Плиса Зоряна Петрівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: zoriana.plysa@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Бухгалтерський облік, аудит, логістика, страхування, фінансовий аналіз.

Курси

Публікації

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Електронні навчальні видання

Науковий студентський збірник

Підручники

 1. Плиса В. Й., Плиса З.П. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2023.  302 с.
 2. Плиса В. Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік : Підручник. Друге видання, виправлене й доповнене. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 420 с.
 3. Плиса В. Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік : Підручник. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2013. – 420 с.

Навчальні посібники

 1. Плиса В.Й., Плиса З.П. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. – 200 с.
 2. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. Третє видання, виправлене і доповнене.   / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ: Каравела,2019. – 560 с.
 3. Плиса В.Й., Плиса З.П. Облік і аудит : Навчальний посібник. Друге видання. Львів: Видавництво ННВК “АТБ”, 2018. 686 с.
 4. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-85 від 14.01. 2008 року) / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ: Каравела,2010. – 480 с.
 5. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. Друге видання. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-85 від 14.01. 2008 року)  / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ: Каравела,2011. – 520 с.
 6. Плиса В.Й., Плиса З.П. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2017. – 200 с.
 7. Плиса В.Й., Плиса З.П. Облік і аудит : Навчальний посібник. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 684с.
 8. Плиса В.Й., Плиса З.П. Облік і аудит : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Львів, 2017. – 20 с. 

Монографії

 1. Плиса В., Плиса З., Плиса М. Антисипативне управління діяльністю страховика: цільові орієнтири, інформаційне забезпечення, технологія та інструментарій. Modern foundations of economics, management and tourism: collective monograph – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2022. 650 р. Р.р.364-372 Available at: DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.4 (10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.4.6.1). [ISBN – 979-8-88757-558-2].
 2. Куцик П.О., Дрогобицький І.М., Плиса З.П., Скоп Х.І. Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства : Монографія. / П.О. Куцик, І.М. Дрогобицький, З.П. Плиса, Х.І. Скоп. – Львів: Растр-7, 2016. – 268 с.

 Довідники

 1. Плиса В.Й., Ріль З.П. Бухгалтерський облік: Довідник.  Львів: Видавництво ННВК „АТБ”,2009.  200 с.

Статті

 1. Плиса В., Плиса З. Цільові орієнтири, технологія та інформаційне забезпечення антисипативного управління мікрологістичною системою. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Випуск 63. С. 157–168. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.63.0.6313 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/issue/viewIssue/539/53
 2. Плиса В., Плиса З., Рудніцькі Я. Бухгалтерський облік логістичних витрат на організацію виробництва та управління ним в обліково-аналітичному забезпеченні мікрологістичної системи. Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві (SocioEconomic Relations in the Digital Society). 2023. № 3(45). С. 41–51. DOI: https://doi.org/10.55643/ser.3.45.2022.468
 3. Плиса В., Плиса З., Плиса М. Бухгалтерський облік логістичних витрат на постачання у системі обліково-аналітичного забезпечення логістики підприємства. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Випуск 62. С. 157–165 DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6212
 4. Плиса В., Плиса М., Плиса З. Управління ризиками у сфері електронних страхових послуг. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 60. С. 86-104. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.60.0.6008
 5. Плиса В.Й., Плиса З.П. Проблеми формування механізму правового регулювання, організаційної структури та фінансового забезпечення системи суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні. Економіка та суспільство. 2019. № 20. C. 710-720. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/20_2019.pdf. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2019-20-92
 6. Плиса В., Плиса З. Система суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні: правове регулювання, організаційна структура та фінансове забезпечення /В. Плиса, З. Плиса // Формування ринкової економіки в Україні. – 2018. – № 40. Частина 2. – C. 103-114.
 7. Плиса В., Плиса З. Проблеми забезпечення якості аудиту в Україні. /В. Плиса, З. Плиса // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2017. – Вип.  – С. 218-224.
 8. Плиса З.П. Особливості бухгалтерського обліку розрахунків за виплатами працівникам підприємства. / З.П. Плиса, М.М. Крецул // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2017. – Вип.52. – С.100-104.
 9. Плиса З. Обліковий супровід аутсорсингу в логістиці / З.Плиса //Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – №  Частина 2. – С.126-132.
 10. Plysa V.Yo., PlysaZ. P. State regulation of insurance market of Ukraine in globalizing world insurance the spaces / V. Yo. Plysa, Z. P. Plysa // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – 256 p. – P. 153-156.
 11. Плиса З. П. Балансові конструкції: економічна природа, зміст та історія розвитку. / З. П. Плиса // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2014. – №  – С.143-148. (Фахове видання). [Видання включено до міжнародних наукометричних баз даних: Scientific Journal Impact Factor (SJIF), CiteFactor (США), Research Bible (Японія)].
 12. Плиса В.Й., Плиса З.П. Антикризове управління діяльністю страховика /В.Й. Плиса, З.П. Плиса. //Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.3. – С.221-226.
 13. Плиса В.Й., Плиса З.П. Модель державного регулювання страхового ринку в України. /В.Й. Плиса, З.П. Плиса. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.10. – С.209-215.
 14. Плиса З. Організація облікового супроводу логістичних операцій виробничо-збутових систем / З. Плиса. // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 21. – Львів, 2010. – С. 383-386.
 15. Плиса З.П. Організація облікового супроводу логістичних операцій виробничо-збутових систем АПК України / З.П. Плиса – Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. В.А.Рульєва. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. – № 1 (9). – 408 с. – С.266-271.
 16. Плиса В.Й., Плиса З.П. Схеми балансових конструкцій: балансові теорії і міжнародна практика /В.Й.Плиса, З.П. Плиса. // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 41. – 2009. – С.492-500.
 17. Плиса В., Ріль (Плиса) З. Організаційно-економічний механізм антикризового управління фінансовою стійкістю страховика //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 31. – 2002. – С.98-113.
 18. Плиса В., Ріль (Плиса) З. Інноваційно-інвестиційний ринок України в умовах глобалізації //Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів /За ред. Є.В.Мниха. – Львів: Інтереко,2002. – С.261-271. (Формування ринкової економіки в Україні. – Спецвипуск 11).

Тези

 1. Плиса В.Й., Плиса З.П. Антисипативне управління діяльністю страховика: цільові орієнтири, технологія та інструментарій. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 08 грудня 2022 р.) Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С.99-100. [ISBN 978-966-990-060-9].
 2. Плиса В.Й., Плиса З.П., Плиса М.В. Управління ризиками цифрової трансформації бізнес-процесів страховика: методи, технологія та принципи. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, Україна, 12 травня 2022 р. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 244-249.
 3. Плиса В.Й., Плиса З.П., Плиса М.В. Управління ризиками цифрової трансформації бізнес-процесів страховика: методи, технологія та принципи. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 12 травня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 244-249.
 4. Плиса З.П., Плиса В.Й. Управління ризиками інтеграції цифрових технологій у бізнес-процеси страховика. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Кропивницький, Україна, 17 грудня 2021 р. Кропивницький : ЦНТУ, 2021. С. 240-243.
 5. Плиса В.Й., Плиса М.В., Плиса З.П. Методи, технологія та принципи управління ризиками цифрової трансформації бізнес-процесів страхової компанії. Проривні інновації на страховому ринку України : Збірник матеріалів V Міжн. науково-практичної інтернет-конференції, Київ, Україна, 27 жовтня 2021 р. Київ: КНЕУ, 2021. С. 231-235.
 6. Плиса З.П., Данилишин І.В. Деконструкція фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2021 р.). Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. Чернівці, 2021. C. 330-334.
 7. Плиса З.П. Павлусів Х.П. Цільові орієнтири внутрішнього аудиту в системі управління прямими витратами підприємства. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2021 р.). Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. Чернівці, 2021. C. 343-346.
 8. Плиса В.Й., Плиса З.П. Деконструкція підсистеми облікового забезпечення логістики підприємства. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. Ексклюзив-Систем. Кропивницький, C. 266-268.
 9. Плиса З. П., Данилишин І. Внутрішній аудит фінансових результатів діяльності підприємства. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. Ексклюзив-Систем. Кропивницький, C. 117-119.
 10. Плиса З. П., Павлусів Х.П. Внутрішній аудит в системі управління прямими витратами підприємства. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. Ексклюзив-Систем. Кропивницький,    C. 260-262.  
 11. Плиса В.Й., Плиса З.П. Облікове забезпечення операцій в мікрологістичних системах. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку : Збірник матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 грудня 2020 р.). Київ, КНЕУ, 2020. 103-105.
 12. Плиса З. Роль облікового процесу в забезпеченні безпеки логістичних операцій виробничо-збутових систем в Україні. Теорія та практика менеджменту безпеки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2017 року) / Відповідальний редактор проф. Л. М. Черчик. Луцьк, 2017. С. 93-94.
 13. Плиса В.Й. Проблеми державного регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава 19 жовтня 2017 року) – Полтава: ПУЕТ, 2017. – 407 с. – C.340-342.
 14. Плиса З.П. Організація облікового супроводу логістичного управління потоковими процесами у виробничо-збутових системах. Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів : Збірник тез науково-практичної конференції, присвяченої науковій діяльності професора Івана Романовича Михасюка.  Львів: СПОЛОМ, 2015.  С.146-148.
 15. Плиса В. Стратегії розвитку страхового ринку в економічній системі України /В. Плиса, З. Ріль (Плиса) Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік: матеріали науково-практичної конференції. – Ч. І. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – С.202-205.
 16. Ріль З.П. Інформаційне забезпечення логістичного управління матеріальними потоками підприємства //Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 24-25 жовтня 2003 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С.225-227.

