Облік і звітність в державному секторі економіки (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Юрченко О. Б.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКО-41сдоцент Юрченко О. Б.
ЕКО-42сдоцент Юрченко О. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і звітність в державному секторі економіки» є вивчення системи обліку і звітності та її особливостей в установах та організаціях державного сектору економіки.

Цілі вивчення курсу «Облік і звітність в державному секторі економіки»: ознайомлення з особливостями обліку в установах та організаціях державного сектору економіки, зокрема формами обліку, планом рахунків, первинними документами та обліковими реєстрами; вивчення складу витрат і доходів, специфіки їх обліку; ознайомлення з принципами та формами грошових розрахунків; вивчення складу фінансових та нефінансових активів та специфіки обліку операцій з їх руху; вивчення складу капіталу і зобов’язань та особливостей їх обліку; ознайомлення з пакетом звітності, що формується і подається установами та організаціями державного сектору економіки.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати: основи організації та принципи бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі економіки; форму обліку та План рахунків; порядок обліку доходів і видатків, фінансових результатів діяльності, необоротних та оборотних активів, зобов’язань та власного капіталу, а також їх відображення в системі первинних документів та облікових реєстрів; види звітності установ та організацій державного сектору економіки, порядок її формування, затвердження і подання.

уміти: відображати інформацію про господарські операції установ та організацій державного сектору економіки в бухгалтерському обліку; систематизувати та узагальнювати обліково-аналітичні дані з метою складання звітності та інтерпретації їх для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; формувати обліково-аналітичну інформацію для  ефективного управління діяльністю суб’єкта господарювання; здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій; застосувати отримані знання в практичній діяльності.

 

Рекомендована література

1.

