Охорона праці в галузі (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716ЕКМ-41с, ЕКі-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-41с
ЕКі-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою вивчення дисципліни є набуття знань та формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) компетенцій вирішувати типові завдання професійної діяльності з усвідомленням обов’язку виконання всіх вимог і заходів з охорони праці забезпечуючи збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Завданням вивчення дисципліни є набуття студентами знань та умінь ефективно вирішувати завдання управлінської, виробничо-технологічній, проектно-конструкторській та організаційній діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • правові та організаційні основи охорони праці, структуру і завдання управління охороною праці на виробництві;
 • основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;
 • принципи, методи і засоби контролю параметрів шкідливих і небезпечних виробничих чинників на робочих місцях;
 • основні заходи і засоби захисту працівників від шкідливих і небезпечних виробничих чинників типових для певних видів діяльності;
 • основи електро- і пожежної безпеки під час виконання робіт;
 • вміти:
 • використовувати положення законів, нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів у практичної діяльності під час виконання професійних функцій;
 • дотримуватися вимог безпеки експлуатації технологічного устаткування і процесів під час виконання робіт, в також заходів з електро- та пожежної безпеки;
 • впроваджувати профілактичні заходи щодо запобігання професійних захворювань та професійних отруєнь, травматизму, аварій і пожеж;
 • впроваджувати і контролювати виконання перспективних, оперативних і поточних планів, наказів і розпоряджень органів управління підприємства з охорони праці.