Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Швець В. Є.ЕКо-31с, ЕКо-32с, ЕКо-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКо-31сдоцент Швець В. Є.
ЕКо-32сдоцент Швець В. Є.
ЕКо-33сдоцент Швець В. Є.

Опис курсу

Мета дисципліни: ознайомити студентів з основами організації та функціонування обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання у різних сферах діяльності та форм власності в Україні. Дисципліна “Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання” є дисципліною вільного вибору студента циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки для освітньої наукової програми з підготовки бакалавра, яка викладається в 6-му семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Зміст дисципліни: Запропонований курс має прикладне спрямування, так як дає змогу студентам ознайомитися з основами організації та функціонування обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання у різних сферах діяльності та форм власності в Україні, визначити зміст, правове забезпечення та методичні основи кожної підсистеми: облікової, аналітичної, контрольно-аудиторської.
Серед основних проблемних питань дисципліни: принципи сприйняття та порядок відображення в обліку та звітності на прикладі підприємства господарських операцій, організація економічного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів, організація та методика контрольно-аудиторської роботи з урахуванням форм оподаткування.
Досягнення даної мети передбачає вирішення наступного кола завдань:
Знати:
– основні етапи виникнення та розвитку обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання;
– нормативно-правове забезпечення діяльності обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні;
– методи застосовувані в обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання;
– методику функціонування облікової підсистеми в ОАС СГ;
– методику проведення аналізу та контролю в обліково-аналітичних системах суб’єктів господарювання;
Вміти:
– застосовувати методи обліку, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання;
– відображати господарські операції в обліковій підсистемі;
– проводити аналіз активів, капіталу і зобов’язань підприємств;
– проводити внутрішній контроль діяльності суб’єктів господарювання;
– оформлювати результати контролю діяльності суб’єктів господарювання.
Оволодіння знаннями з навчальної дисципліни “Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання” досягається шляхом прослуховування та вивчення лекційного курсу (16 год.) та виконанням практичних завдань (16 год.). Для виконання практичних завдань студент займається самостійною роботою (58 год.), яка полягає в опрацюванні нормативно-правових джерел і спеціальної літератури з даної дисципліни, оволодіння навиками у розумінні фахової підготовки та набуття розуміння майбутніх компетенцій, які відповідають обраній дисципліні. Інвестори, кредитори та інші представники ділових кіл використовують для прийняття рішень дані обліку і звітності, спираючись на компетентність їх виконавців.
Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом усного опитування і успішного завершення практичних завдань. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, який проводиться шляхом письмового тестування.
Теоретичною основою дисципліни “Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання” є дисципліни “Інформатика”, “Мікроекономіка”, “Теорія бухгалтерського обліку”, “Правознавство” знання яких забезпечує розуміння сутності обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в умовах застосування комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.

Рекомендована література

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 року № 996–XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/ main.cgi?nreg=996–14
2. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/.
3. Кодекс законів про працю України від 10.09.96 р. № 357/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgibin/laws/main.cgi?nreg=32208&p=1244804203896533.
4. Податковий Кодекс України: прийнятий Верховною Радою України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=241.
5. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. № 108/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgibin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95%E2%F0.
6. Закон України “Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ /laws/main.cgi?nreg=504%2F96%E2%F0&p=1244804203896533.
7. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.03 р. № 1058-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1058-15&p=1244804203896533.
8. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.01 р. № 2240-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg =224014&p=1244804203896533
9. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.00 р. № 1533-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgibin/laws/main.cgi?nreg=153314&p=1244804203896533.
10. Закон України “Про страхові тарифи на загально-обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.01 р. № 2272-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2272-14.
11. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (25–26 березня 2005 р.) / За ред. В. Є.Швеця. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – Інтереко. – № 15. – Ч. ІІ. – 2005. – 774 с.
12. Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 35-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (16–17 травня 2006 р). – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – Ч. 1. – 296 с.
13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=z0918–04.
14. План рахунків бухгалтерського обліку банків : затверджений постановою правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 280 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=z0918–04.
15. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку : затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0168-95.
16. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Ковалюка і канд. екон. наук, проф. В. Швеця. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 440 с.
17. Максімова В.Ф. Класифікація внутрішнього економічного корпоративного контролю / В.Ф. Максімова // Вісник Львівської комерційної академії. – Сер.: Економічна. – Вип. 16. – Львів: Львівська комерційна академія, 2004. – С. 316-323.
18. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник / Є.В. Мних. – К.: Знання, 2011. – 630 с.
19. Швець В. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. Підручник. – Київ: Каравела, 2008. – 240 с.
20. Швець В. Є. Досвід моделювання облікового процесу у працях українських вчених (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) // Вісник Київ. нац. торговельно-економічного у-ту. – K., 2008. – № 5. – С. 28–36.
21. Швець В. Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні : монографія / Володимир Швець. − Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 448 с.
22. Швець В. Є. Експоненціальність та історизм у прогнозуванні розвитку обліково-аналітичних наук / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ столітті”, м. Житомир, 6-7 листопада 2015 р. Житомир : ЖДТУ, 2015. – С. 106-108.
23. Швець В. Досвід формування вимог до аудитора в Україні / “Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин” : Тези доп. міжнародної науково-практичної конф. – Київ : КНТУ, 2016. – С. 52-54.
24. Швець В. Є. Кодифікація рахунків бухгалтерського обліку Ревізійним союзом українських кооператив / В. Є. Швець // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2017. – №862. – С. 274-280.
25. Швець В. Теоретико-методологічні основи формування обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні // Збірник наук.праць ЛНУ ім. І. Франка: Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 37, частина 2. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 246-252.
26. Швець В. Базові принципи етики бухгалтера і аудитора в сучасній інформаційній економіці / Володимир Швець // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Мат-ли міжн. наук.-практ. конф. (19-21 жовтня 2017 р.) – Львів: Левада, 2017. – С. 77-80.
27. Швець В. Фінансова звітність «Дніпросоюзу» в УНР (з нагоди 100-ліття суб’єкту суспільного інтересу) // Вісник Житомир. держ. технолог. ун-ту : Сер. економічні науки. № 4 (82) – Житомир: ЖДТУ, 2017. – С. 65–71.
28. Швець В. Українська парадигма обліку, аналізу і контролю в умовах надзвичайних ситуацій / Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С. 116-119.
29. Швець В. Є., Павлік І. Є. Досвід оцінювання земельних ресурсів у Катеринославській губернії на початку ХХ століття / Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – С. 697-701.
30. Швець В.Є. Діяльність банківського сектору України в умовах надзвичайних ситуацій / Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІV міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 80-річчя Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», 21 травня 2020 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». — Львів, 2020. – С. 74-76.

Допоміжна література.
1. Швець В. Роль М. Грушевського у формуванні обліково-аналітичної системи Наукового товариства ім. Шевченка (з нагоди 150-ліття від дня народження М. Грушевського) // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євро інтеграційних процесів : Зб. матеріалів ІV Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 110-річчю ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана та 20-річчю Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України ; 25 листоп. 2016 р. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 136-138.
2. Shvets V., Pavlik I. Formation of the basic principles of ethics for specialists of accounting and analytical sciences in modern information economics / Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки №2 (84) – Житомир, 2018. – 39-44с.
3. Shvets, V. Some aspects of the Ukrainian-Polish cross-border cooperation in the field of control for the conservation of cultural and historical values / Contemporaary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation // Publication of the Scientific Papers of the International Scientifik Conference. Center of Europian Projects, Warsaw 2017. P. 15-37.
4. Zabolotskyy, T., Vitlinskyy, V., Shvets, V. (Ukraine). Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study. Economic Annals-XXI: Volume 174, Issue 11-12 December 28, 2018. P. 43-50. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V174-07
5. Shvets, V., Pelehk, U. Perspektives of application of the Polish-Ukrainian historical heritage experience in banking sektor / Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian Cooperation // Publication of the Scientific Papers of the International Scientifik Conference. Center of Europian Projects, Warsaw 2018. P. 217-239.
6. Швець В. Є. Обліково-аналітичні документи армії Української Народної Республіки / Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств: колективна монографія – за ред.проф. Куцика П.О. та проф. Пилипенка Л.М. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2019. – С. 69-89.
7. Shvets V. Accounting and analytical problems of cultural heritage security in polish-ukrainian cross-border cooperation. EEM All Volumes and Issues Volume 7, Number 1, 2020, URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/apr/21264/200262maketvosstanovlen- 35-48.
8. Shvets V. Accounting Book of the Lviv Mint (1656–1657) as a Source of Accounting and Analytical Experience in Managing Business Entities in Emergencies EEM. 2020; Volume 7, Number 2 : pp. 33 – 45. URL: http://science.lpnu.ua/eem/all-volumes-and-issues/volume-7-number-2-2020/accounting-book-lviv-mint-1656-1657-source.
9. Shvets V., Shevtsiv L., Mishchuk N., Melnyk B., Humen Yu., Mudrak M. Investment Attractiveness of Land Resources of Ukraine // 10th International Conference “Advanced Computer Information Technologies” ACIT’2020 – Doggendorf, 16-18 September 2020; p. 699-703.

Інформаційні ресурси Інтернету

1. Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.kiev.ua
2. Сайт Мінфіну України: http://www.minfin.gov.ua
3. Сайт Президента України: http://www.prezident.gov.ua
4. Сайт Уряду України: http://www.kmu.gov.ua

Матеріали

Методичні вказівки для практичних занять

Силабус дисципліни 2020/2021

Силабус:

Завантажити силабус