Основи бухгалтерського обліку і оподаткування (002)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Москаль Н. В.ЕКо-21с, ЕКо-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКо-21сдоцент Москаль Н. В.
ЕКо-22сдоцент Москаль Н. В.

Опис курсу

Мета: надання фундаментальних знань з теорії, методики, організації бухгалтерського обліку та порядку оподаткування господарської діяльності суб’єктів господарювання.
Завдання: отримання студентами теоретичних, методичних та практичних навиків складання балансу підприємства, відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, формування регістрів обліку, обчислення розміру податків і зборів, для виконання теоретичних завдань обліку та практичних завдань облікового підрозділу суб’єкта господарювання, що виникають у процесі його функціонування.
Знати: визначення та економічну сутність облікового процесу на підприємстві, види обліку, структуру та призначення бухгалтерського балансу, основні типи господарських операцій, що спричиняють зміни в структурі активів і пасивів, структуру бухгалтерського рахунку, порядок здійснення записів на рахунках методом подвійного запису, поняття синтетичних та аналітичних рахунків, структуру та порядок заповнення облікових регістрів, класифікацію рахунків бухгалтерського обліку, структуру плану рахунків бухгалтерського обліку, його взаємозв’язок з бухгалтерським балансом, методи оцінки та калькуляції, порядок проведення інвентаризації, ведення первинного спостереження, порядок формування доходів, витрат, фінансових результатів підприємства, класифікацію об’єктів оподаткування, види податків і зборів, методику їх розрахунку, нарахування та сплати, види, порядок заповнення та подання податкової звітності.
Вміти: групувати об’єкти обліку за економічним змістом та призначення, складати бухгалтерський баланс, відкривати рахунки бухгалтерського обліку, складати кореспонденцію рахунків, складати облікові регістри, робити записи на аналітичних рахунках, субрахунках, відображати основні господарські операції в системі рахунків бухгалтерського обліку, первинних документах та облікових регістрах, проводити інвентаризацію, виявляти та вимірювати об’єкти оподаткування, обчислювати розмір податків і зборів, складати податкову звітність.
Зміст дисципліни (перелік тем):
1. Загальні засади бухгалтерського обліку і оподаткування господарської діяльності підприємства.
2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.
3. Класифікація об’єктів обліку, бухгалтерський баланс.
4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.
5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація.
6. Облік та оподаткування основних господарських процесів.
7. Порядок нарахування та сплати податків і зборів.
8. Облікові регістри, техніка та організація обліку і оподаткування

Рекомендована література

1. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підруч. / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с.

2. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / Ф. Ф. Бутинець. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир, ЖТІ, 2011. – 640 с.
3. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – К., 2016. – 424 с.
4. Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік: підруч. / В. Ф. Максімова. – Одеса: ОНЕУ, 2012 – 670 с.
5. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 688 с.
6. Сук Л. К. Фінансовий облік : підручн. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. : Знання, 2012. – 647 с.
7. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 422 с.