Основи інформаційно-аналітичної діяльності (12 “Комп’ютерні науки”, освітня програма “Консолідована інформація” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Прийма С. С.ЕКІМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета дисципліни “Основи інформаційно-аналітичної діяльності” полягає у вивченні та розумінні основних принципів, методів та інструментів, що використовуються в інформаційно-аналітичній діяльності. Ці знання та навички є важливими для підготовки фахівців, які мають здійснювати аналіз інформації, приймати обґрунтовані управлінські рішення та забезпечувати ефективну інформаційну підтримку різних видів діяльності.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати

 • основні концепції та принципи інформаційно-аналітичної діяльності;
 • складові інформаційно-аналітичної роботи та їх взаємозв’язок.
 • основні методи інформаційно-аналітичної діяльності;
 • види інформаційно-аналітичних документів;
 • технології інформаційно-аналітичної діяльності;
 • інформаційно-аналітичні системи управління;
 • сучасні методи аналізу даних для управління соціально-економічними процесами.

Вміти

 • застосовувати методи аналізу та обробки інформації для отримання цінних результатів;
 • розробляти аналітичні прогнози на основі зібраної та обробленої інформації;
 • створювати інформаційно-аналітичну продукцію;
 • надавати інформаційно-аналітичні послуги, включаючи підготовку інформаційних матеріалів для прийняття управлінських рішень;
 • використовувати інструменти реферування для швидкого та ефективного згортання інформації;
 • реалізовувати інформаційно-аналітичну діяльність у сфері управління, допомагаючи приймати обґрунтовані рішення;

професійно використовувати сучасні інформаційно-аналітичні системи для підвищення ефективності аналізу та управління інформаційними потоками.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. – К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.
 2. Інформаційно-аналітична діяльність [Електронний ресурс] : курс лекцій / укладач Шкіцька І.Ю. — Тернопіль : ТНЕУ, 2018. — Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2638- 2013-12-19-10-42-55.
 3. Павлов, О. І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Павлов О. І.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Одес. регіон. ін-т держ. упр., Каф. регіон. політики та публ. адміністрування. – Одеса : Астропринт, 2011. – 240 с.
 4. Математичне моделювання для економістів : Навч. посіб. / За редакцією Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 252 с.

Додаткова література:

 1. Захарова В. І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [текст]: пав. посіб. / В. І Захарова., Л. Я Філіпова. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 336 с.
 2. Телешун С. О. Інформаційно-аналітична діяльність в державному управлінні : навч.-метод. матеріали / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с.
 3. Литвин Б. М. Економіко-аналітична діяльність в організації: Підручник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2009. – 423 с.

Силабус:

Завантажити силабус