Облік у бюджетних установах (6.030509 “Облік і аудит”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Юрченко О. Б.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКО-41сдоцент Юрченко О. Б.
ЕКО-42сдоцент Юрченко О. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Облік у бюджетних установах” є вивчення системи обліку та її особливостей в бюджетних установах і організаціях – розпорядниках бюджетних коштів.
Завданнями вивчення дисципліни “Облік у бюджетних установах” є:
– ознайомлення з особливостями обліку в бюджетній сфері, зокрема формами обліку, планом рахунків, первинними документами та обліковими реєстрами;
– вивчення складу витрат і доходів бюджетної установи; специфіки їх обліку;
– ознайомлення з принципами та формами грошових розрахунків в бюджетній сфері;
– вивчення складу необоротних та оборотних активів бюджетної установи та специфіки обліку операцій з їх руху;
– вивчення складу зобов’язань та особливостей їх обліку у бюджетній установі;
– ознайомлення з фондами бюджетної установи та методикою їх обліку;
– ознайомлення з пакетом звітності, що формується і подається бюджетною установою.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основи організації та принципи бухгалтерського обліку і звітності, форму обліку, План рахунків в бюджетних установах; класифікацію доходів і видатків установи, систему бухгалтерських рахунків з їх обліку, первинних документів, облікових реєстрів та звітності; види фінансово-розрахункових операцій, платіжних документів, облікових реєстрів, рахунків з обліку грошових коштів в казначействі; класифікацію необоротних активів установи, методи їх оцінки, шляхи надходження і вибуття, систему бухгалтерських рахунків з їх обліку, первинних документів, облікових реєстрів та звітності; класифікацію запасів установи, методи їх оцінки, шляхи надходження і вибуття, систему бухгалтерських рахунків з їх обліку, первинних документів, облікових реєстрів та звітності; порядок здійснення і документування та обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами у бюджетній установі, порядок списання простроченої заборгованості і відображення заборгованості у звітності; порядок нарахування і виплати заробітної плати, грошового забезпечення та стипендії; порядок розрахунків з Пенсійним фондом; систему бухгалтерських рахунків з обліку розрахунків з працівниками, стипендіатами та органами страхування, види первинних документів, облікових реєстрів та звітності за даними розрахунками; види власного капіталу бюджетної установи; порядок здійснення обліку та відображення у звітност фінансових результатів; поняття і види звітності бюджетної установи, порядок її формування, затвердження і подання.
вміти: критично аналізувати теоретичні аспекти бухгалтерського обліку, організувати облік за меморіально-ордерною формою, застосовувати рахунки бюджетного обліку; документувати операції з обліку доходів і звітності, відображати їх на бухгалтерських рахунках та у звітності бюджетної установи; документувати фінансово-розрахункові операції, відображати їх на бухгалтерських рахунках та у звітності бюджетної установи; документувати операції з руху необоротних активів, нараховувати знос, відображати операції з обліку необоротних активів на бухгалтерських рахунках та у звітності бюджетної установи; документувати операції з руху запасів установи, відображати операції з їх обліку на бухгалтерських рахунках та у звітності бюджетної установи; документувати операції з розрахунків з дебіторами і кредиторами установи, відображати операції з обліку заборгованості на бухгалтерських рахунках та у звітності бюджетної установи; документувати операції з обліку розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендій, відображати їх в систему бухгалтерських рахунків та звітності; відображати операції з обліку власного капіталу установи в системі первинних і зведених документів, бухгалтерських рахунків і звітності; формувати показники фінансової і бюджетної звітності.

Рекомендована література

1. Атмас П.Й. Облік у бюджетних установах. Навчальний посібник / П.Й. Атмас. 4-те видання. – К: Центр учбової літератури, 2012. – 414 с.
2. Михайлов М.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навчальний посібник / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова. – К: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.
3. Шара Є.Ю. Бухгалтерський облік в бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник / Є.Ю.Шара. – К: Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.
4. Шара Є. Ю. Звітність бюджетних установ: навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 360 с.
5. Лень В.С. Облік у бюджетних установах. Навчальний посібник / В.С.Лень. – 2 видання, випр. – К: Каравела, 2017. – 564 с.
6. Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України, № 2456-VI від 08.07.2010 р. (зі змінами і доповненнями). Електронний ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
7. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України” №996-ХІV від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями). Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/go/996-14‎.
8. Зміни до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затверджені наказом Міністерства фінансів України № 866 від 09.10.2013 р. Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/go/z1742-13.
9. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом МФУ № 333 від 12.03.2012 р. Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/go/z0456-12.
10. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом МФУ № 754 від 21.06.2012 р. Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/go/z0354-13.
11. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена Наказом ДКУ № 68 від 27.07.2000 р. Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0570-00‎.
12. Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 21 грудня 2016 року N 1127. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
13. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 23 січня 2015 року N 11. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
14. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 23 січня 2015 року N 11. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
15. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11 (із змінами внесеними наказом Мінфіну від 25.09.2015 р. № 840). Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
16. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 23 січня 2015 року N 11. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
17. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про бухгалтерську службу бюджетної установи ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. N 59. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
18. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 р. N 1541 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 р. N 1629). Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
19. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 “Консолідована фінансова звітність” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
20. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 “Фінансова звітність за сегментами” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
21. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.01.2012 N 52. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
22. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 12.10.2010 N 1202. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
23. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 “Нематеріальні активи” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 12.10.2010 N 1202. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
24. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 “Запаси” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 12.10.2010 N 1202. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
25. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 “Доходи” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
26. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 “Зміни облікових оцінок та виправлення помилок”
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
27. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 “Оренда” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
28. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 “Зменшення корисності активів” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
29. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 “Зобов’язання” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
30. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 “Інвестиційна нерухомість” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
31. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 “Вплив змін валютних курсів” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 11.08.2011 N 1022. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
32. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 “Будівельні контракти” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29.12.2011 N 1798. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
33. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 “Виплати працівникам” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29.12.2011 N 1798. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
34. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 “Фінансові інвестиції” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 18.05.2012 N 568. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
35. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 “Фінансові інструменти” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 18.05.2012 N 568. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
36. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 “Витрати” ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 18.05.2012 N 568. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
37. Податковий кодекс, затверджений Верховною Радою України № 2755-17 від 02.12.2010 р. Електронний ресурс: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17.
38. ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 31.12.2013 N 1203. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
39. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року N 1219 Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23 грудня 2016 року N 1135, від 13 червня 2017 року N 571. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
40. Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24 січня 2012 року N 44 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року N 44). Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
41. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року N 1219 Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року N 571. Електронний ресурс: https://buhgalter.com.ua/
42. Інші.

Інформаційні ресурси

https://buhgalter.com.ua – сайт для бухгалтерів бюджетних установ
www.google.com.ua, www.meta.ua, www.yandex. ua – пошукові ресурси
www.nau.kiev.ua – нормативні акти України
www.dinai.com – бізнес, документи, новини в Україні
www.azbookaeko.narod.ru – все для економіста і бухгалтера