Оподаткування юридичних і фізичних осіб

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Кміть В. М.ЕКФ-21с, ЕКФ-22с, ЕКФ-23с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКФ-21сдоцент Кміть В. М.
ЕКФ-22сдоцент Кміть В. М.
ЕКФ-23сдоцент Кміть В. М.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Оподаткування юридичних і фізичних осіб» є здобуття майбутніми фахівцями в галузі фінансів знань і умінь щодо організаційно-методичних основ, нормативно-правового забезпечення та механізму функціонування такої економічної категорії як оподаткування юридичних і фізичних осіб.
Завданням вивчення дисципліни «Оподаткування юридичних і фізичних осіб» є ознайомлення студентів із науково-теоретичними та організаційно-правовими основами системи оподаткування юридичних і фізичних осіб, її економічною сутністю, функціями, роллю, сферою застосування та методами обчислення та справляння платежів податкового характеру.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде:
знати:
– історико-економічні передумови становлення та розвитку системи оподаткування в Україні;
– і розуміти сутність систем оподаткування юридичних і фізичних осіб, її цілі та завдання;
– розрізняти зміст категорій «податкова система» та «система оподаткування»;
– основні нормативно-правові акти, які регулюють порядок нарахування та сплати окремих податків і зборів;
– особливості функціонування системи оподаткування на рівні юридичних та фізичних осіб;
– чинний порядок обчислення податкової бази та правильності застосування діючих ставок податків (зборів, обов’язкових платежів), які справляються в Україні;
– особливості застосування пільгових умов та спеціальних режимів оподаткування.

вміти:
– охарактеризувати види податкових платежів;
– розпізнавати приналежність платежів за формою оподаткування (прямі, непрямі), за економічним змістом (податки на доходи, на споживання, на майно), за рівнем бюджетного устрою (загальнодержавні, місцеві), за системою ціноутворення та за суб’єктами;
– охарактеризувати систему оподаткування юридичних і фізичних осіб, особливості та принципи її побудови;
– аналізувати концептуальні основи розвитку системи оподаткування юридичних і фізичних осіб;
– розуміти заходи державного регулювання в сфері оподаткування;
– розробляти достатню кількість альтернативних варіантів та підходів до оподаткування з метою оптимізації;
– аналізувати і готувати аналітичні доповіді з певної проблеми/задачі;
– формувати інформаційну базу системи оподаткування юридичних і фізичних осіб;
– розв’язувати типові задачі та ситуаційні завдання на основі практичних прикладів;
– виокремлювати позитивний досвід справляння податків та зборів в різних країнах світу і визначати напрями її адаптації та гармонізації податкового законодавства до вимог в Євросоюзу, зважаючи на інтеграційний курс України.

Рекомендована література

1. Податковий кодекс України 02.12.2010р. №2755-VІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Бюджетний кодекс України: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456%D0%B2-17
3. Митний кодекс України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/
4. Господарський кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
5. Митна справа: підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. Крупки М.І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017.
6. Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / [М.І.Крупка, В.М.Кміть, Р.Ю.Паславська, Н.Б Демчишак]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 448.

Матеріали

Анотація_ОЮФО_2021

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: ОЮФО

Завантажити силабус