Магас Василь Мар′янович

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-40-25, (032) 239-41-28

Наукові інтереси

Наукові інтереси: Австрійська економічна школа, Фрайбурзька школа ордолібералізму,  еволюційна парадигма перехідного періоду, формування конкурентного порядку та проблеми конкурентної політики в Україні, аграрна реформа в Україні, соціальна філософія.

Курси

Публікації

 1. Магас В. Аграрна реформа: альтернатива розподільному підходові//”Економіка України” . – № 10. – 1996. с. 53-59.
 2. Магас В. Мікроекономічний аналіз сучасних тенденцій в аграрній сфері//”Економіка України”. – № 12. -1997. с. 70-78.
 3. Магас В. Теоретичні проблеми неконкурентної приватизації//”Економіка України”. – № 8. – 2000. с. 42-49.
 4. Магас В. Коли ж діятиме правило “невидимої руки” або методологічні корені економічної кризи//”Віче”. – №5. – 2002. с. 55-58.
 5. Магас В. Економічна і соціальна роль конкуренції у соціальній ринковій економіці//”Соціальна ринкова економіки: основні орієнтири для України” Під редакцією професора Р. Клап­­гама. К.: Спільне видання Представництва Фонду імені Конрада Аденауера в Україні та Інституту реформ, Геопринт, 2003, с. 38-47.
 6. Магас В. Лібералізм – ідеологія свободи//”Економіка та бюрократія у відкритому суспільстві”: до 130-ї річниці з дня народжен­ня Людвіга фон Мізеса: [зб. наук. пр.] / за наук. ред. М.З. Буника, І.Б. Кіянки. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. с. 215-224.
 7. Магас В. Аграрна реформа: загрози концентрації землеволодіння//Розвиток сільських територій. Земельна реформа [Текст]: зб. наук. праць економістів-аграрників / В.В.Юрчишин, Р.І. Тринько, Ю.Е. Губені та ін.; за заг. ред. голови Львівської аграрної палати, д.е.н., професора Музики П.М. – Львів: СПОЛОМ, 2012. с. 122-131.
 8. Магас В. Економічна система України як система корпоративного ринку//Проблеми формування та реалі­зації конкурентної політики: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 19-20 вересня 2013 року. – Львів: «АртДрук», 2013. с. 140-141.  Доступно з: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/28892/1/084_140_141.pdf
 9. Магас В. Ідеологічні засади формування конкурентної економіки в Україні//Лібералізм, посткомунізм і реформи [Текст]: цикл конференцій “Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства”: зб. наук. пр./ за наук. ред. А.Ф.Колодій, М.З. Буника, І.Б. Кіянки. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. с. 180-190.
 10. Магас В. Формування конкурентного порядку в Україні: актуальність та основні принципи //”Економіст”. – №1. – 2016. с. 46-48. Доступно з: http://ua-ekonomist.com/archive/2016/1/Magas.pdf
 11. Магас В. Олігархічна політика після Майдану//Доступно з:http://hvylya.net/analytics/politics/oligarhichna-politika-pislya-maydanu.html
 12. Магас В. Реалії економічної політики після Революції Гідності//Збірник наукових праць “Формування ринкової економіки в Україні”. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2016. Випуск № 36. с. 50-55. Доступно з: https://doc-0o-7c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/hnjkhnb75q3ue82aue16venb502sk3iv/stdfj25g1ccsrbc8sgblsc7to6nm5f98/1624438050000/03756222563098009095/17460751426669984894/0B94AgUJs8YJAemlOS2ZkSXgySE0?authuser=0&nonce=fi8mcppv748hm&user=17460751426669984894&hash=j58rnsihbtsgmg440anbnri88dd0pma9
 13. Магас В. Індивідуалізм як ідея нації //Доступно з: https://zbruc.eu/node/64690
 14. Магас В. Деякі проблеми політики децентралізації в Україні//”Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького” (Серія «Економічні науки»), 2017, т 19, № 81, с. 142-144. https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/1238/1236 
 15. Магас В. Скасування мораторію: між Сциллою та Харибдою //”Аграрна економіки”, 2017, т. 10, № 3-4. с. 133-140. Доступно з: http://agrarianeconomy.kl.com.ua/agrarianeconomy/images/docs/ae_2017_10_3-4/19.pdf
 16. Магас В. Основи політики формування конкурентного порядку в Україні // Збірник наукових праць “Формування ринкової економіки в Україні”. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2018. Випуск № 40. Ч. 2. с. 19-25.
 17. Магас В., Гримак О. Чемерис. Методологічні проблеми реформування аграрної сфери//”Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького” (Серія «Економічні науки»), 2018, т 20, № 91. с. 62-65. Доступно з: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/1722/1703.
 18. Магас В. Підприємництво та конкуренція – основні чинники розкриття економічного потенціалу суспільства //”Економічна теорія”, 2019, №2, с. 44-56. Доступно з: http://etet.org.ua/?page_id=530&aid=549
 19. Магас В. Чому не йдуть реформи в Україні//Доступно з: https://zbruc.eu/node/100150?fbclid=IwAR1KT84aPy851BsmrQuwReG8vtjT_g1lPp_nldTZaUFTyglr1ctNupk6vzs
 20. Магас В. Легалізація содомського гріха: бунт інстинктів і розуму //Доступно з: https://politteo.online/materialy/lgbt-0512/?fbclid=IwAR25Qb3_UC8uxj7g0AvxVqXgn6CNFLCtmN5qBb_gwBHd4nu2lc1eKeJgvl4
 21. Магас В. Підприємець – ключова фігура ринкової економіки //Організаційно-економічні  та  соціальні  складові  розвитку  підприємництва:  Збірник  матеріалів Всеукраїнської  науково-практичної  конференції,  присвяченої  165-річчю  заснування  університету  та  70-річчю створення  економічного  факультету. Львів: Львівський національний університет природокористування, 2022. с. 78-80.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент. У 1988 році закінчив економічний
факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У червні 1995 року у Львівському державному університеті ім. І. Франка захистив кандидатську дисертаційну роботу за спеці­альністю – 08.01.03 (теорія макроекономіки) на тему «Еволюційний механізм становлення багатоукладної аграрної економіки». На кафедрі економіки підпри­ємства працює з 2004 року.

Читає лекційні курси: “Економіка підприємства”, “Основи біржової діяльності”, “Організація діяльності біржі”, “Управління продуктом і продажем”, “Фінансовий механізм розвитку бізнесу”, “Торговельна діяльність”.

Автор понад 60 наукових праць.

Тема докторської дисертації “Формування та інституціоналізація конкурентного порядку в економіці України”.

Розклад