Оподаткування суб’єктів господарювання (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Тенюх З. І.ЕКо-22с, ЕКо-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКо-21сдоцент Тенюх З. І.
ЕКо-22сдоцент Тенюх З. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання» є ґрунтовне засвоєння студентами теоретичних та практичних аспектів оподаткування суб’єктів господарювання в Україні, застосування набутих знань для формування обліково-аналітичної інформації у процесі прийняття рішень щодо оптимізації податкових платежів.
Дисципліна є нормативною дисципліною циклу професійної й практичної підготовки, що формує професійний рівень майбутніх бухгалтерів, бухгалтерів-аналітиків, аудиторів та економістів загалом.
Результати навчання:
Знати :
-теоретичні основи оподаткування суб’єктів господарювання: трактування основних категорій, еволюцію теорій оподаткування та етапи розвитку системи оподаткування; економічну сутність, ознаки та функції податків, їхню класифікацію;
-сутність і зміст податкової системи, її принципи, склад загальнодержавних і місцевих податків та зборів, тенденції розвитку податкової системиУкраїни;
– норми та принципи податкового законодавства України;
– техніку та методику розрахунків податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що сплачуються підприємствами різних організаційно-правових форм і фізичними особами.
Вміти :
– роз’яснювати окремі положення податкового законодавства та орієнтуватися в останніх змінах норм податкового законодавства;
– застосовувати отримані знання для самостійного нарахування податків і обов’язкових платежів, виявляти проблеми, які виникають при нарахуванні та справлянні податків і зборів;
– вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;
– застосовувати набуті знання під час прийняття управлінських рішень, вирішення актуальних питань оптимізації оподаткування суб’єктів господарювання.

Рекомендована література

Основна література:
1. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI / Верховна Рада України. URL: http://sfs.gov.ua/mk/
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
6. Варналій З.С., Романюк М.В.. Податкова система: підручник. К.: Знання України, 2019. 567 с.
7. Суб’єкти господарювання: оподаткування, контроль та аудит: навчальний посібник / Г.М. Давидов, І.К. Дрозд, В.М. Іванков, О.Л. Макеєва, О.А. Магопець, Г.Б. Назарова, В.В. Шалімов, Н.С. Шалімова / за редакцією Г.М. Давидова. К.: «ТОВ Видавництво «Сова», 2016. 590 с.
8. Хомутенко В. П., Луценко І.С., Хомутенко А. В., Волкова О. Г. Оподаткування суб’єктів господарювання: навч. посіб. / за заг. ред. В.П. Хомутенко. Одеса: «ВМВ», 2014. 418 с.
9. Податкова система: Навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. 402 с. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Podatkova-systema-navchal-nyy-posibnyk.pdf
10. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування : навч. посіб. / М. І. Бондар, Л. Г. Ловінська, Н. М. Лисенко та ін. ; за заг. ред. М. І. Бондаря, Н. М. Лисенко. 2-ге вид., переробл. і допов. К. : ДННУ “Акад. фін. управ ління”, 2014. 585 с. URL: https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=459&num=5
11. Максімова В. Ф., Артюх О. В. М Облік у системі оподаткування: Навч. посібник. Одеса: ОНЕУ, 2013. 267 с.

Додаткова література:
1. Куцик О.П., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні : навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівського торгово-економічного університету, 2017. 508 с
2. Податкова система: Навчальний посібник / за заг. ред. В.Л. Андрущенка. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 416 с.
3. Амбрик Л.П. Вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем оподаткування. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2015/8.pdf
4. Зубрицький А.І. Окремі аргументи стосовно доцільності реформування системи екологічних податків. Збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів «Екологічне оподаткування»; НДІ фінансового права. К.: Алерта, 2013. С. 35–38.
5. Козьменко С. М., Волковець Т.В. Особливості екологічного оподаткування в зарубіжних країнах. Вісник Сумського державного університету. 2012. № 1. С. 11–18.
6. Шевченко І.В. Екологічне оподаткування: зарубіжний досвід і Україна Стратегічні пріоритети. 2014. № 2 (31). С. 55-60.
7. Шевчук С.В. Методологічні підходи до оподаткування нерухомості: західна традиція. Збірник наукових праць Національного університету держаної податкової служби України. 2014. № 2. С. 205- 217.
8. Цогла О.О., Хом`як Р.Л. Вітчизняна та міжнародна практика запровадження єдиного соціального внеску. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Menegment/2012_722/52.pd.f

Матеріали

Анотація 2021

Навчальна програма 2023-2024

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2020/2021

Завантажити силабус

Силабус: 2021/2022

Завантажити силабус

Силабус: 2023/2024

Завантажити силабус