Основи економічної науки (б. мол.спец)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Квак М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116доцент Квак М. В.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є формування у студентів економічного способу мислення, розуміння актуальних проблем розвитку української економіки та шляхів їх розв’язання.

Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних умінь щодо застосування ефективних механізмів розв’язання сучасних проблем розвитку національної економіки.

Після вивчення цієї дисципліни студенти повинні

знати:

  • предмет, метод і функції економічної теорії,
  • основні проблеми організації економіки,
  • сутність національної економіки і види економічних систем,
  • принципи ринкової економіки, механізм її регулювання,
  • суть, фактори та типи економічного зростання,
  • види макроекономічної політики держави.

вміти:

  • визначити найефективнішу модель розвитку національної економіки відповідно до вимог національної безпеки;
  • проаналізувати напрямки розвитку національної економіки.

Рекомендована література

Базова

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. – 1 кн.: Вступ до аналітичної економії. Мікроекономіка / За ред.. С. Панчишина і П. Островерха. 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 723 с.
2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. – 2 кн.: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред.. С. Панчишина і П. Островерха. 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 437 с.
3. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К.: Вища школа, 2003.
4. Ватаманюк З. Г. Вступ до економічної теорії: Курс лекцій. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.
5. Гринів Л. С., Кічурчак М. В. Національна економіка: Навч. посіб. – Львів: „Магнолія 2006”, 2008. – С. 462.
6. Дзюбик С. Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 491 с.
7. Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка. Навч. посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернатива, 2001.
8. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка та О. З. Ватаманюка. – Львів: „Інтелект-Захід”, 2008. – 540 с.
9. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008.
10. Економічна теорія: Посібник / Під заг. редакцією Є. М. Воробйова– Харків-Київ, 2003.
11. Єлейко П. С., Палкін Ю. І. Сучасна економіка: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2005.
12. Злупко С. М. Історія економічної теорії: Підручник. – К.: Знання, 2005.
13. Злупко С. М. Перехідна економіка: сучасна Україна: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.
14. Крупка М. І., Островерх П. І., Реверчук С. К. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Атіка, 2001.
15. Макконелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка. 13-те вид. / Пер. з анг. – Львів: Просвіта, 1997.
16. Макконелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка. 13-те вид. / Пер. з анг. – Львів: Просвіта, 1999.
17. Микро-, макроэкономика. Практикум /Под общ. ред. Ю. А.Огибина. –СПб.: Литера Плюс, 1997.
18. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник / За заг. ред. С. Буда-говської. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2003.
19. Мочерний С. В. Економічна теорія: Навч. посібник. – 3-те вид. К., „Академія”, 2005.
20. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник. – М.: Норма, 2008.
21. Основи економічної теорії: Підручник / за наук. ред. проф. В. Г. Федоренка – К.: Алерта, 2005.
22. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2001.
23. Розгортання фінансово-економічної кризи в Україні у 2009 році: негативні наслідки та засоби їх пом’якшення: Науково-аналітична доповідь / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – К., 2009.
24. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. Наук, редаг. перекладу Степана Панчишина. -К.: Основи, 1998.
25. Туган-Барановський М. Основи політичної економії / Наук. ред., авт. передмови і вступ. статті С. М. Злупко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.
26. Reynolds Lloyd G. Economics: A general introduction. – Homewood, Illinois, 1988. – P. 3-6, 12-30.
27. Reynolds Lloyd G. Economics: A general introduction. – Homewood, Illinois, 1988. – P. 271-291, 323-342.
28. Truett L., Truett D. Economics. – St. Louis-Toronto-Santa Clara, 1987. – P. 5-8, 13-19, 22-30, 76-80.
29. Truett L., Truett D. Economics. – St. Louis-Toronto-Santa Clara, 1987. – P. 110-120.

Допоміжна

1. Закон України “Про зайнятість населення” від 01.03.1991 р. № 803/12 // Голос України. – 1991. – 22 березня або www.zakon.rada.gov.ua.
2. Закон України “Про обов’язкове державне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 р. № 1533-14 // Голос України. – 2000. – 11 квітня або Урядовий кур’єр. – 2000. – 19 квітня або www.zakon.rada.gov.ua.
3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року” від 05.07.2009 р. № 922 // www.zakon.rada.gov.ua.
4. Аптекар С., Жамайда О. Розвиток конкуренції в Україні // Економіка України. – 2000. – № 7. – С. 13-21.
5. Артьомова М. І. Інститут міри економічної цінності // Економічна теорія, 2007. – № 3. – С. 35-56.
6. Архангельський Ю., Роздієвський О. Про ефективність приватизації в Україні // Економіка України, 2008. – № 9. – С. 86-92.
7. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000. – 174 с.
8. Бем-Баверк. Основы теории ценности хозяйственных благ. – М., 1992.
9. Бланк И. А. Управление непользованием капитала. – К.: Ника-Центр, 2000.
10. Близнюк В. В. Ринок праці України та ризики його функціонування // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 1.
11. Близнюк В. В. Тема 7. Людський капітал і ринок праці // Економічна теорія. – 2008. – № 2.
12. Будкін В. Постсоціалістична трансформація власності // Економіка України, 2007. – № 2. – С. 39.
13. Буковинський С. А., Унковська Т. Є., Яременко О. Л. Шляхи подолання фінансової кризи в Україні // Економічна теорія. – 2009. – № 2.
14. Варналій З. С. Основи підприємництва. – К.: Знання-Прес, 2006.
15. Вовканич С., Копистянська Х., Риндзак О. Структура та особливості мотивації зайнятості // Економіка України. – 2002. – № 3. – С. 43-52.
16. Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення // Економіка України. – 2008. – № 2. – С. 79-85.
17. Воробйова Л. Формування наукових шкіл. Українська школа фізичної економії // Економіка України. – 2008. – № 5. – С. 66-76.
18. Воронін О. Визначення показників економічної ефективності виробництва на основі модифікації ресурсного підходу // Економіка України, 2007. – № 10.
19. Гальчинський А. Економічна наука: проблеми методологічного оновлення // Економіка України. – 2007. – № 3. – С. 4-13.
20. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. метод. Посібник. – К.: Основи, 2001.
21. Гошн О. Гроші в системі економічних відносн // Економіка України – 2002. – № 4. – С. 51-59.
22. Гринів Л. С. Екологічна економіка: Навч. посібник. – Львів: „Магнолія-2006”, 2009. – 380 с.
23. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.
24. Гриценко А. Економічна теорія в сучасному світі // Економіка України. – 2008. – № 10. – С. 40-54.
25. Дерев’янкін Т., Костюшко О. Циклічна динаміка ринкового господарства у трактуваннях вітчизняних вчених-економістів кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Економіка України. – 2006. – № 4. – С. 51-59.
26. Джумагельцієва Г. До питання про способи управління об’єктами державної власності // Економіка України, 2008. – № 2. – С. 74-79.
27. Дієсперов В. Іван Франко й аграрна економіка // Економіка України. – 2006. – № 5. – С. 56-63.
28. Довбенко М. Роль контрольованого експерименту в економічній науці // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 84-90.
29. Економіка України: десять років реформ / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С. 9-17; 283-323.
30. Єременко В. Економічна наука: проблеми логіки, методології, класифікації // Економіка України. – 2005. – № 12. – С. 52-64.
31. Єщенко П. С. Економічна теорія й економічна політика в трансформаційному суспільстві // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 4.
32. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка: Підручник. – Львів: Новий світ-2000. – 2009. – С. 365-377, 357-364.
33. Захарін С. Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів // Економіка України, 2007. – № 5. – С. 43.
34. Злупко С. Економічна думка України (від давнини до сучасності): Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000.
35. Злупко С. Іван Франко і економічна думка світу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 413 с.
36. Злупко С. Проблеми формування і розвитку національної економіки в науковій творчості Івана Франка // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 55-63.
