Обліково-аналітичне забезпечення логістики підприємства (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Плиса З. П.ЕКОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКОМ-51сдоцент Плиса З. П.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни „Обліково-аналітичне забезпечення логістики підприємства” є отримання студентами, що навчаються за спеціальністю 8.03050901 – «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» необхідних теоретичних знань та набуття практичних навичок з обґрунтування концептуальних підходів до формування теоретичних і методичних основ обліково-аналітичного забезпечення логістики в мікроекономічних системах та набуття навичок з розробки адекватних сучасним умовам практичних рекомендацій щодо повнішого використання інформаційних можливостей обліково-аналітичної системи для прийняття своєчасних та ефективних рішень у господарській діяльності.
Предметом навчальної дисципліни „Обліково-аналітичне забезпечення логістики підприємства” є теорія і методологія формування обліково-аналітичного забезпечення логістики в мікроекономічних системах, орієнтованого на прийняття раціональних рішень менеджерами.
Об’єктом навчальної дисципліни „Обліково-аналітичне забезпечення логістики підприємства” є обліково-аналітичне забезпечення управління потоковими процесами в мікроекономічних системах.
Засвоївши курс, студент знатиме: зміст основних категорій дисципліни, її предмет, метод та задачі вивчення; етапи розвитку та сучасну концепцію обліково-аналітичного забезпечення логістичної системи підприємства; сутність логістикоорієнтованого підходу до організації облікового відображення і аналітичних оцінок ефективності операцій з матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємства; основні положення мікрологістики і системи їх використання на підприємствах; особливості організації обліково-аналітичного супроводу логістичного управління потоковими процесами підприємств.
Засвоївши курс, студент вмітиме: аналізувати повну вартість логістичних ланцюгів; проводити облік, здійснювати контроль в системі логістичного управління матеріальними запасами; розраховувати точку беззбитковості діяльності складу; визначити місце розміщення розподільчого складу на території, що обслуговується; розробляти маршрут, складати графік доставки товарів автомобільним транспортом та відображати ці логістичні операції в обліковій системі підприємства; розраховувати ефективність логістичної системи за обліковими показниками; відображати логістичні витрати в бухгалтерському обліку.

Рекомендована література

Основна

 1. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник. 2-е вид., випр. і доп. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 420 с.
 2. Плиса З. П., Плиса В.Й. Облік і аудит : навчальний посібник, третє видання, виправлене й доповнене. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 688 с.
 3. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти)]. [Третє видання, виправлене й доповнене]. К.: Каравела, 2019. 560 с.
 4. Плиса З. П., Плиса В.Й. Облік і аудит : навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 684 с.
 5. Гудзинський О.Д. Менеджмент та його обліково-аналітичне забезпечення. Київ. ІПК ДСЗУ,2019.
 6. Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства. Харків. ХНЕУ, 2017
 7. Ткачук Г.О. Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Монографія. Харків. ХНЕУ, 2019.
  Додаткова
 8. Плиса З. П., Плиса В.Й. Облік і аудит : навчальний посібник, друге видання. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2019. 686 с.
 9. Плиса В., Плиса З. Деконструкція підсистеми облікового забезпечення логістики підприємства. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2020. 404 с.
 10. Плиса В.Й., Плиса З.П. Формування підсистеми облікового забезпечення логістики підприємства. «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції»: збірник тез доповідей учасників IX Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / Ред. кол. Сарапіна О.А. та ін. Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2020. 307с. С.80-82.
 11. Плиса З.П. Організація облікового супроводу логістичного управління потоковими процесами у виробничо-збутових системах. Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів: Збірник тез науково-практичної конференції. – Львів: СПОЛОМ, 2015. С.146-148.
 12. Плиса З. Роль облікового процесу в забезпеченні безпеки логістичних операцій виробничо-збутових систем в Україні. Теорія та практика менеджменту безпеки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2017 року). Луцьк, 2017. – С. 93-94.
 13. Плиса З.П. Організація облікового супроводу логістичних операцій виробничо-збутових систем АПК України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / 2013. – № 1 (9). – 408 с. – С.266-271.
 14. Плиса З.П., Куцик П.О., Дрогобицький І.М., Скоп Х.І. Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства : Монографія. Львів: Растр-7, 2016. – 268 с.

Електронні навчальні видання

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
 2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
 3. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик БАЛАНС від ТОВ “Баланс-Клуб” – http://www.balance.dp.ua/index5.php
 4. Газета української бухгалтерії: право, податки, консультації. – http://www.buhgalteria.com.ua
 5. Дебет Кредит – Український бухгалтерський тижневик. – http://www.dtkt.com.ua
 6. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. – http://www.ufpaa.org

Матеріали

Анотація ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус