року N 11. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
10. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11 (із змінами внесеними наказом Мінфіну від 25.09.2015 р. № 840). Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
11. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 23 січня 2015 року N 11. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
12. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про бухгалтерську службу бюджетної установи ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. N 59. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 р. N 1541 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 р. N 1629). Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 “Консолідована фінансова звітність” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
15. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 “Фінансова звітність за сегментами” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
16. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.01.2012 N 52. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
17. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 12.10.2010 N 1202. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
18. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 “Нематеріальні активи” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 12.10.2010 N 1202. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
19. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 “Запаси” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 12.10.2010 N 1202. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
20. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 “Доходи” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
21. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 “Зміни облікових оцінок та виправлення помилок”
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
22. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 “Оренда” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
23. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 “Зменшення корисності активів” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
24. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 “Зобов’язання” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
25. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 “Інвестиційна нерухомість” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
26. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 “Вплив змін валютних курсів” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 11.08.2011 N 1022. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
27. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 “Будівельні контракти” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29.12.2011 N 1798. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
28. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 “Виплати працівникам” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29.12.2011 N 1798. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
29. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 “Фінансові інвестиції” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 18.05.2012 N 568. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
30. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 “Фінансові інструменти” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 18.05.2012 N 568. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
31. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 “Витрати” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 18.05.2012 N 568. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
32. Податковий кодекс, затверджений Верховною Радою України № 2755-17 від 02.12.2010 р. Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17.
33. ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 31.12.2013 N 1203. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
34. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року N 1219 Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23 грудня 2016 року N 1135, від 13 червня 2017 року N 571. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
35. Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24 січня 2012 року N 44 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року N 44). Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
36. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року N 1219 Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року N 571. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
37. Інші.

Інформаційні ресурси

https://buhgalter.com.ua – сайт для бухгалтерів бюджетних установ
www.google.com.ua, www.meta.ua, www.yandex. ua – пошукові ресурси
www.nau.kiev.ua – нормативні акти України
www.dinai.com – бізнес, документи, новини в Україні
www.azbookaeko.narod.ru – все для економіста і бухгалтера