Організація досліджень біржового ринку

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Магас В. М.ЕКп-41с, ЕКп-42с, ЕКп-44с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКп-41сдоцент Магас В. М.
ЕКп-42сдоцент Магас В. М.
ЕКп-44сдоцент Магас В. М.

Опис курсу

Мета курсу: оволодіння студентами загальними принципами організації досліджень біржового ринку, методами та інструментами аналізу та прогнозування біржової діяльності, формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі біржової діяльності.

Рекомендована література

Базова література

 1. Закон України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків” від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР.
 2. Закон України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” від 23 лютого 2006 року № 3480-IV
 3. Закон України “Про товарну біржу” від 10 грудня 1991 року № 1956-XII
 4. Гавриш О.М., Пісковець О.В., Мартиненко М.О. Біржова діяльність. Київ : ДУТ, 2020. 230 с.
 5. Дикань В. Л., Назаренко І. Л., Плугіна Ю. А. Біржова діяльність : підручник / За ред. В. Л. Диканя. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 282 с.
 6. Кузьмін О.Є., Шпак Н.О., Григор’єв О.Ю., Дорошкевич К.О., Князь С.В., Ясінська Т.В. Міжнародний фондовий ринок// Навч. посібник-практикум — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 200 с.
 7. Міжнародні фінанси [тескт] навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп./ за ред. Козака Ю. Г.– Київ – Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с.
 8. Пепа Т. В., Пішеніна Т. І., Лавринович В. В. Біржова діяльність : навч. пос. Київ : Ліра-К, 2016. 540 с.
 9. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. 572 с.
 10. Солодкий М.О., Резнік Н.П., Яворська В.О. Основи біржової діяльності: навчальний посібник /; за ред. М.О. Солодкого. Київ : ЦП Компринт, 2017. 450 с.
 11. Яворська В.О., Грінченко В.М. Розвиток міжнародних біржових ринків.//Економіка та управління національним господарством. Випуск 6 (23) 2019. С. 204-208.

Додаткова література

 1. Основи біржової діяльності: навчальний посібник / М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська: [за ред. М.О. Солодкого]. – К.: ЦП Компринт, 2017. – 450 с.
 2. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність [Текст] : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М.  Сотник,  д.е.н.,  проф.  Л. М.  Таранюка.  –  Суми  :  ВТД  «Університетська книга», 2018. – 572 с.
 3. Основи біржової діяльності: навчальний посібник / М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська: [за ред. М.О. Солодкого]. – К.: ЦП Компринт, 2017. – 450 с. Доступно з: http://bibliograph.com.ua/biznes-20/index.htm
 4. Силантьєв С. О. Міжнародна практика використання похідних фінансових інструментів: монографія / С. О. Силантьєв. — Київ: КНЕУ, 2017. — 399 с. ISBN 978-966-926-167-0
 5. Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку : колект. моногр. / за ред. Т. В. Гринько. Дніпро : Видавець Біла К.О., 2018. 404 с.

Інтернетресурс

 1. Список бірж в Україні та світі / Асоціація “Біржові та електронні майданчики” // https://aeaep.com.ua/spysok-birzh/
 2. Чиказька товарна біржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) https://www.cmegroup.com/
 3. https://www.barchart.com/
 4. Forex Trading Online // https://www.forex.com/en-uk/

Силабус: "Організація досліджень біржового ринку"

Завантажити силабус