Оподаткування суб’єктів господарювання

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Грін О. В.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКФМ-51сдоцент Грін О. В.
ЕКФМ-52сдоцент Грін О. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання» є ознайомлення студентів з особливостями оподаткування суб’єктів господарювання в Україні, в тому числі різних галузей економіки; методами оцінки та напрямами управління податковим навантаженням вітчизняного підприємництва; засадами формування регіональної податкової політики на підставі оцінки податкового потенціалу територій; видами пільгового та преференційного оподаткування  тощо.

 

Завданням вивчення дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання» є: розглянути загальнотеоретичні засади організації системи оподаткування суб’єкта господарювання; проаналізувати вплив основних податкових платежів на діяльність вітчизняного підприємництва (непрямих податків, податку на прибуток підприємств, місцевих податків і зборів, платежів за ресурси тощо); з’ясувати особливості пільгового оподаткування підприємств різних галузей економіки; розкрити сутність податкового навантаження та методи його оцінки на рівні суб’єкта господарювання, а також розглянути податковий потенціал територій, чинники, які на нього впливають, та визначити його місце у процесі формування регіональної податкової політики.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретико-прикладні аспекти створення та функціонування суб’єктів господарювання;
 • особливості нарахування та сплати вітчизняними підприємствами основних бюджетоутворюючих податків і зборів;
 • принципи державного регулювання сфери оподаткування підприємництва у різних галузях економіки;
 • основи визначення податкового навантаження та напрями управління ним;
 • засади пільгового оподаткування суб’єктів господарювання в Україні та його місце у активізації інноваційно-інвестиційної діяльності;
 • роль місцевих податків і зборів у податковій діяльності суб’єктів господарювання в Україні;
 • засади формування регіональної податкової політики на підставі оцінки податкового потенціалу територій.

 

вміти:

 • розуміти принципи оподаткування суб’єктів господарювання та характеризувати податкові елементи основних податкових платежів в Україні;
 • проводити порівняльну характеристику умов оподаткування суб’єктів підприємництва різних галузей економіки;
 • виділяти податкові чинники стимулювання розвитку галузей економіки, в тому числі інноваційно-інвестиційний сектор;
 • обчислювати податкове навантаження вітчизняних підприємств і розкривати їхній податковий потенціал, а також податковий потенціал територій;
 • визначати напрями вдосконалення регіональної податкової політики в Україні;
 • розробляти концептуальні засади формування та розвитку податкової системи держави.

Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003 року (зі змінами та доповненнями).
 2. Грушко В. І. Податкове регулювання інвестиційної активності / В. І. Грушко // Фінанси України – 2008 – № 2 – с. 89 – 97.
 3. Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навч. посібн. / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко. – 2011.
 4. Дропа Я. Податкове навантаження та його вплив на економіку України / Я. Дропа, І. Чабан // Формування ринкової економіки в Україні: зб. Наук. Праць ЛНУ ім.. І. Франка. 2009. – Вип.19. – С. 213-218.
 5. Іванов Ю. Б. Оподаткування та інноваційна діяльність. / Ю. Б. Іванов / В кн. Інновації: проблеми науки і практики: Монографія. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 336 с.
 6. Каламбет С.В. Податковий потенціал: Теорія, практика, управління / С.В. Каламбет. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – 304 с.
 7. Кизим М. О. Класифікація інструментів податкового стимулювання інновацій / М. О. Кизим, Л. В. Касьянова // Проблеми економіки № 4, 2012. – С. 23-29.
 8. Кирова Е.А. Методология определения налоговой загрузки на хозяйствующие субъекты / Е.А. Кирова // Финансы. – 1998. – № 9. – С. 27-35.
 9. Корнус В. Оцінка податкового навантаження на рівні підприємств / В. Корнус, В. Квасов, О. Пономарьов // Економіст. – 2007. – № 10 – С. 17-19.
 10. Мірчев О.В. Податковий потенціал регіонів / О.В. Мірчев // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2003. – № 4(22). – С. 86 – 90.
 11. Новосельська Л.І. Методи оцінювання рівня податкового навантаження на підприємства / Л.І. Новосельська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 239 –
 12. Податковий кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010 року(зі змінами та доповненнями).
 13. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України № 755-IV від 15 травня 2003 року. 20.  Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України № 2806-ІVвід 6 вересня 2005 року.
 14. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: Постанова Кабінету міністрів України № 389 від 2 лютого 2011 р.
 15. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України № 959-XII від 16 квітня 1991року.
 16. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України № 185/94-ВР від 23 вересня 1994 року.
 17. Рум’янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. посібник / А.П. Рум’янцев. – 2012.
 18. Тарангул Л. Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика): [монографія] / Л. Л. Тарангул. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2009. – 286 с.
 19. Тулуш Л. Д. податкові важелі та механізми стимулювання інновацій / Л. Д. Тулуш // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 62–70.
 20. Цуркан І.М.Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів: монографія / І.М. Цуркан // Національний гірничий університет, 2010. – 165 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму