Основи економіки та підприємництва (вибір)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Теребух М. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Назаркевич І. Б.
доцент Кривень О. В.
доцент Кривень О. В.

Опис курсу

Метою вивчення курсу є формування у студентів системи знань щодо сутності підприємництва як особливого виду діяльності, певного стилю і типу поведінки, що визначає бізнес-культуру підприємства, сучасної форми господарювання виробничо-комерційних структур в умовах ринкових відносин; набуття практичних вмінь комплексного сприйняття та вирішення проблем, що виникають у діяльності підприємницьких структур для створення сприятливого бізнес-середовища.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: суть підприємництва та проблеми його розвитку в Україні; організаційно-правові форми підприємницької діяльності, їх переваги та недоліки, види об’єднань підприємств; види діяльності, право займатись якими заборонено або обмежено; способи входження в бізнес, їхні переваги та недоліки; алгоритм державної реєстрації власної справи; джерела формування капіталу для забезпечення підприємницької діяльності, їх характеристику; основи маркетингу у підприємництві; процес бізнес-планування; основні засади державного регулювання підприємницької діяльності в Україні; процедуру припинення підприємницької діяльності; принципи ділової етики.

Основними завданнями дисципліни є:

  • засвоєння теоретичних основ підприємництва;
  • застосування отриманих теоретичних знань в практиці підприємницької діяльності.

Рекомендована література

Нормативні документи

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом: Закон України від 13.05.2014 № 1258-VII.
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція): Закон України від 12.02.2015 р. №191-VII.
6. Про господарські товариства: Закон України від 9.09.1991 р.
7. Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності: Закон України від 06.06.2005. № 2806-ІV
8. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2.03.2015 р. №222-VІІІ.
9. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: Закон України від 21.12.2000 р. № 2157-III.
10. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22.03.2012р. – № 4618-VI.
11. Деякі питання дерегуляції господарської діяльності (харчової, аграрної, нафтогазової та ІТ галузі): Постанова Кабінету Міністрів України від 8.05.2015 р. – №42.
12. Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.1993р. – № 46-93.
13. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010: Наказ Держспоживстандарту України 11.10.2010 р. – №457

Підручники, навчальні посібники, доповіді

1. Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні/ Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. – К., 2014. – 40с.
2. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. 2-е вид. Навч. посібн. – К.: Центр учбовової літератури, 2011. – 328с.
3. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 612 с.
4. Започаткування і розвиток власної справи: Практичний посібник для підприємців-початківців/ Д.Рьоннекке, М.Флінта, Р.Баран, А.Дмитрах: Львівська торгово-промислова палата, Львів, 2013. – 132с.
5. Крамаренко Є. Власна справа. Початок/ Є.Крамаренко. – К., 2014. – 104с.
6. Македон В.В. Бізнес-планування: навчальний посібник/ В.В.Македон. – К., 2009. – 236с.
7. Підприємництво і бізнес-культура: конспект лекцій / укладач Г. М. Шевченко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 68 с.
8. Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз: [навч. посібник]/ Г.М.Тарасюк. – К.: Каравела, 2006. – 280с.
9. Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник – К: Знання України, 2010. – 299 с.
10. Тоцька О.Л. Теорія і практика підприємництва: практикум/ О.Л.Тоцька. – 2-е вид., переробл. і допов. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 236с.
11. Фінанси в трансформаційній економіці України: навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 614 с
12. Ярошевич Н.Б. та ін. Підприємництво і менеджмент: Навч. посібн./ Н.Б.Ярошевич, Т.В.Мирончук, С.Б.Романишин, І.С.Процик. – Львів: Вид-во НУ „Львівська політехніка”, 2009. – С.8-19.

Періодичні видання

1. Вісник Львівського Універсистету. Серія економічна.
2. Газета „Голос України”
3. Газета „Урядовий кур’єр”
4. Газета „Інтерактивна бухгалтерія”
5. Журнал „Актуальні проблеми економіки”
6. Журнал „Фінанси України”
7. Збірник наукових праць „Формування ринкової економіки в Україні”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус