Плиса Зоряна Петрівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: zoriana.plysa@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

бухгалтер. облік, аудит, логістика, страхування, фінансовий аналіз.

Курси

Публікації

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Підручники та навчальні посібники

 1. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-85 від 14.01. 2008 року) / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ: Каравела,2010. – 480 с.
 2. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. Друге видання. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-85 від 14.01. 2008 року)  / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ: Каравела,2011. – 520 с.
 3. Плиса В. Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік : Підручник. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2013. – 420 с.
 4. Плиса В.Й., Плиса З.П. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2017. – 200 с.
 5. Плиса В.Й., Плиса З.П. Облік і аудит : Навчальний посібник. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 684 с.
 6. Плиса В.Й., Плиса З.П. Облік і аудит : Навчальний посібник. Друге видання. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК “АТБ”, 2018. – 686 с.
 7. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. Третє видання, виправлене і доповнене.   / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ: Каравела,2019. – 560 с.
 8. Плиса В.Й., Плиса З.П. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. – 200 с.
 9. Плиса В. Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік : Підручник. Друге видання, виправлене й доповнене / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. – 420 с.
 10. Плиса В.Й., ПлисаЗ.П. Облік і аудит : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Львів, 2017. – 20 с. 

Монографії

 1. Куцик П.О., Дрогобицький І.М., Плиса З.П., Скоп Х.І. Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства : Монографія. / П.О. Куцик, І.М. Дрогобицький, З.П. Плиса, Х.І. Скоп. – Львів: Растр-7, 2016. – 268 с.

 

Довідники

 1. Плиса В.Й., Ріль З.П. Бухгалтерський облік: Довідник. / В.Й. Плиса, З.П. Ріль. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”,2009. – 200 с.

 

Статті

 1. Плиса В., Ріль (Плиса) З. Організаційно-економічний механізм антикризового управління фінансовою стійкістю страховика //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 31. – 2002. – С.98-113.
 2. Плиса В., Ріль (Плиса) З. Інноваційно-інвестиційний ринок України в умовах глобалізації //Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів /За ред. Є.В.Мниха. – Львів: Інтереко,2002. – С.261-271. (Формування ринкової економіки в Україні. – Спецвипуск 11).
 3. Плиса В.Й., Плиса З.П. Схеми балансових конструкцій: балансові теорії і міжнародна практика /В.Й.Плиса, З.П. Плиса. // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 41. – 2009. – С.492-500.
 4. Плиса В.Й., Плиса З.П. Антикризове управління діяльністю страховика /В.Й. Плиса, З.П. Плиса. //Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.3. – С.221-226.
 5. Плиса В.Й., Плиса З.П. Модель державного регулювання страхового ринку в України. /В.Й. Плиса, З.П. Плиса. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.10. – С.209-215.
 6. Плиса З. Організація облікового супроводу логістичних операцій виробничо-збутових систем / З. Плиса. // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 21. – Львів, 2010. – С. 383-386.
 7. Плиса З.П. Організація облікового супроводу логістичних операцій виробничо-збутових систем АПК України / З.П. Плиса – Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. В.А.Рульєва. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. – № 1 (9). – 408 с. – С.266-271.
 8. Плиса З. П. Балансові конструкції: економічна природа, зміст та історія розвитку. / З. П. Плиса // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2014. – №  – С.143-148. (Фахове видання). [Видання включено до міжнародних наукометричних баз даних: Scientific Journal Impact Factor (SJIF), CiteFactor (США), Research Bible (Японія), РИНЦ].
 9. Plysa V.Yo., PlysaZ. P. State regulation of insurance market of Ukraine in globalizing world insurance the spaces / V. Yo. Plysa, Z. P. Plysa // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – 256 p. – P. 153-156.
 10. ПлисаЗ. Обліковий супровід аутсорсингу в логістиці / З.Плиса //Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – №  Частина 2. – С.126-132. (Фахове видання).
 11. ПлисаЗ.П. Особливості бухгалтерського обліку розрахунків за виплатами працівникам підприємства. / З.П. Плиса, М.М. Крецул // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2017. – Вип.52. – С.100-104. (Фахове видання).
 12. Плиса В., Плиса З. Проблеми забезпечення якості аудиту в Україні. /В. Плиса, З. Плиса // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2017. – Вип.  – С. 218-224. (Фахове видання).
 13. Плиса В., Плиса З. Система суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні: правове регулювання, організаційна структура та фінансове забезпечення /В. Плиса, З. Плиса // Формування ринкової економіки в Україні. – 2018. – № 40. Частина 2. – C. 103-114. (Фахове видання).

