Обліково-аналітичне забезпечення логістики підприємства (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Плиса З. П.ЕКОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКОМ-51сдоцент Плиса З. П.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни „Обліково-аналітичне забезпечення логістики підприємства” є отримання студентами, що навчаються за спеціальністю 8.03050901 – «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» необхідних теоретичних знань та набуття практичних навичок з обґрунтування концептуальних підходів до формування теоретичних і методичних основ обліково-аналітичного забезпечення логістики в мікроекономічних системах та набуття навичок з розробки адекватних сучасним умовам практичних рекомендацій щодо повнішого використання інформаційних можливостей обліково-аналітичної системи для прийняття своєчасних та ефективних рішень у господарській діяльності.
Предметом навчальної дисципліни „Обліково-аналітичне забезпечення логістики підприємства” є теорія і методологія формування обліково-аналітичного забезпечення логістики в мікроекономічних системах, орієнтованого на прийняття раціональних рішень менеджерами.
Об’єктом навчальної дисципліни „Обліково-аналітичне забезпечення логістики підприємства” є обліково-аналітичне забезпечення управління потоковими процесами в мікроекономічних системах.
Засвоївши курс, студент знатиме: зміст основних категорій дисципліни, її предмет, метод та задачі вивчення; етапи розвитку та сучасну концепцію обліково-аналітичного забезпечення логістичної системи підприємства; сутність логістикоорієнтованого підходу до організації облікового відображення і аналітичних оцінок ефективності операцій з матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємства; основні положення мікрологістики і системи їх використання на підприємствах; особливості організації обліково-аналітичного супроводу логістичного управління потоковими процесами підприємств.
Засвоївши курс, студент вмітиме: аналізувати повну вартість логістичних ланцюгів; проводити облік, здійснювати контроль в системі логістичного управління матеріальними запасами; розраховувати точку беззбитковості діяльності складу; визначити місце розміщення розподільчого складу на території, що обслуговується; розробляти маршрут, складати графік доставки товарів автомобільним транспортом та відображати ці логістичні операції в обліковій системі підприємства; розраховувати ефективність логістичної системи за обліковими показниками; відображати логістичні витрати в бухгалтерському обліку.

Рекомендована література

1. Кальченко А.Г. Логістика: Підруч.- К.: КНЕУ, 2006. – 284 с.
2. Крикавський Є. Логістика. Для економістів: Підруч. – Львів: Вид-во Нац.університету «Львівська політехніка», 2004. – 448с.
3. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підруч. – Львів. «Львівська політехніка», 2006. – 456 с.
4. Крикавський Є.В. Логістичне управління. – Л.: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005 – 683 с.
5. Ларіна Р.Р. Логістика: Навчальний посібник. – Д.: ВІК, 2005. –335 с.
6. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навч. посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Київ: Каравела, 2010. – 480 с.
7. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навч. посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – [Друге видання]. – Київ: Каравела, 2011. – 520 с.
8. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2011. – 420 с.
9. Плиса В. Й. Бухгалтерський облік: Довідник. / В. Й. Плиса, З. П. Ріль – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 200 с.
10. Плиса В. Й. Схеми балансових конструкцій: балансові теорії і міжнародна практика / В.Й. Плиса, З.П. Плиса // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 41. – 2009. – С.492-500.
11. Плиса З. Організація облікового супроводу логістичних операцій виробничо-збутових систем / З. Плиса // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 21. – Львів, 2010. – С. 383-386.
12. Плиса З. П. Балансові конструкції: економічна природа, зміст та історія розвитку / З.П. Плиса // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія „Економіка” : збірник наукових праць – Вип. 2(2). – 2014. – С.143-148.
13. Плиса З. П. Організація облікового супроводу логістичних операцій виробничо-збутових систем АПК України /З.П. Плиса – Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2012. – № 1 (9)– 408 с. – С. 266 – 271.