 1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-ІІІ.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-ІV в останній редакції від 17.06.2018 р.
 3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. №322-VIII в останній редакції від 25.07.2018 р.
 4. Закон України “Про Державний бюджет” на відповідний рік.
 5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.08.99 р. № 996-XIV (зі змінами і доповненнями).
 6. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 р. №2346.
 7. Закон України “Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей” від 06.06. 1995 р. № 217/95-ВР.
 8. Закон України “Про управління об’єктами державної власності” від 21.09.2006 р. №185-V.
 9. Закон України “Про Державну службу” від 10.12.2015 р. №889- VIІІ.
 10. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.
 11. Закон України “Про прожитковий мінімум” від 15.07.1999 р. № 966- XIV.
 12. Закон України “Про індексацію грошових доходів населення” від 03.07.1991 р. № 1282-XIІ.
 13. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.08.99 р. № 996-XIV (зі змінами і доповненнями).
 14. Закон України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.
 15. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 р. №1105-XIV.
 16. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. №2464-VI.
 17. Інструкція про складання і використання розпису Державного бюджету України, затверджена наказом МФУ від 28.01.2002 р. №57.
 18. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01. 2004 р. № 22.
 19. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена постановою правління національного банку України від 12.11.2003 р. № 492.
 20. Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон, затверджена наказом МФУ від 13.03.1998 р №59.
 21. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена Наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. №5.
 22. Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена Наказом міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. №455.
 23. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом МФУ від 20.04.2015 р. № 449.
 24. Методичними рекомендаціями щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. №11.
 25. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затвердженими Наказом МФУ від 23.01.2015 р. № 11 (набрали чинності з 01.01.2015 р.).
 26. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затвердженими Наказом МФУ від 23.01.2015 р. № 11 (набрали чинності з 01.01.2015 р.).
 27. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджені Наказом МФУ від 23 січня 2015 р. № 11 (набрали чинності з 01.01.2015 р.).
 28. Методики оцінки майна, затвердженої Постановою КМУ від 10.12.2003 р. №1891 (в редакції Постанови КМУ від 25 листопада 2015 р. № 1033).
 29. Наказ МФУ “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету” від 28.01.2002 р. №57.
 30. Наказ МФУ “Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання “від 08.09.2017 р. № 755.
 31. Наказ МФУ “Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання” від 13.09.2016 р. №818.
 32. Наказ МФУ “Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” від 22.11.2004 р. №732.
 33. Наказ Державного казначейства України “Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання” від 18.12.2000 р. №130.
 34. Наказ Міністерства статистику України “Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів” від 21.06.1996 р. №193.
 35. Наказ Держкомстату України “Про затвердження типових первинної облікової документації зі статистики праці” від 05.12.2008 р. №489.
 36. Наказ Міністерства освіти і науки України “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26.09.2005 р. №557.
 37. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України “Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” від 5.10.2005 р. №308/519.
 38. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі.
 39. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом МФУ від 31.12.2013 р. № 1203.
 40. Положення “Про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням”, затверджене Постановою Правління НБУ від 05.11.2014 р. № 705
 41. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637.
 42. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом МФУ від 02.09.2014 р. №879.
 43. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом МФУ від 02.09.2014 р. №879.
 44. Порядок застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному сектор, затверджений наказом МФУ від 29.12.2015 р. № 1219 (застосовується з 01.01.2017 р.).
 45. Порядок складання, розгляду і затвердження й основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений Постановою КМУ від 28.02. 2002 р. № 228 (зі змінами та доповненнями).
 46. Порядок складання карток і книг аналітичного обліку суб’єктами державного сектору, затверджений Наказом МФУ від 29.06.2017 р. № 604.
 47. Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом МФУ від 22.06. 2012 р. №758.
 48. Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затверджений наказом МФУ від 02,04. 2014 р. №372.
 49. Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом МФУ від 24.12.2012 р. № 1407.
 50. Порядок казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, затверджений наказом МФУ від 21.07.2014 р. № 770.
 51. Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом МФУ від 02.03. 2012 р. №309.
 52. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.1996 р. № 116.
 53. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений Наказом КМУ від 22.01.1996 р. № 116.
 54. Порядок списання об’єктів державної власності, затвердженого Постановою КМУ від 08.11.2007 р. №1314.
 55. Порядок відчуження об’єктів державної власності, затвердженого Постановою КМУ від 06.06.2007 р. №803.
 56. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений Наказом КМУ від 22.01.1996 р. № 116.
 57. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений Постановою КМУ від 08.02.1995 р. №100.
 58. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений Постановою КМУ від 26.09.2001 р. №1266.
 59. Постанова КМУ від 16.01.2007 р. № 34 “Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 – 2015 роки”.
 60. Постанова КМУ “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” від 02.02.2011 р. №98.
 61. Постанова Правління НБУ “Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України” від 30.05. 2007 р № 200.
 62. Постанова КМУ “Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30.08.2002 р. №1298.
 63. Постанова КМУ “Питання оплати праці працівників державних органів” від 18.01.2017 р. №15.
 64. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця” від 26.06.2015 р. №440.
 65. Постанова КМУ “Про затвердження індексації грошових доходів населення” від 17.07.2003 р. № 1078.
 66. Постанова КМУ “Питання стипендіального забезпечення” від 12.07.2004 р. №882 (в редакції постанови КМУ від 28.12.2016 р. №1050).
 67. Типове положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим Постановою КМУ від 26.01.2011 р. №59.
 68. Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів регламентовано Наказом МФУ №44 від 24.01.2012 р.
 69. Порядок подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 зі змінами та доповненнями.
 70. Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений Наказом МФУ від 28.02.2017 р. № 307.
 71. Безверхий К.В. Облік у бюджетних установах. Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2021. – 312 с.
 72. Дідик А.М. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність: : навч. посібн. / А.М. Дідик, В.І. Лемішовський. – Львів: Видавництво “Апріорі”, 2017. – 1168 с.
 73. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік та оподаткування, кадри та зарплата, звітність. Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 1200 с.
 74. Атамас П.Й., Атамас О.П. Облік у бюджетних установах. Навчальний посібник. Пяте видання перероблене і доповнене. – Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 392 с.
 75. Лень В.С. Облік у бюджетних установах: навч. посібн. – 2-е вид., виправю / За заг. ред. Леня В.С. – Київ: “Каравела”, 2017. – 564 с.
 76. Лучко М.Р., Рожелюк В.М. Звітність установ державного сектору економіки. Навчальний посібник. -Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 180 с.
 77. Михайлов Л.Г., Телегунь М.І., Славкова О.П. бухгалтерський облік у бюджетних установах. Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової ліьератури, 2020. – 384 с.
 78. Юрченко О.Б. Облік і звітність у бюджетних установах : навч. посібн. / О.Б. Юрченко. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – 412 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус