Юрченко Олександра Богданівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oleksandra.yurchenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Людський капітал підприємства (його оцінка, розвиток); особливості обліку і звітності у бюджетних установах – суб”єктах державного сектору економіки; порядок формування фінансової звітності підприємств, аналіз її показників та ін.

Курси

Публікації

 1. Юрченко О.Б. Трансформація звичайної праці в людський капітал підприємства / О.Б. Юрченко // Збірник наукових праць «Соціально-економічні проб-леми сучасного періоду України. Регіональні особли-вості організації праці в умовах системної кризи». Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. – 2010. – с.480. – С.68-73.
 2. Юрченко О.Б. Організація обліку видатків бюджетних закладів охорони здоров’я на здійснення платних медичних послуг / О.Б. Юрченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Полтава: Редакційно-видавничий центр ПУЕТ. – 2011. – №5(50). Серія «Економічні науки». С. 319 – 324.
 3. Юрченко О.Б. Механізм формування доходів бюджету територіальних підрозділів Пенсійного фонду України та їх облік / О.Б. Юрченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.08. – 400 с. – С.326-332.
 4. Юрченко О.Б. Організація обліку видатків на оплату праці у державних закладах охорони здоров’я / О.Б. Юрченко // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики «Економічний аналіз». Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет. – 2012. – Випуск 10. – Частина 4. – с.446. – С.419-424.
 5. Юрченко О.Б. Теоретичні та методичні засади обліку доходів і видатків загального фонду бюджетних установ / О.Б. Юрченко // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». Хмельницький: Хмельницький національний університет. – 2012. – Випуск №5/21. Серія «Економічні науки» – С.83 – 88.
 6. Юрченко О.Б. Основні аспекти організації і регулювання оплати праці в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування / О.Б. Юрченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник наукових праць. Чернігів: ЧДТУ. – 2012. – Випуск №2. Серія «Економічні науки» – С.257-263.
 7. Юрченко О.Б. Розвиток людського капіталу підприємства під впливом організаційної культури / О.Б. Юрченко // Стратегія економічного розвитку України. Збірник наукових праць. Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана. Київ: КНЕУ. – 2013. – Випуск №33. – С. 70-75.
 8. Юрченко О.Б. Організація обліку видатків бюджетних установ за новою економічною класифікацією та їх відображення у звітності / О.Б. Юрченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013.Вип. 23.15. – С. 283-289.
 9. Юрченко О.Б. Аналіз існуючих підходів до моделювання вимірювання людського капіталу підприємства та його оцінка на підставі збалансованої карти результатів / О.Б. Юрченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. Вип. 24.09.
 10. Юрченко О.Б. Застосування етичних принципів в управлінні людськими засобами підприємства / О.Б. Юрченко //  Збірник наукових праць Львівського національного університету ім. І.Франка «Формування ринкової економіки». – Вип. 33, част.2. – Львів: Львівський національний університет ім. І.Франка, 2014. – С. 140-143 .
 11. Кріль Я.Я., Юрченко О.Б. Облік та оподаткування компенсації працівнику за використання.  Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. Тернопіль, 2016. № 10. С.  190-195.
 12.  Юрченко О.Б. Accounting of expenses (expenditures) in public institutions of the state sector of economy. Scince and society. Collection of scientific articles. Edizioni Magi, Roma, Italy, 2017.  246 – 251 p.
 13.  Юрченко О.Б. Особливості обліку основних засобів у бюджетних установах державного сектору економіки. Проблеми  теорії  та  практики  обліково-аналітичних  наук:  монографія  /  за  заг. ред.  д-ра екон. наук, проф. Олексія Ковалюка і канд. екон. наук, проф. Володимира Швеця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.  440 с.
 14. Головчак Г.В. Юрченко О.Б. Облік трансакційних витрат на ринку житлово-комунальних послуг України. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип.21. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018. С.55-59.
 15. Кріль Я.Я., Юрченко О.Б. Облік та оподаткування операцій щодо забезпечення одягом працівників підприємства.  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарств. Вип. 24.  Ужгород, 2019. С. 89-93.
 16. Головчак Г.В., Юрченко О.Б. Обліково-аналітичне забезпечення тарифної політики на ринку житлово-комунальних послуг України.  Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії» Вип. 38. Одеса, 2019. С.119-127.
 17. Юрченко О.Б.  Облік і звітність у бюджетних установах. Навчальний посібник.

  Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019.  412 с.

 18. Юрченко О.Б. Активи суб’єктів державного сектору економіки: поняття, класифікація та методичні засади організації обліку. Збірник наукових праць “Економічний простір”.Вип.161. Дніпро : ПДАБА, 2020. 154 с.

Біографія

ЮРЧЕНКО Олександра Богданівна (10.07.72 р., м. Львів) – економіст, кандидат економічних наук (Формування і розвиток людського капіталу машинобудівного підприємства, 2010), доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка (2011). Закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності” (1994). З березня1995 р. по жовтень1999 р. – викладач-стажист, асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Львівського державного університету імені Івана Франка. З листопада1999 р. по серпень 2002 р. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. З 01.09.2002 р. по червень 2011 р. – в.о. асистента, асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1.07.2011 р. – доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Автор 66 праць, з них 62 наукового та 4 навчально-методичного характеру, в т.ч. участь у колективних монографіях “Економіка логістичних систем” (Львів, 2009), “Проблеми  теорії  та  практики  обліково-аналітичних  наук”(2017). Автор навчального посібника “Облік і звітність у бюджетних установах”, 2019 р.

Перелік курсів:
1. Бухгалтерський облік
2. Звітність підприємства
3. Облік і звітність у державному секторі економіки

Методичні матеріали

Розклад