37. Злупко С. Новаторські теорії українських економістів: роль в розвитку світової економічної науки // Економіка України, 2002. – № 10. – С. 71-79, С. 72-79.
38. Злупко С. М., Стефанишин О. В., Швайка Л. А. Підприємництво: основи, особливості, механізми. – Львів, 2003.
39. Злупко С. М. Перехідна економіка: сучасна Україна. – К.: Знання, 2006. – С. 58-90.
40. Злупко С. М. Економічна думка України: Навч. посібник. -Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. -С. 339-347, 365-375.
41. Кір´ян Т. Людський капітал в історії економічної думки // Економіка України, 2008. – № 8. – С. 73-82.
42. Корнійчук Л. К. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України, 2008. – № 3. – С. 84-92.
43. Корнійчук Л., Шевчук В., Воробйова Л. Фізична економія. Українська школа // Економіка України. – 2006. – № 9. – С. 55-63.
44. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України. – 2008. – №3, № 4.
45. Косік А. Ф., Гранковська Г. Е. Мікроекономіка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.
46. Кредісов А. Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії // Економіка України, 2008. – № 1. – С. 4-12.
47. Малий І., Галабурда М. Економічна наука: проблеми усвідомлення методології // Економіка України. – 2006. – № 9. – С. 45-54.
48. Манків Г. Н. Макроекономіка / Пер. з анг. – К.: Основи, 2000. – С. 47-64.
49. Павлишенко М. Еквівалентний обмін ринкової економіки // Економіка України, 2007. – № 10. – С. 83.
50. Павлишенко М. Роль закону єдності товарного і грошового обігу в утворенні прибутку // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 34.
51. Пахович Н. Стан і проблеми економічної промисловості виробництва // Економіка України. – 2008. – № 8. – С. 73-82.
52. Петрина М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України, 2008. – № 8.
53. Петрина М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України // Економіка України. – 2006. – № 8.
54. Попов В. Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 26-28.
55. Пороховський О. А. Економічна криза як рубіж сучасного світового і національного розвитку // Економічна теорія. – 2009. – № 1.
56. Ревенко А. П. Оплата праці у структурі виробництва // Економічна теорія. – 2007. – № 2. – С. 70-81.
57. Ревун Б. Труднощі перекладу, або деякі лінгвістично-економічні аспекти аналізу іноземних підручників з економічної теорії // Економіка України. – 2008. – № 3. – С. 67-75.
58. Розенфельд О. Тези до загальної теорії корисності й економічної поведінки // Економіка України, 2007. – № 10. – С. 52.
59. Ривак О. С. Монетарна політика в перехідній економіці україни: Навчальний посібник. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 201. – 127 с.
60. Савченко А. Г., Пухтаєвич Г. О., Тітьонко О. М. Макроекономіка: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – С. 148-166.
61. Симоненко В. Держава і ринок: шляхи партнерства // Економіка України. – 2007. – № 1. – С. 71-78.
62. Стефанишин О. В. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки: навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана франка, 2009. – 306 с.
63. Стефанишин О. В. Людський потенціал в економіці України: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 315 с.
64. Тарасевич В. М. Про філософію і методологію фундаментальної економічної науки // Економічна теорія. – 2007. – № 1.
65. Тарнавська Н. Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке базується на знаннях // Економіка України. – № 2. – С. 4-17.
66. Українська економічна думка: Хрестоматія / Упоряд. С. М. Злупко. – К.: Знання, 2007. – С.58-66, 79-96, 162-177, 188-207, 399-450, 478-517, 160-166, 187-205, 213-214, 250-258.
67. Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000. – 174 с.
68. Чухно А. А. Предмет економічної теорії // Економічна теорія. – 2009. – № 2.
69. Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 13-28.
70. Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 15-27.
71. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – К.: Логос, 2003.
72. Чухно А., Юхименко П., Леоменко П. Сучасні економічні теорії: Підручник /За ред. А. А. Чухна. – К.: Знання, 2007. – 878 с.
73. Шостак А. Маркетинг як інструмент експансії національного господарства в світовому економічному просторі // Економіка України, 2007. – № 2.