Оподаткування юридичних і фізичних осіб

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813доцент Кміть В. М., , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813доцент Кміть В. М.
доцент Кміть В. М.
доцент Кміть В. М.
доцент Кміть В. М.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Оподаткування юридичних і фізичних осіб» є здобуття майбутніми фахівцями в галузі економіки та фінансів знань щодо змісту, теоретичних і організаційних основ, нормативно-правового забезпе­чення та механізму функціонування такої економічної категорії як оподаткування юридичних і фізичних осіб.

 

Завданням вивчення дисципліни «Оподаткування юридичних і фізичних осіб» є ознайомлення студентів із науково-теоретичними та організацій­но-правовими основами системи оподаткування юридичних і фізичних осіб, її економічною сутністю, функціями, роллю, сферою застосування та методами обчислення, справляння та адміністрування платежів податкового характеру.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

–    історично-економічні передумови станов­лення та розвитку системи оподаткування в Україні;
–    і розуміти сутність системи оподаткування юридичних і фізичних осіб, її цілі та завдання;
–    розрізняти зміст категорій «податкова система» та «система оподаткування юридичних і фізичних осіб»;

–    основні нормативно-правові акти, які регулюють порядок нарахування та сплати окремих податків і зборів;

–    теоретико-методологічні аспекти та принципи формування податкової системи України;

–    особливості функціонування системи оподаткування на рівні юридичних та фізичних осіб;

–    чинний порядок обчислення податкової бази та правильності застосування діючих ставок податків (зборів, обов’язкових платежів), які справляються в Україні;

–    особливості застосування пільгових умов та спеціальних режимів оподаткування в Україні та за кордоном;

–    систему податкових органів, їх організаційну структуру, функції та призначення.

 

вміти:

–    охарактеризувати види податкових платежів;

–    розпізнавати приналежність платежів за формою оподаткування (прямі,

непрямі), за економічним змістом (податки на доходи, на споживання,

на майно), за рівнем бюджетного устрою (загальнодержавні, місцеві),

за системою ціноутворення та за суб’єктами;

–    охарактеризувати системи оподаткування юридичних і фізичних осіб,

особливості та принципи її побудови;

–    розробляти концептуальні основи розвитку системи оподаткування юридичних

–    і фізичних осіб;

–    вибирати заходи державного регулювання в сфері оподаткування;
–    розробляти достатню кількість альтернативних варіантів управлінських рішень

на основі використання інформаційного забезпечення та комп’ютерних

технологій;

–    аналізувати і готувати аналітичні доповіді з певної проблеми/задачі;
–    формувати інформаційну ба­зу системи оподаткування юр. і фізичних осіб;
–    розробляти структурні моделі прогнозування економічних показників;
–    розв’язувати типові задачі та ситуаційні завдання на основі практ. прикладів;
–    виокремлювати позитивний досвід справляння податків та зборів в різних; країнах світу і визначати напрями її адаптації та гармонізації податкового;

–    законодавства до вимог в Євросоюзу, зважаючи на інтеграційний курс України.

 

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к-96-ВР.
 2. Податковий кодекс України 02.12.2010р. №2755-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 3. Закон України №4834-IV «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення деяких податкових норм» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4834-17
 4. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: Закон України №4014-17 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=
 5. Про схвалення Програми формування високої податкової культури насе­лен­ня та підтримки зусиль органів ДПС, спрямованих на наповнення дохідної частини бюджетів і державних цільових фондів: Постанова КМУ від 19.04.1999р. № 636 // Зібрання постанов Уряду України, 1999. – № 2.
 6. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» №4834-VI від 24.05.2012р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
 7. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України №727/98 від 03.07.98р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=727%2F98
 8. Бабін І.І. Податкове право України: навч.посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012 . – 504с.
 9. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я. Система оподаткування та податкова політика: навч. посібник / Під ред.. В.Б.Захожая. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.
 10. Замасло О. Т., Приймак І. І., Грін О.В. Податкова система: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2011, 240 с.
 11. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс [Текст]: підручн./ М.П. Кучерявенко; Міносвіти і науки України. – К.: Правова єдність, 2008. – 701 с.
 12. Лютий І.О. Податкова система: навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури. – 2009, 256 с.