Організація обліку і оптимізація оподаткування (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Кріль Я. Я.ЕКОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКОМ-51сдоцент Кріль Я. Я.

Опис курсу

Метою дисципліни “Організація обліку і оптимізація оподаткування” є висвітлити теоретичні основи та практичні аспекти організації обліку завдяки вивченню структури облікового апарату та методів організації обліку основних ділянок господарської роботи. Основними завданнями вивчення дисципліни оволодіння методикою облікового процесу та проведення практичних робіт, самостійної роботи студентів, виконання контрольної аудиторної роботи, індивідуального комплексного завдання, тестовий контроль, а також дослідження і написання курсової роботи за матеріалами конкретного підприємства. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: основи організації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством, розуміти зміст предмету і методу організації бухгалтерського обліку; знати структуру та значення наказу про облікову політику підприємства та плану організації бухгалтерської роботи на підприємстві; особливості організації облікового процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інфор¬мації особливості організації роботи працівників, зайнятих бухгалтерським обліком; організаційну побудову бухгалтерської служби та розроблення організаційних регламентів; особливості організації нормативно-правового забезпечення функціонування бухгалтерського обліку; знати структуру та значення наказу про облікову політику підприємства та плану організації контролю на підприємстві; особливості організації контрольного процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інфор¬мації.
вміти: створювати умови на підприємстві, що забезпечать раціональну організацію облікового процесу; орієнтуватися у законодавчій базі, що регулює процес ведення обліку і здійснення контролю; формувати наказ про облікову політику для підприємств різних форм власності та діяльності; формувати графік документообігу за усіма ділянками обліку та по підприємству загалом; визначати чисельність облікового апарату за різними методиками. Формувати основні документи, що регулюють організацію обліку на підприємстві: Положення про бухгалтерію, посадові інструкції тощо; проектувати організаційну структуру облікового процесу, вибирати форми обліку та методи облікових оцінок; проектувати облікові інформаційні потоки для забезпечення оперативного та стратегічного управління; розробляти форми носіїв облікової інформації ( первинних документів, облікових регістрів, накопичувальних відомостей),структуру документообігу; проектувати систему ендогенної внутрішньої звітності, форми носіїв звітної інформації, графіки їх формування та представлення; визначити принципи, вимоги та елементи організації праці виконавців облікових, контрольних та аналітичних робіт; здатність здійснювати розподіл, кооперацію та нормування праці фахівців бухгалтерської служби; визначати потребу та чисельність облікового, контрольного та аналітичного персоналу та коло їх безпосередніх функціональних обов’язків; визначати особливості роботи керівника служби обліку, аналізу та контролю; розробляти вимоги до ергономічного і соціального забезпечення праці фахівців з обліку, аналізу та контролю; збирати первинну облікову інформацію за технологічними процесами і місцями виникнення; здійснення таксування та погашення первинних документів; систематизація та групування первинних документів за однорідними господарськими операціями; групування та систематизація облікової інформації в накопичувальних відомостях, внутрішніх звітах , облікових регістрах; складання оборотного балансу, формування показників фінансової, статистичної та податкової звітності; визначати ефективність впровадження заходів з вдосконалення обліку і контролю; вирізняти конфіденційну інформацію.

Рекомендована література

1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст]: монографія / Ю. А. Верига [та ін.]; заг. ред. О. М. Губачова ; Укоопспілка, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 337 с.
2. Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація обліку. Підручник / М.В. Кужельний. К: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
3. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст]: навч. посібник / С. А. Кузнецова ; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2008. – 230 с. – Бібліогр.: с. 187- 193.
4. Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю: підручник / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Х.: Видавничий Дім “ІНЖЕК”, 2005. – 424 с.
5. Сопко В. В.. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст]: навч. посібник / В. В. Сопко; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 526 с.Чацкіс Ю.Д. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / Ю.Д. Чацкіс. Київ: Центр навчальної літератури, 2011. – 562 с.