Основи бухгалтерського обліку і оподаткування (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Москаль Н. В.ЕКо-21с, ЕКо-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКо-21сдоцент Москаль Н. В.
ЕКо-22сдоцент Москаль Н. В.

Опис курсу

Усі підприємці, власники бізнесу, керівники організацій та їх працівники більшою чи меншою мірою беруть участь у здійсненні бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік є важливою основою для отримання прибутків, планування доходів і витрат, контролю за використанням та збереженням ресурсів, прогнозування та оцінки результатів діяльності підприємств і організацій. Оподаткування є невід’ємною частиною господарської діяльності. Залежно від об’єктів оподатковують доходи, прибуток, грошові надходження, нерухомість та інші активи, заробітну плату та різні господарські операції. Таким чином, вивчення основ бухгалтерського обліку і оподаткування формує фундаментальні фінансові навички, які студенти ЛНУ ім. І Франка можуть використовувати незалежно від їхнього подальшого професійного напряму.

Метою вивчення дисципліни «Основи бухгалтерського обліку і оподаткування» є надання теоретичних знань та практичних навиків з теорії, методики й організації бухгалтерського обліку та порядку оподаткування господарської діяльності.

Завданнями дисципліни «Основи бухгалтерського обліку і оподаткування» є отримання студентами навиків розрахунку доходу, прибутку, рентабельності, складання балансу підприємства та розуміння змісту основних фінансових показників балансу, відображення господарських операцій на рахунках обліку, обчислення розміру податків і зборів, нарахування зарплати, вибору найкращого з альтернативних варіантів обліку і оподаткування. Розуміння основ оподаткування дає змогу дотримуватись вимог податкового законодавства, уникати податкових порушень та максимізувати вигоди від правильної податкової стратегії.

Перелік тем:

Тема 1. Ключові аспекти бухгалтерського обліку і оподаткування господарської діяльності підприємства

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку, класифікація об’єктів обліку і оподаткування

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис, бухгалтерський баланс

Тема 4. Облік та оподаткування процесів постачання, виробництва та збуту

Тема 5. Облік та оподаткування заробітної плати та інших виплат персоналу

Тема 6. Документація, облікові регістри, та організація обліку і оподаткування

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бандура З. Л., Кріль Я. Я., Москаль Н. В. Облік і аудит: навч. посібник / за ред. О. М. Ковалюка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 270 с.
 2. Плиса В. Й., Плиса З. П. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2023. 302 с.
 3. Чабанюк О. М. Лобода О. Н. Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях: навч. посіб. Київ: Алерта, 2023. 212 с.
 4. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Денчук П. Н. Фінансовий облік: підруч. Тернопіль: ЗУНУ, 2023. 451 с.
 5. Основи обліку і оподаткування: підручник (е-видання). Тернопіль: ЗУНУ, 2023. 565 с. http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/48317
 6. Латковська Т., Голоядова Т., Сідор М. Податкове право: навч.-метод. посіб. (е-видання). Одеса: Фенікс, 2023. 84 с.
 7. Атамас П. Й., Атамас О. П., Лисиченко О. О. Фінансовий облік: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 356 с.
 8. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 600 с.
 9. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Київ: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 520 с.
 10. Гудзь Н. В., Денчук П.В., Романів Р. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 424 с.
 11. Плаксієнко В. Я. Облік, оподаткування та аудит: навч. посіб. Київ: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 509 с.
 12. Плиса В. Й., Плиса З. П. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Київ: Каравела, 2019. 560 с.
 13. Синиця Т. В., Осьмірко І. В. Бухгалтерський облік: теоретичні основи, організація та оптимізація облікових процесів: навч. посіб. Харків: Панов А. М., 2016. 274 с.

Додаткова література:

 1. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік: підруч. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 480 с.
 2. Верига Ю. А., Гладких Т. В., Орищенко М. М. Фінансовий облік: навч. посіб. Київ: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 438 с.
 3. Давидюк Т. В., Манойленко О. В., Ломаченко Т. І., Резніченко А. В. Бухгалтерський облік: навч. Посібник. Харків: Видавничий дім «Гельветика», 2016. 392 с.
 4. Лень В. С., Гливенко В. В. Звітність підприємства: підручник Київ: Каравела, 2019. 676 с.
 5. Лисиченко О. О., Атамас П. Й., Атамас О. П. Фінансовий облік: навч. посіб. Київ: Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 356 с.
 6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України.
 7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: підручник. Київ: Алерта, 2016. 928 с.
 8. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навч. поcібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 422 с.
 9. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. Київ: Знання, 2015. 572 с.

Інформаційні ресурси:
Офіційний портал Верховної Ради України
http://rada.gov.ua/
Сайт електронної бухгалтерської газети «Інтерактивна Бухгалтерія» –
http://www.interbuh.com.ua/ua/
Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік»
http://www.vobu.com.ua/
Офіційний сайт професійного видання Бухгалтер 911:
https://buhgalter911.com/uk/?utm_source=all-sites&utm_medium=top-menu&utm_campaign=from-top-menu

Матеріали

Анотація Основи Бухгалтерського обліку і оподаткування

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: навчальної дисципліни «Основи бухгалтерського обліку і оподаткування» 2022-2023 навчального року

Завантажити силабус

Силабус: навчальної дисципліни «Основи бухгалтерського обліку і оподаткування» 2023-2024 навчального року

Завантажити силабус

Силабус: навчальної дисципліни «Основи бухгалтерського обліку і оподаткування» 2024-2025 навчального року

Завантажити силабус