Основи бухгалтерського обліку і оподаткування (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Москаль Н. В.ЕКо-21с, ЕКо-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКо-21сдоцент Москаль Н. В.
ЕКо-22сдоцент Москаль Н. В.

Опис курсу

Бухгалтерський облік характерний для усіх підприємств та організацій. Він є важливою основою для забезпечення діяльності, планування, контролю за використанням та збереженням ресурсів, прогнозування та оцінки результатів. Усі підприємці, власники бізнесу, керівники організацій та наймані працівники більшою чи меншою мірою беруть участь у здійсненні бухгалтерського обліку. Оподаткування є невід’ємною частиною господарської діяльності. Залежно від об’єктів оподаткуванню підлягають доходи, прибуток, грошові надходження, нерухомість та інші активи, заробітна плата та різні господарські операції. Таким чином, обізнаність щодо основних аспектів обліку та оподаткування є актуальною та доцільною для студентів ЛНУ ім. І Франка.

Метою вивчення дисципліни «Основи бухгалтерського обліку і оподаткування» є надання теоретичних та практичних знань з теорії, методики й організації бухгалтерського обліку та порядку оподаткування господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Завданнями дисципліни «Основи бухгалтерського обліку і оподаткування» є отримання студентами теоретичних, методичних та практичних навиків складання балансу підприємства, відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, формування регістрів обліку, обчислення розміру податків і зборів, для виконання теоретичних завдань обліку та практичних завдань облікового підрозділу суб’єкта господарювання, що виникають у процесі його функціонування.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Атамас П.Й. Фінансовий облік: навчальний посібник / О.О. Лисиченко, П.Й. Атамас, О.П. Атамас. – К. : Центр навчальної літератури, 2019. – 356 с.
 2. Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та по- рядок їх заповнення / Ю. Г. Кім. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 600 с.
 3. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Ю.А. Верига. – К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 520 с.
 4. Гудзь Н.В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н.В. Гудзь, П.В. Денчук, Р.В. Романів. – [2-ге вид., перероб і доп.]. – К. : Центр навчальної літератури, – 424 с.
 5. Плаксієнко В.Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. / В.Я. Плаксієнко. – К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 509 с.
 6. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – К. : Каравела, 2019. – 560 с.
 7. Синиця Т В., Осьмірко І. В. Бухгалтерський облік: теоретичні основи, організація та оптимізація облікових процесів : навч. посіб. / Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко. – Харків : Панов А. М., 2016. – 274 с.

Додаткова література:

 1. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку / В. С. Білоусько, М. І. Беленкова. – К.: Ліра-К, 2014. – 402 с.
 2. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підруч. / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с.
 3. Верига Ю.А. Фінансовий облік: навч. посіб. / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, М.М. Орищенко. – К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 438 с.
 4. Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с.
 5. Крупка Я. Д. Фінансовий облік : підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид. [доп. і перероб.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 6. Лень В.С. Звітність підприємства : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – [2-ге вид.]. – К. : Каравела, 2019. – 676 с.
 7. Лисиченко О. О. Фінансовий облік : навч. посіб. / О.О. Лисиченко, П.Й. Атамас, О.П. Атамас. – К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 356 с.
 8. Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік: підруч. / В. Ф. Максімова. – Одеса: ОНЕУ, 2012 – 670 с.
 9. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України.
 10. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 688 с.
 11. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: підручник / Н.М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2016, – 928 с
 12. Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навчальний поcібник / Є.Ю. Шара. – К. : Центр навчальної літератури, 2019. – 422 с.
 13. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В. Г. Швець. – К.: Знання, 2015. – 572 с.

Інформаційні ресурси:

Офіційний портал Верховної Ради України

http://rada.gov.ua/

Сайт електронної бухгалтерської газети «Інтерактивна Бухгалтерія» –

http://www.interbuh.com.ua/ua/

Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік»

http://www.vobu.com.ua/

Офіційний сайт професійного видання Бухгалтер 911:

https://buhgalter911.com/uk/?utm_source=all-sites&utm_medium=top-menu&utm_campaign=from-top-menu

Матеріали

2021-2022-силабус

2021-2022-робоча.програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: навчальної дисципліни «Основи бухгалтерського обліку і оподаткування» 2022-2023 навчального року

Завантажити силабус