Тези

 1. Плиса В., Плиса З. Деконструкція підсистеми облікового забезпечення логістики підприємства. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2020. – 404 с.
 2. Ріль З.П. Інформаційне забезпечення логістичного управління матеріальними потоками підприємства //Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 24-25 жовтня 2003 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С.225-227.
 3. Плиса З.П. Організація облікового супроводу логістичного управління потоковими процесами у виробничо-збутових системах / З.П. Плиса. – Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів: Збірник тез науково-практичної конференції, присвяченої науковій діяльності професора Івана Романовича Михасюка. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – С.146-148.
 4. Плиса З. Роль облікового процесу в забезпеченні безпеки логістичних операцій виробничо-збутових систем в Україні / З. Плиса Теорія та практика менеджменту безпеки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2017 року) / Відповідальний редактор проф. Л. М. Черчик – Луцьк, 2017. – С. 93-94.
 5. ПлисаВ.Й. Проблеми державного регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава 19 жовтня 2017 року) – Полтава: ПУЕТ, 2017. – 407 с. – C.340-342.
 6. Плиса В. Стратегії розвитку страхового ринку в економічній системі України /В. Плиса, З. Ріль (Плиса) Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік: матеріали науково-практичної конференції. – Ч. І. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – С.202-205.

Біографія

ПЛИСА Зоряна Петрівна (10.І.1973, м. Моршин Львів. обл.) – економіст, канд. екон. наук (Організаційно-економічний механізм логістичного управління матеріальними потоками в умовах перехідної економіки України, 2000), доц. (2002). Закінчила екон. ф-т Львів. ун-ту (1995). У 1995–96 викладач-стажист, 1997–2001 асист., з 2001 доц. каф. бух. обліку і аудиту Львів. ун-ту.
Бл. 60 праць, зокр., “Бухгалтерський облік: Підручник” (Львів, 2013, 2020),“Бухгалтерський облік: Навчальний посібник” (К., 2010, 2011, 2019),  “Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник” (2017, 2020), “Облік і аудит: Навчальний посібник” (2018, 2020), “Бухгалтерський облік: Довідник” (Львів, 2009), “Управлінський облік: Практикум” (Львів, 2000), “Основні поняття і терміни бухгалтерського обліку: Довідник” (Львів, 2003), “До питання про регіональні логістичні системи управління матеріальними потоками” (Львів, 1998); “Організаційно-економічний механізм логістичного управління матеріальними потоками в умовах перехідної економіки” (Львів, 2001), “Схеми балансових конструкцій: балансові теорії і міжнародна практика” (Львів, 2009), “Організація облікового супроводу логістичних операцій виробничо-збутових систем” (Львів, 2010), “Еволюція балансових теорій” (Львів, 2011), “Балансові конструкції: економічна природа, зміст та історія розвитку” (Мукачеве, 2014).

Нагороди

11 жовтня 2018 року. Грамота за перше місце посібника “Облік і аудит” у конкурсі “Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2017-2018 навчального року”.

Методичні матеріали

 • Плиса В.Й., Ріль (Плиса) З.П. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу “Звітність промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.050106 – облік і аудит.  Частина 1. Фінансова звітність підприємства. – Львів: Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів Міністерства промислової політики України, 2002. – 56 с.
 • Плиса В.Й., Ріль (Плиса) З.П. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24 с.
 • Плиса В.Й., Ріль (Плиса) З.П. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24 с.
 • Плиса В.Й., Ріль (Плиса) З.П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2006. – 22 с.
 • Плиса В.Й., ПлисаЗ.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2011. – 23 с.
 • Плиса В.Й., ПлисаЗ.П. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів економічного факультету спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»). – Львів, 2016. – 19 с.
 • Плиса В.Й., Плиса З.П. Облік і аудит. Навчальний посібник. Львів. ЛНУ імені Івана Франка, 2017.
 • Плиса В.Й., Плиса З.П. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. Львів. Видавництво ННВК АТБ, 2020
 • Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. Киїів, Каравела. 2019. 560 с.
 • Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік Підручник. Львів. ННКВ АТБ, 2020

Розклад