Юрченко Олександра Богданівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Людський капітал підприємства (його оцінка, розвиток); особливості обліку у бюджетних установах, перехід бюджетних установ на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі; порядок формування фінансової звітності підприємств, аналіз її показників та ін.

Курси

Публікації

  1. Юрченко О.Б. Трансформація звичайної праці в людський капітал підприємства / О.Б. Юрченко // Збірник наукових праць «Соціально-економічні проб-леми сучасного періоду України. Регіональні особли-вості організації праці в умовах системної кризи». Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. – 2010. – с.480. – С.68-73.
  2. Юрченко О.Б. Організація обліку видатків бюджетних закладів охорони здоров’я на здійснення платних медичних послуг / О.Б. Юрченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Полтава: Редакційно-видавничий центр ПУЕТ. – 2011. – №5(50). Серія «Економічні науки». С. 319 – 324.
  3. Юрченко О.Б. Механізм формування доходів бюджету територіальних підрозділів Пенсійного фонду України та їх облік / О.Б. Юрченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.08. – 400 с. – С.326-332.
  4. Юрченко О.Б. Організація обліку видатків на оплату праці у державних закладах охорони здоров’я / О.Б. Юрченко // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики «Економічний аналіз». Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет. – 2012. – Випуск 10. – Частина 4. – с.446. – С.419-424.
  5. Юрченко О.Б. Теоретичні та методичні засади обліку доходів і видатків загального фонду бюджетних установ / О.Б. Юрченко // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». Хмельницький: Хмельницький національний університет. – 2012. – Випуск №5/21. Серія «Економічні науки» – С.83 – 88.
  6. Юрченко О.Б. Основні аспекти організації і регулювання оплати праці в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування / О.Б. Юрченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник наукових праць. Чернігів: ЧДТУ. – 2012. – Випуск №2. Серія «Економічні науки» – С.257-263.
  7. Юрченко О.Б. Розвиток людського капіталу підприємства під впливом організаційної культури / О.Б. Юрченко // Стратегія економічного розвитку України. Збірник наукових праць. Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана. Київ: КНЕУ. – 2013. – Випуск №33. – С. 70-75.
  8. Юрченко О.Б. Організація обліку видатків бюджетних установ за новою економічною класифікацією та їх відображення у звітності / О.Б. Юрченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013.Вип. 23.15. – С. 283-289.
  9. Юрченко О.Б. Аналіз існуючих підходів до моделювання вимірювання людського капіталу підприємства та його оцінка на підставі збалансованої карти результатів / О.Б. Юрченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного уні-верситету України. Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. Вип. 24.09.

Біографія

ЮРЧЕНКО Олександра Богданівна (10.07.72 р., м. Львів) – економіст, кандидат економічних наук (Формування і розвиток людського капіталу машинобудівного підприємства, 2010), доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка (2011). Закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності” (1994). З березня1995 р. по жовтень1999 р. – викладач-стажист, асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Львівського державного університету імені Івана Франка. З листопада1999 р. по серпень 2002 р. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. З 01.09.2002 р. по червень 2011 р. – в.о. асистента, асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1.07.2011 р. – доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Автор 42 праць, з них 38 наукового та 4 навчально-методичного характеру, в т.ч. участь у колективній монографії “Економіка логістичних систем” (Львів, 2009).
Перелік курсів:
1. Бухгалтерський облік
2. Звітність підприємств
3. Облік у бюджетних установах

Розклад