Біографія

ПЛИСА Зоряна Петрівна (10.І.1973, м. Моршин Львів. обл.) – економіст, канд. екон. наук (Організаційно-економічний механізм логістичного управління матеріальними потоками в умовах перехідної економіки України, 2000), доц. (2002). Закінчила екон. ф-т Львів. ун-ту (1995). У 1995–96 викладач-стажист, 1997–2001 асист., з 2001 доц. каф. бух. обліку і аудиту Львів. ун-ту.
Бл. 60 праць, зокр., “Бухгалтерський облік: Підручник” (Львів, 2013, 2020),“Бухгалтерський облік: Навчальний посібник” (К., 2010, 2011, 2019),  “Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник” (2017, 2020), “Облік і аудит: Навчальний посібник” (2018, 2020), “Бухгалтерський облік: Довідник” (Львів, 2009), “Управлінський облік: Практикум” (Львів, 2000), “Основні поняття і терміни бухгалтерського обліку: Довідник” (Львів, 2003), “До питання про регіональні логістичні системи управління матеріальними потоками” (Львів, 1998); “Організаційно-економічний механізм логістичного управління матеріальними потоками в умовах перехідної економіки” (Львів, 2001), “Схеми балансових конструкцій: балансові теорії і міжнародна практика” (Львів, 2009), “Організація облікового супроводу логістичних операцій виробничо-збутових систем” (Львів, 2010), “Еволюція балансових теорій” (Львів, 2011), “Балансові конструкції: економічна природа, зміст та історія розвитку” (Мукачеве, 2014).

Нагороди

11 жовтня 2018 року. Грамота за перше місце посібника “Облік і аудит” у конкурсі “Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2017-2018 навчального року”.

 

Методичні матеріали

 • Плиса З.П. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік і оподаткування” для студентів економічного факультету заочної форми навчання спеціальності 076 – „ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Частина 1„Основи теорії бухгалтерського обліку”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 35с.
 • Плиса В.Й., Плиса З.П. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни „Організація бухгалтерського обліку” для студентів економічного факультету спеціальності 071 – „Облік і оподаткування”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 19с.
 • Плиса З.П. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни „Облік і аудит” для студентів економічного факультету заочної форми навчання спеціальності 073 – „Менеджмент”. Частина 1 „Теорія бухгалтерського обліку”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 27с.
 • Плиса В.Й., Ріль (Плиса) З.П. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу “Звітність промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.050106 – облік і аудит.  Частина 1. Фінансова звітність підприємства. – Львів: Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів Міністерства промислової політики України, 2002. – 56 с.
 • Плиса В.Й., Ріль (Плиса) З.П. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24 с.
 • Плиса В.Й., Ріль (Плиса) З.П. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24 с.
 • Плиса В.Й., Ріль (Плиса) З.П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2006. – 22 с.
 • Плиса В.Й., Плиса З.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2011. – 23 с.
 • Плиса В.Й., ПлисаЗ.П. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів економічного факультету спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»). – Львів, 2016. – 19 с.
 • Плиса В.Й., Плиса З.П. Облік і аудит. Навчальний посібник. Львів. ЛНУ імені Івана Франка, 2017.
 • Плиса В.Й., Плиса З.П. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. Львів. Видавництво ННВК АТБ, 2020
 • Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. Киїів, Каравела. 2019. 560 с.
 • Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік Підручник. Львів. ННКВ АТБ, 2020

Розклад